329/2006

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta

Puolustusministeriön yhteydessä toimii Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta.

2 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata valtakunnallisilla ja alueellisilla maanpuolustuskursseilla sekä niiden jatko- ja täydennyskursseilla sekä maanpuolustuksen erikoiskursseilla annettavan kokonaismaanpuolustuksen opetuksen tarvetta ja ottaa se huomioon opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä;

2) laatia periaatteet ja perusteet kokonais-maanpuolustuksen opetukseen, johon kuuluu tietouden antaminen:

a) ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta kokonaisnäkemyksestä;

b) kokonaismaanpuolustuksen järjestelyistä;

c) yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta ja niiden kehittämisestä;

d) valtion ja kuntien sekä elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen yhteistoiminnasta ja siihen kuuluvasta valmiuden kehittämisestä;

3) vahvistaa valtakunnallisten maanpuolustuskurssien kesto- ja toimeenpanoajat;

4) käsitellä ehdotukset valtakunnallisille maanpuolustuskursseille kutsuttavista henkilöistä ja osaltaan hyväksyä osanottajat;

5) vahvistaa valtakunnallisten maanpuolustuksen erikoiskurssien kohderyhmät ja opetuksen tavoitteet;

6) ohjata ja tukea kokonaismaanpuolustuksen opetuksen toteuttamista valtakunnallisilla ja alueellisilla kursseilla; sekä

7) antaa vuosittain puolustusministeriölle kertomuksen opetuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta kurssitoiminnasta.

3 §
Kokoonpano

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan puheenjohtajana on pääesikunnan päällikkö ja varapuheenjohtajana sisäasiainministeriön kansliapäällikkö. Jäseniä ovat valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri, ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön, puolustusministeriön ja opetusministeriön kansliapäällikkö, sisäasiainministeriön pelastusylijohtaja, Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan puheenjohtaja, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan puheenjohtaja, pääesikunnan operaatiopäällikkö, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori sekä Naisjärjestöjen Keskusliitto ― Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n erikseen nimeämä edustaja sekä maaherrojen keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema maaherra. Kullakin jäsenellä on asianomaisen tahon valitsema henkilökohtainen varajäsen.

Puolustusministeriö voi lisäksi kutsua neuvottelukunnan jäseniksi muita henkilöitä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan sihteeristönä toimivat valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtaja sekä Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristön edustaja.

4 §
Toiminnan järjestäminen

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai heidän varajäsenistään on saapuvilla.

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta voi kuulla asiantuntijoita, asettaa jaostoja ja kutsua jaostoihin jäseniä.

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta laatii toimintaansa varten järjestyssäännön.

Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle eikä sihteereille makseta palkkiota.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2006

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Hallitusneuvos
Matti Piispanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.