1100/2004

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 39 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 39 §:n 6 momentti seuraavasti:

39 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

6. Asetuksen 16 §:n vaatimusta nopeudenrajoittimen käyttämisestä sovelletaan:

a) 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen käyttöön otettaviin M3-luokan ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on enintään 10,0 tonnia, sekä mainittuna aikana käyttöön otettaviin N2-luokan ja M2-luokan ajoneuvoihin;

b) yksinomaan kansalliseen liikenteeseen käyttöön otettaviin M2-luokan ajoneuvoihin 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana sekä yksinomaan kansalliseen liikenteeseen mainittuna aikana käyttöön otettaviin N2-luokan ajoneuvoihin, joiden enimmäismassa on enintään 7,5 tonnia, 1 päivästä tammikuuta 2006;

c) liitteessä 1 olevan I osan 41 kohdassa tarkoitetussa ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 88/77/ETY säädetyt pakokaasupäästöjen raja-arvot, sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 2001/27/EY, täyttäviin 1 päivän lokakuuta 2001 ja 1 päivän tammikuuta 2005 välisenä aikana käyttöön otettaviin ajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 2006, jos ajoneuvoa käytetään kansainvälisessä liikenteessä ja 1 päivästä tammikuuta 2007, jos ajoneuvoa käytetään yksinomaan kansallisessa liikenteessä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/85/EY, (32002L0085); EYVL N:o L 327, 4.12.2002, s. 8

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.