987/2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteestä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan 23 päivänä lokakuuta 1997 pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna valtioneuvoston päätöksessä 1025/2000, 3 §:n 1 momentin 13 kohta, 5 §:n 2 momentti, 6 §, 7 §, 9 §:n 1 momentti, 10 § ja 11 §,

muutetaan päätöksen 3 §:n 1 momentin 3 kohta, 16 §, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna mainitussa päätöksessä 1025/2000, ja 17―19 §, sekä

lisätään päätöksen 3 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:


3) pakkaajalla jätelain (1072/1993) 18 b §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua tuottajaa, jona kyseisen kohdan mukaan pidetään ammattimaista tuotteen pakkaajaa ja pakatun tuotteen maahantuojaa;


Mitä tässä asetuksessa säädetään pakkaajasta, koskee vastaavasti jätelain 18 g §:ssä tarkoitettua tuottajayhteisöä lukuun ottamatta 13-15 §:iä. Tuottajayhteisöt voivat antaa jätelain ja tämän asetuksen mukaisia tehtäviä muodostamansa yhtiön tai muun oikeustoimikelpoisen yhteisön tehtäväksi.

16 §
Seurantatietojen antaminen

Pakkaajan on vuosittain syyskuun loppuun mennessä ilmoitettava Pirkanmaan ympäristökeskukselle edellistä vuotta koskevat tiedot siten kuin siitä säädetään tietokantajärjestelmään liittyvien taulukoiden vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti annetussa komission päätöksessä 97/138/EY, jollei tietoja ole ilmoitettu 18 §:n 2 momentissa tarkoitetulle yhteisölle, jonka velvollisuutena on toimittaa tiedot edelleen Pirkanmaan ympäristökeskukselle.

Kunnan ja sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa kuljetuksen suorittajan, jonka itsensä edellisen vuoden aikana hyödyntämän pakkausjätteen määrä on enemmän kuin 100 tonnia, on ilmoitettava vastaavasti Pirkanmaan ympäristökeskukselle hyödyntämänsä pakkausjätteen määrä ja laji.

Pirkanmaan ympäristökeskus kokoaa saamansa seurantatiedot ja toimittaa ne edelleen komissiolle 18 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta tiedot on koottu. Silloin, kun annetaan 19 §:ssä tarkoitettu kertomus, seurantatiedot annetaan samanaikaisesti.

17 §
Neuvonta, tiedotus ja valistus

Jätelain 68 §:n 2 momentissa tarkoitetussa neuvonnassa on varmistettava, että kaikki pakkausten käyttäjät ja erityisesti kuluttajat saavat tarvittavat tiedot:

1) käytettävissä olevista palautus-, keräys- ja hyödyntämisjärjestelmistä;

2) pakkausten uudelleen käyttämiseen ja pakkausjätteen hyödyntämiseen ja kierrätykseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista;

3) pakkauksissa käytettävistä merkinnöistä.

18 §
Ilmoitus tuottajatiedostoon

Jätelain 50 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa pakkaajan tekemässä ilmoituksessa tuottajatiedostoon merkitsemistä varten on oltava seuraavat tiedot:

1) pakkaajan nimi tai toiminimi;

2) yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) selvitys pakkaajan markkinoille luovuttamista pakkauksista tonneina pakkausmateriaaleittain ja liikevaihdosta;

6) tiedot pakkaajan järjestämästä uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä sekä muusta jätehuollosta, kuten vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta samoin kuin arvio sen piiriin kuuluvien pakkausjätteiden lajista ja määrästä;

7) selvitys edellä 6 kohdassa tarkoitetun uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista.

Jätelain 50 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa tuottajayhteisön tekemässä ilmoituksessa tuottajatiedostoon hyväksymistä varten on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi;

2) yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) selvitys tuottajayhteisön edustamista pakkaajista; kunkin pakkaajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

6) selvitys tuottajayhteisön piiriin kuuluvien pakkaajien markkinoille luovuttamien pakkausten määrästä tonneina pakkausmateriaaleittain ja arvio niiden yhteisestä markkinaosuudesta;

7) yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja, jos toiminta sitä edellyttää;

8) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu pakkaajien kesken ja miten uusi pakkaaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

9) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta, kuten vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta samoin kuin arvio sen piiriin kuuluvien pakkausten lajista ja määrästä;

10) selvitys uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista sekä mahdollisista ympäristöjohtamis- ja laatujärjestelmistä;

11) selvitys tuottajayhteisön vakavaraisuudesta tai muusta jätelain 50 c §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesta vakuudesta.

Pakkaajan ja tuottajayhteisön on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos sen nimi, toiminimi tai yhteystiedot muuttuvat tai jos 1 momentin 6 ja 7 kohdassa ja 2 momentin 9 ja 10 kohdissa tarkoitetuissa jätehuoltojärjestelmässä ja sopimusjärjestelyissä tapahtuu oleellisia muutoksia. Tuottajayhteisön on lisäksi ilmoitettava viivytyksettä Pirkanmaan ympäristökeskukselle 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen ja liittymisehtojen muutoksista sekä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisön piiriin liittyneistä uusista pakkaajista ja sen piiristä eronneista pakkaajista.

19 §
Kertomuksen laatiminen

Pirkanmaan ympäristökeskuksen on joka kolmas vuosi laadittava kertomus jätelain ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta Suomessa eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY 5 artiklan mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2004.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY (31994L0062); EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 10

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2004

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Ympäristöneuvos
Olli Pahkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.