424/2004

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 1, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 20 a, 23 ja 24 §, sekä

muutetaan 4, 10, 11, 13, 19 ja 30 § seuraavasti:

4 §
Korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arvioiminen

Opiskelijan opintojen katsotaan edistyvän siten, että hän voi suorittaa tutkinnon kyseisiä opintoja varten vahvistetussa tukiajassa, kun yliopisto-opiskelijalla on hänen tutkintoonsa kuuluvia opintosuorituksia keskimäärin vähintään kolme opintoviikkoa tukikuukautta kohti ja ammattikorkeakouluopiskelijalla keskimäärin vähintään neljä opintoviikkoa tukikuukautta kohti. Opintotuki voidaan kuitenkin myöntää tai tuen maksamista jatkaa, kun yliopisto-opiskelijalla on hänen suorittamaansa tutkintoon kuuluvia opintosuorituksia keskimäärin 2,7 opintoviikkoa ja ammattikorkeakouluopiskelijalla keskimäärin 3,2 opintoviikkoa tukikuukautta kohti.

Vaikka opintosuorituksia koko edeltävältä opiskeluajalta on edellä 1 momentissa mainittua vähemmän, opintotuki voidaan myöntää tai tuen maksamista jatkaa, jos yliopisto-opiskelijalla on arviointia edeltävän lukuvuoden tukikuukausien ajalta vähintään keskimäärin 2,7 opintoviikkoa ja ammattikorkeakouluopiskelijalla vähintään keskimäärin 3,2 opintoviikkoa opintosuorituksia tukikuukautta kohti.

Opintojen edistymistä ei kuitenkaan pidetä riittävänä, vaikka 1 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät, jos opiskelijalla ei ole edellisenä lukuvuotena suorituksia lainkaan tai niitä on suhteessa käytettyihin tukikuukausiin erityisen vähän.

Kun opintotuki on lakkautettu riittämättömän opintojen edistymisen perusteella, opiskelijalle voidaan myöntää opintotuki, kun hänellä on opintotuen lakkauttamisen jälkeen uusia opintosuorituksia siten, että hänellä on edellytykset suoriutua opinnoistaan opintotukilain 5 b §:ssä edellytetyllä tavalla.

10 §
Sopimus tehtävien hoitamisesta

Opintotukilain 9 a §:n 4 momentissa tarkoitetussa Kansaneläkelaitoksen ja korkeakoulun välisessä sopimuksessa tulee laissa mainittujen asioiden lisäksi sopia ainakin seuraavista asioista:

1) sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen osallistuvien henkilöiden koulutus ja ohjaus sekä

2) sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen.

11 §
Opintotukilautakunnan jäsenten palkkiot

Korkeakoulu päättää opintotukilautakunnan jäsenelle, sihteerille ja asiantuntijalle suoritettavasta kokouspalkkiosta. Päivärahan ja matkakustannusten korvausten osalta sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

13 §
Asumislisän määrä maissa, joissa vuokrataso on alhainen

Asumislisän kuukausimäärä on Bulgariassa, Romaniassa ja Sloveniassa 58,87 euroa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekissä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Virossa 75,68 euroa sekä Slovakiassa ja Unkarissa 109,32 euroa.

Jos opiskelija esittää selvityksen siitä, että häneltä perittävä kuukausivuokra on edellä mainittua määrää korkeampi, asumislisänä maksetaan vuokran määrä kuitenkin enintään 180,80 euroa kuukaudessa.

19 §
Opintorahan ja asumislisän maksupäivä

Opintoraha ja asumislisä maksetaan kunkin kalenterikuukauden neljäntenä päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Takautuvat etuuserät voidaan kuitenkin maksaa myös muuna pankkipäivänä.

30 §
Neuvottelukunnan kustannukset ja palkkiot

Neuvottelukunnan kustannukset maksetaan valtion varoista. Opetusministeriö päättää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten, asiantuntijoiden ja sihteerin kokouspalkkioista. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004. Ennen asetuksen voimaantuloa suoritettujen opintojen edistymisen riittävyyttä arvioitaessa sovelletaan ennen asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Tällä asetuksella kumotaan 26 päivänä lokakuuta 2001 annettu opetusministeriön asetus opintotuen asumislisän määrästä alhaisen vuokratason maissa (931/2001).

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.