791/2005

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/1992) 39 ja 40 § sekä 7 luvun otsikko, sellaisena kuin niistä on 39 § asetuksessa 1243/2002, ja

lisätään asetukseen uusi 51 a § seuraavasti:

39 §
Henkilökuljetus kaksi- ja kolmipyöräisillä ajoneuvoilla ja niihin rinnastettavilla nelipyöräisillä ajoneuvoilla

1. Moottoripyörällä, jota ei ole varustettu sivuvaunulla (L3e-luokka), saa kuljettaa enintään yhtä matkustajaa. Edellytyksenä on kuitenkin, että matkustajaa varten on sopiva istuin ja jalkatuet. Sivuvaunulla varustetun moottoripyörän (L4e-luokka) sivuvaunussa saa kuljettaa enintään kahta matkustajaa.

2. Kaksipyöräisellä mopolla (L1e-luokka) saa kuljettaa yhtä matkustajaa matkustajalle varatulla paikalla, jos ajoneuvo on rekisteröintitodistuksen mukaan tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen, tai enintään kymmenvuotiasta lasta, jos lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset.

3. Kolmipyöräisellä mopolla (L2e-luokka), kolmipyörällä (L5e-luokka), kevyellä nelipyörällä (L6e-luokka) ja nelipyörällä (L7e-luokka) saa kuljettaa matkustajia enintään rekisteriin merkityn määrän.

4. Kolmipyöräisessä henkilökuljetukseen tarkoitetussa mopossa (L2e-luokka) ja kolmipyörässä (L5e-luokka) ei kuljettajan ja matkustajien sekä tavaran yhteenlaskettu massa saa ylittää 300 kg:aa eikä nelipyörässä (L6e-luokka) ja kevyessä nelipyörässä (L7e-luokka) 200 kg:aa.

40 §
Henkilökuljetus traktorilla ja moottorityökoneella

1. Traktoriin ja moottorityökoneeseen saa kuljettajan lisäksi ottaa kuljetettavaksi enintään kaksi henkilöä, jos näille on järjestetty kiinteät, turvalliset pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/763/ETY mukaiset istuimet. Henkilöt eivät saa haitata näkyvyyttä eivätkä muutoinkaan ajoneuvon kuljettamista.

2. Umpinaisella ohjaamolla varustetussa traktorissa ja moottorityökoneessa saa 1 momentin estämättä kuljettaa lasta, jos lapsen kuljettamista varten ajoneuvoon on kiinnitetty lapsen pituuteen ja painoon nähden sopiva turvaistuin tai muu lasten turvalaite. Tällainen istuin on kiinnitettävä luotettavasti ajoneuvoon ja lasta varten joko traktorissa tai turvalaitteessa tulee olla vähintään kolmen pisteen vyökiinnitys. Lapsen istuimen yläpuolella olevan vapaan tilan tulee olla kuormittamattoman istuimen istuinpinnasta ylöspäin mitattuna vähintään 800 mm.

7 luku

Eräiden valaisinten ja heijastavien kilpien käyttö


51 a §
Hitaan ajoneuvon kilpi

1. Kun kolmipyöräisellä mopolla (L2e-luokka) tai kevyellä nelipyörällä (L6e-luokka), jonka leveys on yli 1,00 metriä, taikka traktorilla tai moottorityökoneella, jonka omamassa on yli 0,5 tonnia, ajetaan tiellä, tulee siinä olla hitaan ajoneuvon kilpi.

2. Hitaan ajoneuvon kilpeä ei edellytetä ajoneuvolta, johon on kytketty hitaan ajo-neuvon kilvellä varustettu perävaunu tai joka on ulkomaan rekisterissä.

3. Hitaan ajoneuvon kilvestä ja sen asentamisesta säädetään ajoneuvolaissa ja sen nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2005.

Asetuksessa tarkoitetulla L-luokan ajoneuvolla saadaan 51 a §:n 1 momentin estämättä ajaa tiellä 30 päivään syyskuuta 2006.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Ylitarkastaja
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.