931/2005

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksista 31 päivänä tammikuuta 1997 annetun asetuksen 93/1997 1 §:n 1 momenttia, 5 §:n otsikkoa, 6 §:n 2 momenttia, 13 §:n 1 momenttia ja 15 a §:n 2 momenttia, sellaisena kuin niistä ovat 6 §:n 2 momentti asetuksessa 594/2000 ja 15 a §:n 2 momentti asetuksessa 907/1998;

lisätään uusi 2 a §, 5 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta ja uusi 5 a § seuraavasti:

1 §
Organisaatio

Työvoima- ja elinkeinokeskuksessa (keskus) on johtaja. Lisäksi keskuksessa on työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun lain (23/1997) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuina yksikköinä yritysosasto, teknologian kehittämisosasto, maaseutuosasto ja työvoimaosasto. Muista keskuksista poiketen Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksessa ei ole teknologian kehittämisosastoa.

2 a §
Teknologian kehittämisosasto

Teknologian kehittämisosasto huolehtii teknologian kehittämiskeskuksen tehtävistä, kansallisen teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoitteiden alueellisesta toteutumisesta, keskuksen toimialueella teknologisen kehityksen edistämisestä ja muista osastolle erikseen määrätyistä tehtävistä.

5 §
Koulutusta ja kokemusta koskevat kelpoisuusvaatimukset

4) hallintopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin.

5 a §
Henkilöstön kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista virkaan, johon edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:ssä.

Kaksikielisissä keskuksissa muilla kuin 1 momentissa mainituilla henkilöillä, joiden tehtäviin lain, asetuksen tai työjärjestyksen mukaan kuuluu esitellä, ratkaista tai panna täytäntöön yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia ratkaisuja, on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena joko suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Yksikielisissä keskuksissa muilla kuin 1 momentissa mainituilla henkilöillä, joiden tehtäviin lain, asetuksen tai työjärjestyksen mukaan kuuluu esitellä, ratkaista tai panna täytäntöön yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevia ratkaisuja, on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Virkaa täytettäessä ja muuhun palvelussuhteeseen otettaessa on keskuksen kiinnitettävä huomiota siihen, että toisaalta suomen ja toisaalta ruotsin kielen käyttämistä edellyttävät virkatehtävät voidaan jakaa asianomaista kieltä taitavien henkilöiden suoritettavaksi.

6 §
Virkojen täyttäminen

Osastopäällikön ja kalatalousjohtajan nimittää asianomainen ministeriö johtajan esityksestä. Ennen teknologian kehittämisosaston osastopäällikön nimittämistä ministeriö kuulee asiassa teknologian kehittämiskeskusta.

13 §
Sijaisuus

Johtajan sijaisena toimivat osastopäälliköt sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

15 a §

Toimikunnan puheenjohtajana on keskuksen johtaja tai hänen määräämänsä keskuksen virkamies ja varapuheenjohtajana lääninhallitusta edustava toimikunnan jäsen. Keskus nimeää toimikuntaan enintään 10 muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Toimikunnassa ovat edustettuina lääninhallitus sekä keskeiset työmarkkinoita edustavat tahot ja keskuksen osastojen edustajia keskuksen päättämällä tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Henkilö, joka on nimitetty virkaan tai otettu muuhun palvelussuhteeseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on kielitaidon osalta asetuksen voimaantultua edelleen kelpoinen hoitamaan nykyisiä ja niitä vastaavia tehtäviä keskuksissa.

Henkilö, joka on nimitetty hallintopäällikön virkaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on kelpoisuusvaatimuksista huolimatta edelleen kelpoinen hoitamaan hallintopäällikön virkaa.

Henkilö, joka toimii keskuksen yritysosaston teknologiayksikön päällikkönä, voi kelpoisuusvaatimuksista huolimatta tulla huomioiduksi teknologian kehittämisosaston osastopäällikön virkaa täytettäessä.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Eerikki Nurmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.