978/2006

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 30 päivänä kesäkuuta 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (655/2003) 2 §:n 1 momentin 8 kohta ja 12 §, sellaisina kuin niistä on 12 § osaksi asetuksissa 78/2005 ja 569/2006, sekä

lisätään asetuksen 2 §:n 1 momenttiin uusi 9 kohta sekä asetukseen uusi 12 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

8) luokkaan 3 kuuluvilla teurastuksen sivutuotteilla sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 3 kuuluvaa käsittelemätöntä, hapotettua tai kuumennettua ainesta;

9) kontaminoitumisella mikrobien pääsyä tavaraan tai tuotteeseen.


12 §
Eläimistä saatavat sivutuotteet

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden, kuten käsitellyn eläinvalkuaisen, veren, verituotteiden, renderoidun rasvan ja kalaöljyn, maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja ternimaidon, gelatiinin, hydroloitujen proteiinien, dikalsiumfosfaatin, trikalsiumfosfaatin, lemmikkieläinten ruoan ja puruluiden, lannan, käsitellyn lannan ja käsiteltyjen lantatuotteiden, hevoseläinten seerumin, sorkka- ja kavioeläinten nahkojen ja vuotien, metsästystrofeiden ja mehiläistuotteiden, sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava sivutuoteasetuksen säännöksiä.

Sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 1 ja luokkaan 2 kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita sekä niistä johdettuja käsiteltyjä tuotteita saa tuoda Suomeen ainoastaan Elintarviketurvallisuusviraston tuontiluvalla, jossa on asetettava välttämättömät ehdot tuonnille. Tuontilupa voidaan myöntää, jos luvan hakijan esittämän selvityksen perusteella voidaan varmistua siitä, ettei tuonnista luvan ehtoja noudatettaessa aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa.

Eläinten ruokintaan tarkoitetun käsitellyn eläinvalkuaisen ja sitä sisältävien rehujen tuonti Suomeen on kielletty. Kielto ei kuitenkaan koske kalajauhoa ja kalajauhoa sisältäviä rehuja, jotka on tarkoitettu muiden eläinten kuin märehtijöiden ruokintaan, eikä lemmikkieläinten ruokia. Lisäksi eläinten ruokintaan ja lannoitekäyttöön tarkoitettujen sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 2 kuuluvien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuonti Suomeen on kielletty. Edellä mainittu tuontikielto lannoitekäyttöön ei kuitenkaan koske sivutuoteasetuksen mukaan käsiteltyä lantaa ja käsiteltyjä lantavalmisteita.

Sivutuoteasetuksen liitteessä VIII olevassa III luvussa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, joka voi erityisellä hyväksynnällä sallia tuotavan alueelleen käsittelemätöntä lantaa, on Elintarviketurvallisuusvirasto.

12 a §
Luokkaan 3 kuuluvien teurastuksen sivutuotteiden ja kalaperäisen aineksen tuontilupa

Eläinten ruokintaan tarkoitettujen sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 3 kuuluvien teurastuksen sivutuotteiden ja kalaperäisen aineksen tuonti Suomeen on sallittu ainoastaan Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Tuontilupa voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan edellä mainittuja tuotteita tuoville seuraaville sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyille laitoksille, joita ovat luokan 1, 2 tai 3 käsittelylaitos, lemmikkieläinten ruokia valmistava laitos, varastointilaitos tai väliasteen laitos. Tuontilupa voidaan myöntää myös rehusekoittamolle tai tilarehustamolle, joka on hyväksytty eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (850/EEO/2005) mukaisesti.

Tuontilupa on myönnettävä, jos voidaan varmistua siitä, että tuonti ei aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa, ja jos 1 momentissa tarkoitetut tuotteet tuodaan suoraan tuovaan laitokseen. Lisäksi rehusekoittamoon, tilarehustamoon tai varastointilaitokseen tuotavien teurastuksen sivuotteiden on oltava kuumennettuja tai käsiteltyjä hapolla ja tuotavan kalaperäisen aineksen on oltava pakastettua tai kuumennettua taikka käsiteltyä hapolla 1 momentissa mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti. Väliasteen laitokseen saa tuoda ainoastaan pakastettua kalaperäistä ainesta.

Tuontilupaa haettaessa tulee lupahakemukseen liittää seuraavat tiedot:

1) tuojan nimi ja osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot;

2) vastaanottavan laitoksen hyväksymisnumero;

3) tuotava sivutuote, sen määrä ja käyttötarkoitus;

4) tuotavan sivutuotteen lähettävän laitoksen hyväksymisnumero, nimi ja yhteystiedot; sekä

5) selvitys tuontiluvan myöntämisen edellytysten täyttymisestä.

Teurastuksen sivutuotteen tai kalaperäisen aineksen mukana on oltava eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (977/2006) 15 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja niiden tuontitarkastus on tehtävä saman asetuksen 18 §:n mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 2006.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Minna Suokko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.