344/2003

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään kasvinjalostustoiminnan edistämisestä 8 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (896/1977) 6 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1126/1999:

1 §
Korvaukseen oikeutetut

Huoltovarmuuskeskus voi maksaa huoltovarmuusrahaston varoista korvausta kasvinjalostusyritykselle kansallisen siemenhuollon turvaamiseksi tärkeiden, mutta jalostusyritykselle kaupallisesti kannattamattomien peltokasvien jalostuskustannuksista Suomessa aiheutuvista kustannuksista. Huoltovarmuus-keskus voi maksaa korvausta myös kantasiemenen tuottajalle tällaisten lajikkeiden kantasiementuotannosta Suomessa aiheutuvista kustannuksista.

Korvausta voidaan maksaa rukiin (Secale cereale), syysvehnän (Triticum aestivum), kevätvehnän (Triticum aestivum), herneen (Pisum sativum), perunan (Solanum tuberosum), rypsin (Brassica rapa L. var. silvestris), timotein (Phleum prutense), nurminadan (Festuca prutensis Hudson) ja puna-apilan (Trifolium prutense) jalostamisesta ja kantasiementuotannosta aiheutuvista kustannuksista.

2 §
Korvauksen saamisen edellytykset

Korvausta voidaan maksaa sellaisen jalostusohjelman kustannusten kattamiseksi, jolla on merkitystä siemenhuollon turvaamiselle ja kansalliselle huoltovarmuudelle. Jalostusohjelman on sisällettävä kaikki jalostusprosessin ja viljelyvarmuustestauksen osat, kuten risteytys-, valinta- ja testausohjelmat, ja ohjelman on tähdättävä sellaisten lajikkeiden kehittämiseen, joita voidaan viljellä Suomessa merkittävässä laajuudessa. Jalostusohjelman tavoitteena olevien lajikkeiden on käyttötarkoituksensa mukaisesti sovelluttava satoa käyttävän teollisuuden, kotieläintuotannon tai kansanravitsemuksen tarpeisiin.

Korvausta voidaan maksaa sellaisen kantasiemenen tuotannosta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi, jolla on merkitystä siemenhuollon turvaamiselle ja kansalliselle huoltovarmuudelle.

Arvioidessaan jalostusohjelman mukaisen jalostustyön tai kantasiementuotannon merkitystä siemenhuollon turvaamisen ja kansallisen huoltovarmuuden kannalta Huoltovarmuuskeskuksen tulee ottaa huomioon kyseisen kasvilajin merkitys Suomen elintarvikehuoltoketjussa, viljelyala Suomessa ja uusien viljelyvarmojen lajikkeiden ja lajikevalikoiman kehittämisen tarve.

3 §
Korvauksen hakeminen

Jalostajan ja kantasiementuottajan, joka haluaa korvausta kustannuksista, tulee hakea sitä Huoltovarmuuskeskukselle osoitetulla hakemuksella, jonka liitteenä on esitettävä jalostusohjelma tai kantasiementuotannon kustannus- ja tuottolaskelma. Ennen asian ratkaisemista Huoltovarmuuskeskuksen tulee pyytää maa- ja metsätalousministeriöltä lausunto siitä, voidaanko esitettyjen selvitysten perusteella jalostajalle tai kantasiemenen tuottajalle maksaa tässä asetuksessa tarkoitettua korvausta. Maa- ja metsätalousministeriön on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa sen pyytämisestä.

Huoltovarmuuskeskus määrää, saatuaan maa- ja metsätalousministeriön lausunnon ja tarvittaessa neuvoteltuaan hakemuksen tekijän kanssa, kustannusten kattamiseksi suoritettavan korvauksen enimmäismäärän, korvauserien suuruuden, korvauksen maksuajankohdat ja mahdolliset muut maksuehdot. Huoltovarmuuskeskus voi maksaa korvauksen myös ennakkona.

Huoltovarmuuskeskus voi velvoittaa jalostajan tai kantasiemenen tuottajan toimittamaan määrätyin väliajoin raportin jalostusohjelman etenemisestä tai kantasiementuotannon tilanteesta. Korvauserien maksaminen ja erien suuruus voidaan määrätä riippuvaksi raportissa esitetyistä tuloksista, suoritetuista työvaiheista tai muista seikoista.

4 §
Korvauksen maksamisessa huomioon otettavat seikat

Päättäessään korvauksen määrästä Huoltovarmuuskeskuksen tulee ottaa huomioon hakijalle jalostusohjelmassa tai kantasiementuotannossa tarkoitetusta kasvilajista aiheutuvat kokonaiskustannukset ja kokonaistuotot. Korvausta ei voida maksaa sellaisen kasvilajin jalostuksesta tai kantasiementuotannosta aiheutuvista kustannuksista, jonka tuotanto on hakijalle jo ennen korvauksen maksamista taloudellisesti kannattavaa.

Maksettava korvaus ei saa vääristää jalostusyritysten tai kantasiemenen tuottajien välistä kilpailua. Korvaus ei siten saa johtaa markkinoitavan siementavaran hinnan pitämiseen keinotekoisesti alempana kuin kilpailijoiden vastaavanlaisesta siementavarasta perimä hinta. Korvaus voi olla enintään niin suuri, että jalostusyritys tai kantasiemenen tuottaja voi kattaa sillä Huoltovarmuuskeskukselle esitetystä jalostusohjelmasta tai kantasiementuotannosta aiheutuvien muuttuvien kulujen lisäksi ne kiinteät kulut, jotka kirjanpidon mukaan ovat kohdistettavissa kyseiseen jalostusohjelmaan tai kantasiementuotantoon.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan korvauksen maksamisesta kasvinjalostusyrityksille kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä 17 päivänä helmikuuta 2000 annettu valtioneuvoston päätös (148/2000).

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Osastopäällikkö
Matti Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.