496/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä 10 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1156/1993) 2 §, 12 §:n 2 ja 3 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 14 § sekä

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) mittanormaalilla kiintomittaa, mittauslaitetta, vertailuainetta tai mittausjärjestelmää, jolla määritellään, toteutetaan, säilytetään tai toistetaan suureen mittayksikkö taikka suureen yksi tai useampi vertailuarvo;

2) jäljitettävyydellä mittaustuloksen tai mittanormaalin yhteyttä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin taikka muihin vastaaviin ilmoitettuihin vertailupisteisiin sellaisen aukottoman vertailuketjun välityksellä, jossa on ilmoitettu kaikkien vertailujen epävarmuudet;

3) kalibroinnilla toimenpiteitä, joiden avulla yksilöidyissä olosuhteissa saadaan mittauslaitteen, mittausjärjestelmän näyttämien, kiintomitan tai vertailuaineen edustamien suureen arvojen ja vastaavien mittanormaaleilla toteutettujen arvojen välinen yhteys.

9 §
Kansallisen mittanormaalilaboratorion tehtävät

Mittatekniikan keskus voi päättää, että kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta hoitaa kansallisten mittanormaalien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää mittatieteellistä tutkimusta poiketaan, kun sidosryhmien keskeiset tarpeet huomioon ottaen käytettävissä on mittatieteellisesti riittävä kansallisen mittanormaalin tarkkuustaso.


12 §
Kalibrointipalveluiden järjestäminen

Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on lisäksi huolehtia nimeämiään kansallisia mittanormaalilaboratorioita tarvittaessa apunaan käyttäen vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) nojalla akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden mittanormaalien jäljitettävän kalibroinnin saatavuudesta.

Kansalliseen kalibrointipalveluun kuuluvia tehtäviä hoitavat 2 momentissa tarkoitetut akkreditoidut kalibrointilaboratoriot. Lisäksi kansalliset mittanormaalilaboratoriot voivat hoitaa kansalliseen kalibrointipalveluun kuuluvia tehtäviä, jos tämä on tarpeen suurealueen laajuuden ja tarkkuuden sekä kalibrointien saatavuuden takia.

13 §
Viralliset kalibrointitodistukset

Virallisina kalibrointitodistuksina pidetään myös 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden pätevyysalueellaan tekemistään kalibroinneista antamia todistuksia.

14 §
Eräiden kansallisten mittanormaalien ylläpito

Säteilysuureiden mittausten osalta noudatetaan, mitä siitä säteilylaissa (592/1991) säädetään.

Geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten osalta noudatetaan, mitä siitä Geodeettisesta laitoksesta annetussa laissa (581/2000) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

HE 42/2006
TaVM 5/2006
EV 49/2006

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.