409/2003

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) 1 §:n 1 momentti, 5 ja 16 § ja liitteen 1 kohta 0 ja 29 sekä

lisätään asetukseen uusi 14 a § ja uusi 5 a luku seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan L-luokan ajoneuvojen ja polkupyörien sekä niiden perävaunujen rakenteeseen ja varusteisiin.


5 §
Ajoneuvojen perusluokitus

L-luokan ajoneuvojen ja polkupyörien sekä niiden perävaunujen perusluokituksesta säädetään ajoneuvolaissa.

14 a §
Nelipyörän peruutuslaite

Nelipyörässä (L7e-luokan ajoneuvo) ja kevyessä nelipyörässä (L6e-luokan ajoneuvo) ei vaadita peruutuslaitetta.

16 §
Polkupyörää koskevien säännösten soveltaminen

Tässä luvussa olevia säännöksiä sovelletaan ajoneuvolain 19 §:ssä määriteltyyn polkupyörään, jonka istuinkorkeus istuimen matalimmassa säätöasennossa on 0,635 metriä tai enemmän. Tässä luvussa olevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös potkupyörään ja selkänojalla varustettuun tai makuuasennossa ajettavaan polkupyörään, vaikka istuimen istuinkorkeus on alle 0,635 metriä.

5 a luku

L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunu

21 a §
Renkaat

1. L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa tulee olla ilmarenkaat.

2. Moottoripyörän sekä kolmi- ja nelipyörän perävaunun renkaiden, pinnoitettuja renkaita lukuun ottamatta, tulee olla e-hyväksytyt direktiivin 92/23/ETY mukaisesti, E-hyväksytyt säännön n:o 30 tai 75 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittua direktiiviä, taikka täyttää FMVSS-standardin N:o 109 vaatimukset.

3. L-luokan ajoneuvon perävaunun nastarenkaista säädetään ajoneuvon renkaiden nastoista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (408/2003).

21 b §
Vetolaitteet

L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunun vetolaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Niissä tulee olla tahattoman avautumisen estävä laite.

21 c §
Pakolliset valaisimet ja heijastimet

1. L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa tulee olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunussa tulee lisäksi olla suunta-, taka- ja jarruvalaisimet.

2. Valaisimet ja heijastimet tulee olla perävaunun molemmilla puolilla. Kuitenkin perävaunussa, jonka leveys on enintään 0,8 metriä, vaaditaan vain yksi jarruvalaisin, takavalaisin ja takaheijastin.

3. Eteen- tai taaksepäin suunnatut valaisimet ja heijastimet, jos niitä on parillinen määrä, on sijoitettava L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa enintään 0,1 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,2 metrin korkeudelle sekä etu- ja takaheijastimet enintään 0,9 metrin korkeudelle.

21 d §
Suuntavalaisimet

1. Suuntavalaisimien tulee olla ruskeankeltaiset ja näyttää vilkkuvaa valoa.

2. Suuntavalaisimien tulee olla, jos mahdollista, vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan.

3. Suuntavalaisimet eivät saa olla 0,3 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

21 e §
Jarruvalaisimet

1. Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunun jarruvalaisimien tulee näyttää taaksepäin punaista valoa. Valon tulee toimia käytettäessä kumpaa tahansa moottoripyörän jarruista. Jarruvalaisimien lampun tehon tulee olla vähintään 5 W.

2. Jarruvalaisimet eivät saa olla 1,0 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

21 f §
Takavalaisin

1. Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunun takavalaisimien tulee näyttää taaksepäin punaista valoa. Takavalaisimien tulee olla siten kytketyt, että ne toimivat samanaikaisesti vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisinten kanssa. Takavalaisimien lampun tehon tulee olla moottoripyörän perävaunussa vähintään 2 W.

2. Takavalaisimet eivät saa olla 1,0 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

21 g §
Heijastimet

1. L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa tulee olla kummallakin sivulla ruskeankeltainen sivuheijastin sekä kummallakin puolella edessä valkoinen ja takana kolmionmuotoinen punainen heijastin.

2. Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10°:n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina.

3. Takaheijastimet eivät saa olla 1,0 metriä kauempana perävaunun takapäästä.

4. Heijastimien tulee olla e-hyväksytyt neuvoston direktiivin 76/757/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/29/EY, tai E-hyväksytyt säännön n:o 3 sellaisen version mukaisesti, joka vaatimustasoltaan vastaa mainittuja direktiivejä. Polkupyörän perävaunun sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E-säännön n:o 88 vaatimuksia.

21 h §
Roiskesuojat

Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunussa tulee kutakin pyörää varten olla tarkoituksenmukaiset roiskesuojat. Niiden tulee koko pituudeltaan vastata vähintään renkaan leveyttä ja ulottua vähintään 60° pyörän akselin kautta kulkevan pystytason etupuolelle ja vähintään 90° sen takapuolelle perävaunun ollessa kuormittamaton. Roiskesuojan ei kuitenkaan tarvitse peittää pyörää edellä vaaditulla tavalla, jos ajoneuvon muut rakenteet estävät vastaavasti roiskumisen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Yli-insinööri
Kari Saari

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.