817/2005

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2005

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 23 päivänä lokakuuta 1997 pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 4, 5 ja 13 §;

lisätään päätöksen 3 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, uusi 6 ja 7 § sekä liite 1 ja 2, jolloin nykyinen liite siirtyy liitteeksi 3, seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Edellä 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa oleva pakkauksen määritelmä perustuu lisäksi liitteessä 1 esitettyihin perusteisiin. Liitteessä on lisäksi kuvaavia esimerkkejä näiden perusteiden soveltamisesta.


4 §
Materiaalikohtaiset kierrätysvaatimukset

Pakkaajan on huolehdittava markkinoille saattamiensa pakkausten osalta siitä, että

1) kuitupakkausten jätteistä kierrätetään vähintään 53 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

2) lasipakkausten jätteistä kierrätetään vähintään 48 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

3) metallipakkausten jätteistä kierrätetään vähintään 25 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

4) muovipakkausten jätteistä kierrätetään vähintään 15 prosenttia pakkausjätteiden painosta.

5 §
Yleiset tavoitteet pakkausjätteen synnyn ehkäisylle, uudelleenkäytölle, hyödyntämiselle ja kierrätykselle

Pakkaajien on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta

1) pakkausjätteitä syntyy vuonna 2008 suhteessa bruttokansantuotteen muutokseen vähintään 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2001;

2) kaikista käytetyistä pakkauksista käytetään vuodessa uudelleen ja kaikesta pakkausjätteestä kierrätetään tai hyödynnetään muulla tavoin yhteensä vähintään 82 prosenttia käytettyjen pakkausten painosta;

3) kaikesta pakkausjätteestä hyödynnetään tai poltetaan energia talteen ottaen jätteenpolttolaitoksessa vähintään 61 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

4) kaikesta pakkausjätteestä kierrätetään vähintään 42 prosenttia ja 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä vähintään 55 prosenttia ja enintään 80 prosenttia pakkausjätteiden painosta.

6 §
Materiaalikohtaiset kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet vuodelle 2008

Pakkaajan on lisäksi huolehdittava markkinoille saattamiensa pakkausten osalta siitä, että 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä:

1) kuitupakkausten jätteistä hyödynnetään vähintään 75 prosenttia ja kierrätetään vähintään 60 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

2) lasipakkausten jätteistä kierrätetään vähintään 60 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

3) metallipakkausten jätteistä kierrätetään vähintään 50 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

4) muovipakkausten jätteistä kierrätetään vähintään 22,5 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

5) puupakkauksista kierrätetään vähintään 15 prosenttia pakkausjätteiden painosta.

7 §
Pakkausjätteen vienti

Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta annetun EU:n neuvoston asetusten n:o 259/93 ja 1420/1999 mukaisesti yhteisöstä viety pakkausjäte lasketaan mukaan 4―6 §:ssä tarkoitettujen hyödyntämis- ja kierrätystavoitteiden saavuttamiseen vain, jos on vakuuttavaa näyttöä siitä, että hyödyntäminen ja kierrätys on tapahtunut sellaisten edellytysten vallitessa, jotka laajasti katsoen vastaavat asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia.

13 §
Pakkausmateriaalin merkintä

Pakkauksiin voidaan tehdä niiden keräyksen, uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, mukaan lukien kierrätys, helpottamiseksi merkinnät niissä käytetyistä materiaaleista, jotta ne voidaan tunnistaa ja luokitella kyseisellä teollisuuden alalla. Jos pakkauksiin tehdään tällaisia merkintöjä, ne on tehtävä liitteen 2 mukaisesti. Pakkauksen merkintä tehdään joko itse pakkaukseen tai sen etikettiin. Merkinnän tulee olla sekä selvästi nähtävissä että luettavissa myös sen jälkeen, kun pakkaus on avattu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/12/EY, (32004L0012); EYVL N:o 47, 18.2.2004, s. 26
Komission päätös 97/129/EY, (31997D0129); EYVL 50, 20.2.1997, s. 28

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2005

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Ympäristöneuvos
Olli Pahkala

Liite 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.