1221/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

kumotaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1344/2002) 2 §:n 4 kohta ja 25―27 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 4 kohta asetuksessa 1354/2003 sekä 25 ja 27 § osaksi mainitussa asetuksessa 1354/2003, sekä

muutetaan 6 luvun otsikko ja 22―24 §, sellaisina kuin niistä on 23 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa 1354/2003, seuraavasti:

6 luku

Palkkatuki

22 §
Palkkatuen myöntämisen edellytykset

Poiketen siitä, mitä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 2 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädetään, palkkatukea voidaan myöntää yritykselle, joka palkkaa pitkäaikaistyöttömän vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetuksi sijaiseksi.

Poiketen siitä, mitä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 2 §:n 2 momentin 4 kohdassa säädetään, työnantajalle voidaan myöntää:

1) palkkatukea, vaikka työnantaja saa oppisopimuksen perusteella maksettavaa koulutuskorvausta;

2) palkkatukea korkeimpana korotettuna palkkatukena, vaikka työnantaja saa Raha-automaattiyhdistyksen avustusta tai veikkausvaroista maksettavaa avustusta tuella palkattavan henkilön palkkauskustannuksiin tai työllistämisen edistämiseen.

23 §
Palkkatuella palkatun edelleensijoitus

Kunta, työpaja tai sosiaalinen yritys voi sijoittaa palkkatuella palkkaamansa pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän työhön yritykseen, yhdistykseen, säätiöön tai yksityiselle henkilölle. Sosiaalinen yritys voi sijoittaa edelleen myös tuella palkkaamansa vajaakuntoisen. Tuella palkatun edelleen sijoittaminen edellyttää lisäksi, että kunta, työpaja tai sosiaalinen yritys:

1) ilmoittaa ennen sijoituksen alkamista työvoimatoimistolle tuella palkatun sijoittamisesta työhön; sekä

2) perii työn järjestäjältä enintään työllistämisestä aiheutuvien kustannusten ja sille maksettavan palkkatuen erotuksen päivää kohti.

Työpajalla tarkoitetaan tässä asetuksessa kunnan, yhdistyksen tai säätiön ylläpitämää sosiaalista yhteisöä, jossa työskentelyn ja työskentelyyn liittyvien ohjaus- ja valmennuspalvelujen avulla pyritään parantamaan ensisijaisesti pitkään työttömänä olleiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten valmiuksia hakeutua koulutukseen, työhön tai yrittäjäksi.

24 §
Korkeimman korotetun palkkatuen enimmäismäärä

Työnantajana toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena ei sääntöjen mukaan ole voiton hankkiminen jäsenilleen tai säätiöidyn varallisuusmassan kasvattaminen, voidaan maksaa korkeimpana korotettuna palkkatukena enintään tuella palkatun palkkauskustannukset. Muulle työnantajalle voidaan maksaa korkeimpana korotettuna palkkatukena enintään tuella palkatulle maksettava palkka ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä.

Korkein korotettu palkkatuki ei yhdessä oppisopimuskoulutuksesta maksettavan koulutuskorvauksen, Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen tai veikkausvaroista maksettavan avustuksen kanssa saa ylittää 1 momentin mukaista enimmäismäärää.

Vähennys korkeinta korotettua palkkatukea maksettaessa tehdään ensisijaisesti tuen lisäosasta, jos myönnetty tuki ylittää 1 ja 2 momentissa tarkoitetun enimmäismäärän.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Mitä 23 §:ssä säädetään, sovelletaan myös, jos kunnalle, työpajalle tai sosiaaliselle yritykselle on myönnetty työllistämistukea tai yhdistelmätukea tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005

Ministeri
Tuula Haatainen

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.