280/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

kumotaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun asetuksen (511/1999) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 156/2002, sekä

muutetaan 1―3 § ja 3 luku, sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi ja 3 § asetuksessa 1469/2001, seuraavasti:

1 §
Toimenpiteen rinnastaminen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai työmarkkinatoimenpiteeseen

Maahanmuuttaja voidaan osoittaa muuhun kuin julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) perusteella työvoimaviranomaisen järjestämään tai hankkimaan toimenpiteeseen siten, että hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin hänellä olisi työvoimaviranomaisen järjestämässä ja hankkimassa työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa tai työmarkkinatoimenpiteessä.

2 §
Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai työmarkkinatoimenpiteeseen rinnastettava toimenpide

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai työmarkkinatoimenpiteeseen rinnastettava toimenpide voidaan koota eri osista, kuten opiskelusta, harjoittelusta, kansalaisjärjestö- tai muusta vapaaehtoistoiminnasta taikka muista niihin verrattavista kohtuullisiksi katsottavista kotoutumista edistävistä toimenpiteistä.

Jos rinnastettavan toimenpiteen kestosta vähintään puolet on opiskelua tai siihen liittyvien tehtävien suorittamista, toimenpide rinnastetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen.

Muu kuin 2 momentissa tarkoitettu toimenpide rinnastetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 8 luvussa tarkoitettuun työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

3 §
Edellytykset opiskelun rinnastamiseksi työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen

Maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä edistävän opiskelun tulee tapahtua pääasiassa suomen tai ruotsin kielellä taikka sen on sisällettävä riittävästi suomen tai ruotsin kielen opetusta, jotta se voidaan rinnastaa työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen.

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen voidaan 1 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyessä rinnastaa:

1) perusopetusta, jos maahanmuuttaja on sen tarpeessa;

2) ammatillista koulutusta ammatillisen tutkinnon suorittamiseksi tai ammattitaidon täydentämiseksi;

3) lukio-opintoja, jos puuttuva opintosuoritus tai aiempi opintomenestys on ilmeisesti esteenä jatko-opinnoille;

4) korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta, jos maahanmuuttaja osoittaa korkeakoulun antamalla todistuksella suorittaneensa vähintään puolet tutkintoon tarvittavista opinnoista ulkomailla ennen Suomeen muuttoaan;

5) täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusta, jos ne ovat tarpeen virkaan tai tehtävään tarvittavan kelpoisuuden hankkimiseksi tai ammatinharjoittamisluvan saamiseksi taikka maahanmuuttajan työllistymisen edistämiseksi.

Maahanmuuttajan on haettava korkeakouluun ja osallistuttava mahdolliseen pääsykokeeseen samalla tavoin kuin muidenkin opiskelijoiksi pyrkivien.

3 luku

Kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunta

8 §
Neuvottelukunnan tarkoitus

Työministeriön yhteydessä toimii kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tarkoituksena on avustaa ministeriöitä maahanmuuttajien kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä tilapäistä suojelua saavien vastaanoton kehittämisessä, suunnittelussa, toimeenpanossa, seurannassa ja yhteensovittamisessa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata, suunnitella, kehittää ja yhteensovittaa maahanmuuttajien kotouttamista eri ministeriöiden hallinnonaloilla;

2) seurata, suunnitella, kehittää ja yhteensovittaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottoa;

3) tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton kehittämiseksi;

4) tehdä ehdotuksia maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamiseksi kaikille tarkoitettuja yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä; sekä

5) seurata maahanmuuttajien kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä tilapäistä suojelua saavien vastaanoton kansainvälistä kehitystä ja ottaa huomioon sen vaikutukset Suomen kotouttamispolitiikkaan ja vastaanottopolitiikkaan.

9 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtajan lisäksi enintään 16 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii työministeriön virkamies. Varapuheenjohtajan neuvottelukunta valitsee keskuudestaan.

Varsinaisten jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee edustaa työministeriön, sisäasiainministeriön, opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloja, Suomen Kuntaliitto r.y:tä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, lääninhallituksia, työvoima- ja elinkeinokeskuksia, kahta kuntaa, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia ja kahta kansalaisjärjestöä.

Jos neuvottelukunnan jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunnalla voi olla sivutoiminen sihteeri, joka on palvelusuhteessa työministeriöön. Neuvottelukunnalla voi olla muitakin sivutoimisia sihteereitä.

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunta voi asettaa työnsä tueksi ajankohtaisia tarpeita varten selvitys- ja työryhmiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Työministeri
Tarja Filatov

Erikoissuunnittelija
Eeva Vattulainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.