433/2004

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 41 §:n nojalla:

1 luku

Kieliasiain neuvottelukunta

1 §
Asettaminen ja toimikausi

Kielilain (423/2003) ja siihen liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen seurantaa sekä kielellisten olojen kehityksen seurantaa varten on oikeusministeriön yhteydessä toimiva kieliasiain neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) avustaa oikeusministeriötä kielilain ja siihen liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen seurannassa;

2) valmistella esityksiä täytäntöönpanoa tukeviksi toimenpiteiksi kansalliskielten käytön ja aseman edistämiseksi;

3) avustaa oikeusministeriötä eduskunnalle vaalikausittain kielilainsäädännön soveltamisesta annettavan valtioneuvoston kertomuksen valmistelussa;

4) valmistella viranomaisille suosituksia kielilakia ja siihen liittyvää lainsäädäntöä koskevan tiedottamisen ja koulutuksen järjestämisestä; sekä

5) antaa lausuntoja viranomaisille ja muille yhteisöille oikeusministeriön sille toimittamista kielilainsäädäntöä koskevista kysymyksistä.

Neuvottelukunta voi myös:

1) osallistua muita kieliä kuin kansalliskieliä koskevan lainsäädännön seurantaan sekä asiantuntijaelimenä avustaa muita kieliä koskevan lainsäädännön valmistelussa;

2) seurata kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä maan kieliolojen ja kielellisten oikeuksien kehittämiseksi; sekä

3) omasta aloitteestaan valmistella oikeusministeriön käyttöön suosituksia kielilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä tehdä aloitteita kielellisten oikeuksien edistämiseksi ja kielellisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnalla on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kaksitoista muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuna ainakin oikeudellinen, sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja sivistystoimen, ulkomaalais- ja maahanmuuttoasioiden, kunnallishallinnon sekä kielenhuollon tai kielentutkimuksen asiantuntemus.

4 §
Päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla.

Milloin asiaa päätettäessä ilmenee eriäviä mielipiteitä, päätetään asia yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

5 §
Työjärjestys

Oikeusministeriö vahvistaa neuvottelukunnalle työjärjestyksen neuvottelukunnan ehdotuksesta.

Työjärjestyksessä määrätään neuvottelukunnan asettamasta työvaliokunnasta, jaostoista ja työryhmistä sekä asiantuntijoiden nimittämisestä.

6 §
Sihteeristö

Neuvottelukunnalla on sihteeristö, johon kuuluu pääsihteeri ja tarvittava määrä sihteereitä. Oikeusministeriö määrää pääsihteerin ja määrää tai kutsuu sihteerit.

7 §
Toimintasuunnitelma ja -kertomus

Neuvottelukunta laatii vuosittain toimintasuunnitelman sekä kertomuksen toiminnastaan ja esittää nämä oikeusministeriön hyväksyttäviksi.

8 §
Palkkiot

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille ja asiantuntijoille sekä sihteereille suoritetaan palkkiota ja matkakustannusten korvauksia oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

2 luku

Kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta

9 §
Kertomuksen antaminen

Valtioneuvosto antaa hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona eduskunnalle annettavan kielilain 37 §:ssä tarkoitetun kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta viimeistään vaalikauden kolmansien valtiopäivien aikana.

10 §
Kertomuksen sisältö

Kertomuksessa käsitellään suomen ja ruotsin kielen lisäksi ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä sekä tarpeen mukaan yleisemminkin maan kielioloja.

Kertomuksessa käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten oikeuksien toteutumista, maan kielisuhteita sekä suomen ja ruotsin kielten kehitystä. Kertomukseen sisältyy yhteenveto seuranta-aikana kootuista kokemuksista kielilainsäädännön soveltamisesta ja maan kieliolojen kehityssuunnista.

Valtioneuvosto voi sisällyttää kertomukseen ehdotuksia kielilainsäädännön soveltamiseksi tai kielellisten oikeuksien toteutumiseksi taikka ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi.

3 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

12 §
Siirtymäsäännös

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, asettaa valtioneuvosto ensimmäisellä kerralla kieliasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi, joka alkaa 15 päivänä kesäkuuta 2004 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2007.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2004

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Paulina Tallroth

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.