1354/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1344/2002) 2 §:n 4 kohta, 20 §:n 3 momentti, 23 §:n 1 ja 2 momentti, 25 §:n 2 ja 3 momentti ja 27 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 5 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4) työnsuunnittelijalla henkilöä, jonka valtion virasto tai laitos, kunta, yhdistys tai säätiö on palkannut työllisyysmäärärahoin suunnittelemaan ja järjestämään työttömille sopivia työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä;

5) sosiaalisella yrityksellä sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003) tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa.

20 §
Tarjouspyynnön sisältö

Tarjouspyynnössä on ilmoitettava, että tarjouksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oikeusaseman perusteet. Tarjouspyynnössä on lisäksi ilmoitettava, että hankintahintaan sisällytetään koulutusaikaiset oppimateriaalit ja opetusvälineet. Hankintahintaan ei kuitenkaan sisällytetä asiakirjojen saamiseen tai lunastamiseen välittömästi liittyviä kustannuksia tai asiakirjoista viranomaisille suoritettavia maksuja, jos kyseessä on lupa, lisenssi tai muu vastaava asiakirja, jota koulutuksen tavoitteena olevassa ammatissa toimiminen edellyttää.

23 §
Työllistetyn edelleensijoitus

Kunta, työpaja tai sosiaalinen yritys voi sijoittaa työllistämänsä pitkäaikaistyöttömän, jonka palkkaukseen on myönnetty työllistämistukea tai yhdistelmätukea, työhön yhdistykseen, säätiöön tai yksityiselle henkilölle. Sosiaalinen yritys voi sijoittaa edelleen myös työllistämänsä vajaakuntoisen. Työllistetyn edelleen sijoittaminen edellyttää lisäksi, että kunta, työpaja tai sosiaalinen yritys:

1) ilmoittaa työvoimatoimistolle työllistetyn sijoittamisesta työhön ennen sijoituksen alkamista; sekä

2) perii työn järjestäjältä enintään työllistämisestä aiheutuvien kustannusten ja sille työllistetystä maksettavan työllistämistuen tai yhdistelmätuen erotuksen päivää kohti.

Työpaja tai sosiaalinen yritys voi sijoittaa työllistetyn 1 momentissa säädetyin edellytyksin työhön myös yritykseen.


25 §
Tuen kesto

Sen jälkeen, kun joku on ollut työllisyysmäärärahoin työllistettynä enimmäisajan yhden tai useamman työnantajan palveluksessa, häntä ei voida osoittaa uudelleen työllisyysmäärärahoin tuettuun työhön, ennen kuin hän on ollut viimeisten kuuden kuukauden aikana vähintään viisi kuukautta työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa. Vajaakuntoinen voidaan kuitenkin edellä säädetyn rajoituksen estämättä osoittaa uudelleen työllisyysmäärärahoin tuettuun työhön sosiaalisen yrityksen palvelukseen, jos se on hänen alentuneen työkykynsä ja muut työllistymismahdollisuutensa huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Yhdistelmätuen enimmäisajasta ja tuen myöntämisestä uudelleen on voimassa, mitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään. Työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n 3 momentista poiketen työmarkkinatuki yhdistettynä työllistämistukeen voidaan määrätä maksettavaksi enintään 24 kuukaudeksi henkilöä kohden, jos yhdistelmätuki myönnetään sosiaaliselle yritykselle vajaakuntoisen työllistämiseksi.

27 §
Palvelukokonaisuuden kesto

Jos joku työllistetään työllistämistuella tai yhdistelmätuella yli 12 kuukaudeksi, 1 momentissa tarkoitettua palvelukokonaisuuden 24 kuukauden enimmäiskestoa voidaan pidentää vastaavasti. Sitä voidaan kuitenkin pidentää enintään 24 kuukaudella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2003

Ministeri
Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.