1452/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 7 §:n, sellaisena kuin se on osaksi laissa 618/2006, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (EY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, 3 ja 4 artiklassa sekä liitteessä III tarkoitettuun kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen ja taudeista ilmoittamiseen, eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin sekä eläinten hyvinvointiin liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten tilatukiasetuksen 25 artiklassa tarkoitettua valvontaa.

Täydentävien ehtojen valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä yhdennetty järjestelmä. Yhdennetystä järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tahallisuudella tahallisuutta siten kuin se on määritelty rikoslain (39/1889) 3 luvun 6 §:ssä;

2) indikaattoriryhmällä tilatukiasetuksen liitteessä III luetelluissa kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä säädöksissä tarkoitettuja asiakokonaisuuksia, eli kasvinsuojeluaineita, rehuja, maidontuotantotilojen hygieniaa, tuotantoeläimiltä kiellettyjä aineita ja vieraita aineita, siipikarjatilojen salmonellavalvontaa, eläintaudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä;

3) tarkastuskertomuksella tilalla tehdyn tarkastuksen perusteella laadittavaa, soveltamisasetuksen 48 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa (tarkastuskertomus laaditaan lomakkeelle, josta käytetään nimitystä havaintopöytäkirja), joka koostuu yleisestä osasta, kunkin säädöksen osalta toteutettuja tarkastuksia erikseen kuvaavasta osasta sekä arviointiosasta;

4) valvonnalla tuen hakijan toimintaan kohdistuvia, täydentävien ehtojen säännösten noudattamisen toteamiseksi tehtäviä asiakirjojen, tilojen, eläinten, tilalla käytettävien rehujen ja kasvinsuojeluaineiden käytön tarkastuksia sekä näytteidenottoa ja näytteiden tutkimista;

5) suoralla tuella tilatukiasetuksen liitteessä I tarkoitettuja suoria tukia;

6) tuotantoeläimellä elintarvikkeiden, villan, nahan tai turkisten tuotantoa varten tai muussa maataloustuotantotarkoituksessa kasvatettavaa tai pidettävää eläintä kaloja, matelijoita, nilviäisiä, sammakkoeläimiä ja mehiläisiä lukuun ottamatta.

2 luku

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

3 §
Tarkastusten koordinointi

Tilatukiasetuksen 23 artiklan 3 kohdan mukaisena koordinaatioviranomaisena toimii maa- ja metsätalousministeriö ja 1 päivästä toukokuuta 2007 alkaen Maaseutuvirasto.

4 §
Valvontaviranomaiset

Tässä asetuksessa tarkoitettujen täydentävien ehtojen noudattamista tarkastavista viranomaisista säädetään siten kuin soveltamisasetuksen 42 artiklassa edellytetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 7 §:n 2 momentissa. Tämän asetuksen 13 ja 14 §:ssä tarkoitettuja indikaattoriryhmiä valvovat Elintarviketurvallisuusvirasto ja työvoima- ja elinkeinokeskus ja 15–19 §:ssä tarkoitettujen ehtojen noudattamista valvovat lääninhallitus ja lääninhallituksen määräämä virkaeläinlääkäri. Työvoima- ja elinkeinokeskus suorittaa 20 §:ssä tarkoitetut eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvät täydentävien ehtojen noudattamisen tarkastukset.

5 §
Valvonta

Tilalla tarkastuksen tekevä virkamies tai viranhaltija (jäljempänä tarkastaja) laatii tarkastuksen perusteella soveltamisasetuksen 48 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen ja toimittaa sen työvoima- ja elinkeinokeskukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta tarkoitusta varten luotuun tietojärjestelmään. Maidontuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden ja vieraiden aineiden, siipikarjan salmonellavalvonnan, eläintaudeista ilmoittamisen sekä eläinten hyvinvoinnin osalta tarkastuskertomus toimitetaan lääninhallitukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta tarkoitusta varten luotuun tietojärjestelmään. Tarkastaja arvioi tilalla tekemiensä havaintojen perusteella onko tilalla noudatettu tässä asetuksessa tarkoitettuja 4 luvussa lueteltuja indikaattoriryhmiä koskevia täydentäviä ehtoja. Jos säännöksiä on jätetty noudattamatta, tarkastaja arvioi myös soveltamisasetuksen 41 artiklassa tarkoitetun noudattamatta jättämisen toistuvuuden, laajuuden, vakavuuden, pysyvyyden ja tahallisuuden tarkastuskertomuksen arviointiosassa. Arvio voi perustua vain tarkastuskertomukseen kirjattuihin havaintoihin, joista tarkastuksen kohteena olevalla on ollut mahdollisuus lausua.

Eläinten tunnistuksen ja rekisteröinnin osalta läänineläinlääkäri arvioi työvoima- ja elinkeinokeskuksen suorittaman tarkastuksen havaintojen perusteella tarkastuksessa mahdollisesti havaitun säännösten noudattamatta jättämisen sekä sen toistuvuuden, laajuuden, vakavuuden, pysyvyyden ja tahallisuuden tarkastuskertomuksen arviointiosassa.

Työvoima- ja elinkeinokeskus kokoaa yhteen täydentävien ehtojen noudattamisen tarkastuksen kohteena olevan tilan tilatukiasetuksen liitteessä III ja IV tarkoitettujen täydentävien ehtojen tarkastusten tulokset ja määrää tilan täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnan lopullisen tuloksen siten kuin seuraamuksen määrittämisestä on erikseen säädetty soveltamisasetuksessa.

6 §
Hallinnolliset tarkastukset

Kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen, eläinten hyvinvointiin sekä eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvien ehtojen noudattamista voidaan paikalla tehtävien tarkastusten lisäksi valvoa myös tekemällä soveltamisasetuksen 43 artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia tarkastuksia.

3 luku

Paikalla tehtävät tarkastukset

7 §
Tarkastusten vähimmäismäärä

Soveltamisasetuksen 44 artiklan 1 kohdan perusteella suoria tukia hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 1 prosentti.

Eläinten tunnistus ja rekisteröinti on tarkastettava kalenterivuosittain vähintään viidellä prosentilla suoria tukia hakeneista nautaeläintiloista, sikatiloista sekä lammas- ja vuohitiloista.

8 §
Tarkastusotoksen valinta

Tarkastukseen otettavien maatilojen valinnassa on noudatettava, soveltamisasetuksen 44 artiklan lisäksi, mitä saman asetuksen 45 artiklassa säädetään.

Tarkastusotoksen valinta ei koske eläintaudeista ilmoittamista koskevaa valvontaa.

9 §
Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet

Edellä 8 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen II osan III osaston III luvun III jaksossa säädetään.

10 §
Tarkastuskertomus

Valvonnan tekevän viranomaisen on tehtävä neuvoston tilatukiasetuksen 4 artiklassa mainittujen tarkastuskohteiden tarkastuksesta tarkastuskertomus soveltamisasetuksen 48 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja tallennettava tiedot tarkoitusta varten luotuun tietojärjestelmään.

Tarkastuskertomus on laadittava soveltamisasetuksen 48 artiklan 3 kohdassa mainitun ajan kuluessa.

Eläinten tunnistuksen ja rekisteröinnin valvonnan osalta läänineläinlääkärin on tehtävä soveltamisasetuksen 48 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen arviointiosa 48 artiklan 3 kohdassa mainitun ajan kuluessa.

11 §
Valvonnan laajentaminen

Valvovan viranomaisen on laajennettava paikalla tehtävä tarkastus koskemaan kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen sekä eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvien täydentävien ehtojen noudattamista, jos jonkin tarkastuskäynnin yhteydessä havaitaan tai valvontaviranomainen muutoin saa tietoonsa, että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta tai ympäristötukea hakenut maatila on jättänyt noudattamatta tilatukiasetuksen liitteessä III lueteltuja kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen sekä eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyviä säännöksiä.

Tarkastus voidaan laajentaa vain sen indikaattoriryhmän täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnaksi, johon alkuperäinen tarkastus on kohdistunut tai jota 1 momentissa tarkoitettu toimivaltaisen valvontaviranomaisen tietoon tuominen koskee. Indikaattoriryhmät luetellaan jäljempänä luvussa 4. Laajennettu valvonta on toteutettava uutena erillisenä valvontana siten kuin tässä luvussa säädetään. Laajennetusta valvonnasta on laadittava soveltamisasetuksen 48 artiklan mukainen tarkastuskertomus, joka toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta tarkoitusta varten luotuun tietojärjestelmään. Maidontuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden ja vieraiden aineiden sekä siipikarjan salmonellavalvonnan osalta tarkastuskertomus toimitetaan lääninhallitukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta tarkoitusta varten luotuun tietojärjestelmään.

Hallinnollisessa tarkastuksessa havaitun säännösten noudattamatta jättämisen perusteella on valvonta laajennettava paikalla tehtäväksi tarkastukseksi, jos se on tarpeellista tämän asetuksen 10 §:ssä tarkoitetun tarkastuskertomuksen tai eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevan arviointiosan laatimiseksi.

12 §
Eläinten hyvinvointia koskeva valvonnan laajentaminen

Jos eläinsuojelulaissa (247/1996) tarkoitettu viranomainen tehdessään eläinsuojelulain 39 tai 48 §:ssä mukaista tarkastusta tai eläinsuojelulain 42 §:n mukaisesti muutoin toteaa, että eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen kohteena oleva suoria tukia, luonnonhaittakorvausta tai ympäristötukea hakenut maatila on jättänyt noudattamatta tämän asetuksen 19 §:ssä tai liitteessä 1 tai 2 mainittuja eläinten hyvinvointiin liittyviä säännöksiä, tarkastus on laajennettava koskemaan eläinten hyvinvointiin liittyviä täydentäviä ehtoja.

Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on lääninhallitus tai virkaeläinlääkäri, tarkastus suoritetaan hallinnollisena tarkastuksena eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on muu kuin lääninhallitus tai virkaeläinlääkäri, tämän on tehtävä säännösten noudattamatta jättämisestä ilmoitus lääninhallitukselle, joka suorittaa täydentäviä ehtoja koskevan tarkastuksen.

Tarkastuskertomus toimitetaan lääninhallitukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta tarkastusta varten luotuun tietojärjestelmään.

4 luku

Täydentävien ehtojen tilavalvonnan indikaattoriryhmät

13 §
Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että kasvinsuojeluaineita on kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla käytetty asianmukaisesti ja että mainitun lain 5 §:n mukaisesti tilalla ei ole käytetty valmistetta, jota ei ole hyväksytty kasvinsuojeluaineeksi.

14 §
Rehut

Rehuja koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan mukaisesti tilalla ei käytetä eläinten ruokinnassa kiellettyä eläinvalkuaista sekä varmistettava, että kukin eläinlaji saa vain sille tarkoitettua eläinvalkuaista sisältävää rehua. Lisäksi on valvottava, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 18 artiklan mukainen tietojen kirjaamisvelvollisuus tilalle tai tilalta toimitetusta rehusta on täytetty.

15 §
Maidontuotantotilojen hygienia

Maidontuotantotilojen hygieniaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että maidontuotantotilojen hygieniassa on noudatettu alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (134/2006) 16 ja 17 §:n säännöksiä lypsyvälineiden puhdistamiseen käytettävän veden laadun selvittämisestä, 10 §:n ja liitteen 2 säännöksiä automaattisen lypsylaitteiston erilleen ohjaamaa maitoa koskevasta kirjanpidosta sekä liitteen 2 säännöksiä maidon jäähdytys- ja säilytystiloista.

16 §
Tuotantoeläimiltä kielletyt aineet ja vieraat aineet

Tuotantoeläimiltä kiellettyjä aineita ja vieraita aineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on noudatettu eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (743/1997) 2 §:n säännöksiä lääkeaineiden käytön rajoittamisesta.

17 §
Siipikarjatilojen salmonellavalvonta

Siipikarjatilojen salmonellavalvontaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on noudatettu kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1148/2006) 6, 8-13 ja 28 §:n säännöksiä näytteiden ottamisesta.

18 §
Eläintaudeista ilmoittaminen

Eläintaudeista ilmoittamista koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä III tarkoitettujen eläintautien osalta noudatettu eläintautilain (55/1980) 9 §:n säännöksiä eläintautiepäilyn ilmoittamisesta sekä velvollisuudesta noudattaa viranomaisen määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi.

19 §
Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointia koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on vasikoiden, sikojen ja munivien kanojen pidossa noudatettu seuraavia eläinsuojeluvaatimuksia:

1) Vasikoiden osalta on valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 18 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä vasikan kytkemisestä ja pidosta sekä nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (14/EEO/1997) vasikoiden pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.

2) Sikojen osalta on valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojeluasetuksen 17 §:n säännöksiä sikojen kytkemisestä ja pidosta sekä 23 §:n 5 kohdan säännöksiä porsaan kastroinnista. Lisäksi on valvottava, että on noudatettu sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (14/EEO/2002) sikojen pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.

3) Munivien kanojen osalta on valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojeluasetuksen 20 §:n säännöksiä munivien kanojen pidosta sekä kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (10/EEO/2000) munivien kanojen pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.

Eläinten hyvinvointia koskevassa 12 §:n mukaisessa valvonnassa on muiden tuotantoeläinten kuin vasikoiden, sikojen ja munivien kanojen osalta valvottava, että tilalla on noudatettu eläinkohtaisia tilavaatimuksia liitteen 2 mukaisesti.

20 §
Eläinten tunnistus ja rekisteröinti

Tarkastuksessa on varmistuttava, että suoria tukia hakeneet eläintenpitäjät ovat huolehtineet hallussaan olevien nautaeläimien merkitsemisestä ja rekisteröinnistä maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (7/1999) säädetyllä tavalla.

Sikaeläinten osalta tarkastuksessa on varmistuttava, että merkitsemisessä ja rekisteröinnissä on noudatettu sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1296/2001).

Lammas- ja vuohieläinten osalta tarkastuksessa on varmistuttava, että merkitsemisessä ja rekisteröinnissä on noudatettu lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005).

Tarkastuksessa on lisäksi muutoin varmistettava, että neuvoston tilatukiasetuksen liitteen III mukaisia eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyviä täydentäviä ehtoja on noudatettu.

5 luku

Seuraamukset

21 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja vaatimuksia ei noudateta, tilatukiasetuksessa tarkoitettuja suoria tukia, luonnonhaittakorvausta ja ympäristötukea vähennetään siten kuin siitä säädetään tilatukiasetuksen 7 artiklassa ja soveltamisasetuksen 66 artiklassa. Seuraamus ehtojen tai vaatimusten laiminlyönnistä on soveltamisasetuksen 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti kolme prosenttia suorien tukien, luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen kokonaismäärästä.

22 §
Säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraamukset

Seuraamus säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä säädetään soveltamisasetuksen 67 artiklassa.

6 luku

Erinäiset säännökset

23 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukitehtävälaki, 10 §:ssä.

24 §
Valvontaa koskevan lainsäädännön soveltaminen

Tarkastusten tekemisestä säädetään tukitehtävälain 8 §:ssä, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa sekä tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentissa.

25 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista ilmoittamista koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta 8 päivänä maaliskuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (181/2006) sekä suorien tukien eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvien täydentävien ehtojen valvonnasta 13 päivänä syyskuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (66/05).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003 (32003L1782); EYVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 796/2004 (32004L0796); EYVL N:o L 141, 30.4.2004, s. 1

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Apulaisosastopäällikkö
Veli-Mikko Niemi

Liite 1

VASIKOIDEN, SIKOJEN JA MUNIVIEN KANOJEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

Vasikat
Nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (14/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 1 mainitut asiat:a)
eläinsuojan lattian ominaisuudet (kohta 1.2., kappale 1)
b) vasikan pitopaikka (kohta 1.5.)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 2 mainitut asiat:a)
vasikan ruokinta ja juottaminen (kohta 2.3, kappale 2)
Siat
Sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (14/EEO/2002)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 1 mainitut asiat:
a) sikojen sosiaalinen kanssakäyminen pitopaikassa (kohta 1.1., alakohta 3)
b) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (kohta 1.3., alakohta 2)
c) porsituskarsina ja porsitushäkki (kohta 1.6., alakohdat 1 ja 2)
d) emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsina (kohta 1.7.)
e) karjun karsina (kohta 1.8.)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 2 mainitut asiat:
a) lajinomaiseen käyttäytymistarpeeseen liittyvät materiaalit (kohta 2.1., alakohta 3)
b) sian ruokinta (kohta 2.2., alakohta 1)
c) ryhmässä pidettävien sikojen ruokinta (kohta 2.2., alakohta 3)
d) juomaveden riittävyys ja puhtaus (kohta 2.2., alakohta 6)
Munivat kanat
Kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (10/EEO/2000)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 1 mainitut asiat:a)
kaksi- tai useampikerroksisen pitojärjestelmän ominaisuudet (kohta 1.1., kappale 4)
b) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (kohta 1.2.,kappale 2)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 2 mainitut asiat:
a) rehun ja juomaveden riittävyys (kohta 2.3., kappale 2)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 3 mainitut asiat:
a) valaistusrytmi kanalassa (kohta 3.1., kappale 2)
b) varustelemattomien häkkien mitat (kohta 3.2.2., kappaleet 1-3)
c) varusteltujen häkkien mitat (kohta 3.2.3., kappaleet 1-3 ja 5)
d) avokanaloiden mitat (kohta 3.3.2, kappaleet 1-6)
e) vähintään 350 kanan avokanaloille asetettavat lisävaatimukset (kohta 3.3.2.1.)

Liite 2

MUIDEN TUOTANTOELÄINTEN TILAVAATIMUKSET

Lampaat
Lampaiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (4/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 3 mainitut asiat (Lampaiden pidolle asetettavat tilavaatimukset)
Vuohet
Vuohien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (5/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 3 mainitut asiat (Vuohen pidolle asetettavat tilavaatimukset)
Peurat
Peurojen tarhaamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (11/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 1 mainitut asiat:
a) tarhan tilavaatimukset (kohta 1.1., kappale 1)
Naudat
Nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (14/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 1 mainitut asiat:
a) parsinavetan tilavaatimukset (kohta 1.7.)
b) pihaton tilavaatimukset (kohta 1.8., kappale 2)
Strutsieläimet
Strutsieläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (22/EEO/1997)
Valvonnan kohteena ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liittessä 3 mainitut asiat (Strutsieläimen pidolle asetettavat tilavaatimukset)
Hevoset
Hevosten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (14/EEO/1998)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 1 mainitut asiat:
a) yksittäiskarsinan tilavaatimukset (kohta 1.4.1.)
b) ryhmässä pidettävien hevosten tilavaatimukset (kohta 1.4.2.)
c) pilttuun tilavaatimukset (kohta 1.4.3.)
Biisonit
Biisonien tarhaamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (3/EEO/1999)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 1 mainitut asiat:
a) tarhan tilavaatimukset (kohta 1.1., kappale 2)
Ankka, myskisorsa ja hanhi
Ankkojen, myskisorsat mukaan luettuina, ja hanhien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (30/EEO/1999)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 1 mainitut asiat:
a) tilavaatimukset ankoille ja hanhille (kohta 1.2., kappaleet 6-9)
Kalkkuna
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalkkunoiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (1/EEO/2002)
Valvonnan kohteena ovat seuraavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 1 mainitut asiat:
a) tilavaatimukset kalkkunoille (kohta 1.2.4.)
Turkiseläimet
Maa- ja metsätalousministeriön päätös turkiseläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (16/EEO/1999)
Valvonnan kohteena ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 3 mainitut asiat (Turkiseläinten pidolle asetettavat tilavaatimukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.