174/2003

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2003 haussa

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n ja 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §
Vuonna 2003 annettavat uudet luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumukset

Uusia luonnonhaittakorvaussitoumuksia sekä uusia maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskevia sitoumuksia voi antaa vuonna 2003. Uuden sitoumuksen voi antaa hakija, jolla

1) ei ole voimassa olevaa kyseistä sitoumusta;

2) on voimassa vuonna 1999 annettu luonnonhaittakorvaussitoumus ja hakija haluaa siirtyä uuteen luonnonhaittakorvausjärjestelmään;

3) voimassa olevan sitoumuksen ehtojen mukaisesti pinta-alan kasvu ylittää 50 prosenttia vertailualasta; tai

4) on kyseessä 3 §:ssä tarkoitettu olosuhde.

2 §
Uusia alueita sitoumuksiin

Viljelijä voi hakea peltoa koskevia peruslohkoja luonnonhaittakorvaukseen ja ympäristötukeen tukikelpoiseksi vuonna 2003, jos hän on antanut kyseisiä tukia koskevan sitoumuksen vuonna 2001 tai 2002.

3 §
Sitoumuksen siirto

Jos viljelijä tai sitoumuksen ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2002 ja koko tilan hallinta siirretään vuonna 2003 ennen vuosittaisen tukihakemuksen jättöä tilan uudelle haltijalle, voidaan tilalla aiemmin ollut kyseessä oleva sitoumus siirtää uudelle haltijalle, jos tämä täyttää tuen saajalle säädetyt edellytykset. Uusi haltija voi vaihtoehtoisesti antaa vuonna 2003 uuden sitoumuksen.

4 §
Vuonna 2003 tehtävät uudet maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset

Vuonna 2003 voidaan tehdä kaikkia maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksia, jäljempänä sopimuksia, edellyttäen, että sopimusten tekemiseen tarvittavat valtion talousarvion määrärahat ovat riittävät.

Jos viljelijällä on maatalouden ympäristö-tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) nojalla tehty 1 päivänä kesäkuuta 2003 voimassa oleva erityistukisopimus, viljelijä voi hakea sen tilalle korvaavaa luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) mukaista uutta sopimusta. Samassa yhteydessä voidaan hakea uuteen sopimukseen sisällytettäväksi myös aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita edellyttäen, että ne täyttävät säädetyt edellytykset. Sopimusta säätösalaojituksesta, säätökastelusta, kuivatusvesien kierrätyksestä ja kalkkisuodinojituksesta ei voida kuitenkaan hakea vastaavan aiemman sopimuksen tilalle.

5 §
Uudet alueet luonnonmukaista tuotantoa koskevaan sopimukseen

Voimassa oleviin vuonna 2001 tai 2002 alkaneisiin luonnonmukaista tuotantoa koskeviin sopimuksiin voi hakea vuonna 2003 uusia peltoalueita. Uusien alueiden osalta siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan. Uusi korvaava kyseinen sopimus on tehtävä, jos vuosina 2000, 2001 tai 2002 tehtyyn sopimukseen haettu pinta-ala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen alojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitussihteeri 
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.