111/2004

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuoreiden hedelmien, marjojen ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin sekä 11 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2200/96, jäljempänä neuvoston asetus, ja kaupan pitämisessä hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavista vaatimustenmukaisuustarkastuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1148/2001, jäljempänä komission asetus, edellytetyssä valvonnassa.

2 §
Valvontaviranomaiset

Komission asetuksen täytäntöönpanon yleinen johto ja valvonta kuuluu Suomessa maa- ja metsätalousministeriölle. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvontatehtävät kuuluvat tullilaitokselle ja Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle, jäljempänä tarkastuskeskus, siten kuin jäljempänä 3 ja 4 §:ssä säädetään. Tarkastuskeskus voi käyttää valvonnan apuna työvoima- ja elinkeinokeskuksia.

3 §
Tullilaitoksen tehtävät

Tullilaitos valvoo Suomeen Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuote-erien vaatimustenmukaisuutta. Tullilaitos valvoo myös muista Euroopan yhteisön jäsenvaltioista toimitettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta tuotteiden Suomessa tapahtuvan ensimmäisen purkamisen yhteydessä.

4 §
Tarkastuskeskuksen tehtävät

Tarkastuskeskus toimii komission asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna koordinointiviranomaisena ja vastaa komission asetuksen 3 artiklassa tarkoitetun toimijatietokannan, jäljempänä kasvisten laadunvalvontarekisteri, ylläpidosta. Laadunvalvontarekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

Tarkastuskeskus valvoo tuotteiden vaatimustenmukaisuutta kaupan pitämisen kaikissa vaiheissa siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu 3 §:n mukaan tullilaitokselle. Tarkastuskeskus valvoo myös Suomesta Euroopan yhteisön ulkopuolelle vietävien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden. Lisäksi tarkastuskeskus valvoo markkinoilta poistettavien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden interventiotarkastuksia koskevien säännösten mukaisesti.

5 §
Tarkastajien pätevyys ja koulutus

Tässä asetuksessa tarkoitettuja tarkastuksia suorittavat tarkastuskeskuksen ja tullilaitoksen hyväksymät tarkastajat, joille on annettu tehtävän edellyttämä erityiskoulutus. Tarkastuskeskus ja tullilaitos huolehtivat tarkastajiensa koulutuksen järjestämisestä.

6 §
Valvontakohteet ja valvonnan suorittaminen

Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla markkinoille toimitettaviin hedelmiin ja vihanneksiin sovelletaan komission asetuksen 4 artiklan mukaisesti pistokokeisiin perustuvaa tarkastusjärjestelmää. Kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden tarkastuksista säädetään komission asetuksen 6 ja 7 artiklassa. Tarkastuskeskuksen ja tullin riskinarviointiin perustuvat valvontakohteiden tarkastustiheydet määritetään liitteessä 1.

Vähittäismyynnissä vaatimustenmukaisuustarkastukset tehdään liitteen 2 mukaisesti. Muut vaatimustenmukaisuustarkastukset tehdään komission asetuksen liitteen IV mukaisesti.

Tarkastuskeskuksen ja työvoima- ja elinkeinokeskuksen tarkastaja tallentaa jokaista tarkastuskäyntiään koskevat tiedot kasvisten laadunvalvontarekisteriin. Tullilaitoksen tarkastaja toimittaa 1 momentin mukaisen tarkastuksen tulokset tarkastuskeskukseen komission asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisen toimijatietokannan yhdenmukaistamista ja päivitystä varten.

7 §
Kasvisten laadunvalvontarekisteri

Tarkastuskeskus pitää 8 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tehneistä toimijoista komission asetuksen 3 artiklan mukaista kasvisten laadunvalvontarekisteriä. Rekisteri on maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain (1515/1994) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu alarekisteri, johon merkitään kunkin toimijan osalta toimijan kaikista toimipisteistä erikseen komission asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Rekisteritietojen käsittelystä säädetään maaseutelinkeinorekisteristä annetussa laissa, henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).

8 §
Ilmoitusvelvollisuus

Komission asetuksessa tarkoitettuja tuoreita hedelmiä tai vihanneksia maasta vievien tai yhteisön markkinoille toimittavien toimijoiden on tehtävä toiminnastaan kirjallinen ilmoitus sijaintipaikkakuntansa työvoima- ja elinkeinokeskuksen maatalousosastolle, joka tallentaa ilmoitetut tiedot kasvisten laadunvalvontarekisteriin. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, osoite ja muut yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus tai henkilötunnus;

2) toimijan käsittelemien tuotteiden lajit; sekä

3) toiminnan laatu ja laajuus määriteltynä liitteen 1 mukaisesti.

Toimijan on ilmoitettava myös 1 momentin mukaisesti toimitetuissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista ja toimintansa lopettamisesta.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske:

1) tuottajia, joiden ei neuvoston asetuksen 3 artiklan mukaan tarvitse noudattaa kaupan pitämisen vaatimuksia;

2) toimijoita, joiden toiminta hedelmä- ja vihannesalalla rajoittuu tavaran kuljetuksiin;

3) toimijoita, jotka toimittavat markkinoille vuodessa korkeintaan 500 kilogrammaa komission asetuksessa tarkoitettuja hedelmiä tai vihanneksia;

4) päivittäistavarakauppoja, joissa vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä; eikä

5) toimijoita, jotka pitävät yksittäisiä hedelmien ja vihannesten myyntikojuja toreilla, markkinoilla tai kauppakeskuksissa.

9 §
Etiketin käyttöoikeuden myöntäminen

Tarkastuskeskus toimii komission asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna lupaviranomaisena. Toimijan on liitettävä lupahakemukseensa tarvittavat todisteet komission asetuksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttämisestä.

10 §
Toimintasuunnitelma ja -kertomus

Tarkastuskeskus ja tullilaitos laativat vuosittain oman toimialansa osalta tässä asetuksessa tarkoitettua koulutusta ja valvontaa koskevan toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

Toimintasuunnitelma ja -kertomus toimitetaan tiedoksi maa- ja metsätalousministeriölle.

11 §
Maksut

Tarkastuskeskus ja tullilaitos perivät maksuja tässä asetuksessa tarkoitetuista suoritteista kunkin viranomaisen maksujen perimistä koskevien säädösten mukaisesti.

12 §
Seuraamukset

Neuvoston ja komission asetuksissa säädettyjen kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamatta jättämisestä tuomittavista seuraamuksista säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1100/1994). Ilmoituksen epäillystä rikkomuksesta esitutkintaviranomaiselle tekee joko tarkastuskeskus tai tullilaitos, kumpikin oman toimialansa osalta.

13 §
Muutoksenhaku

Muutoksen hakemisesta tämän asetuksen nojalla tehtyihin tarkastuskeskuksen päätöksiin säädetään kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetussa laissa (1201/1992).

Muutoksen hakemisesta tämän asetuksen nojalla tehtyihin tullilaitoksen päätöksiin säädetään tullilaissa (1466/1994).

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2004.

Tämän asetuksen mukaisen rekisterin käyttöönotolla lakkautetaan entinen kasvisten laadunvalvontarekisteri.

Tällä asetuksella kumotaan kasvisten laatuluokituksen valvonnan järjestämisestä 10 päivänä tammikuuta 1995 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (4/95) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Niina Kauhajärvi

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.