173/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä 31 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (758/1990) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1589/1993, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

1 §

Lainan myöntävän tai korkotukilainan taikka takauslainan hyväksyvän viranomaisen on viipymättä tehtävä ilmoitus aravalain (1189/1993) 21 §:ssä tarkoitetun aravalainan tai vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 20 §:ssä tarkoitetun korkotukilainan taikka asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista annetun lain (126/2003) 4 §:ssä tarkoitetun takauslainan myöntämisestä ja siitä johtuvista rajoituksista asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 51 §:n 1 momentissa tarkoitetun merkinnän tekemistä varten kiinnitysrekisteriin sille alioikeudelle, jonka virka-alueella asumisoikeustalo sijaitsee, sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitettujen merkintöjen tekemistä varten yhtiöjärjestykseen ja osakekirjoihin asumisoikeustalon omistavan yhtiön hallitukselle.


4 a §

Sellaisen osakeyhtiön, säätiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallitus, jolla ei ole omistuksessaan muita asumisoikeustaloja kuin asumisoikeusasunnoista annetun lain 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuja asumisoikeustaloja, on vastuussa siitä, että mainitun lain 51 §:ssä tarkoitetut merkinnät on tehty ennen kuin talonomistaja tarjoaa tehtäviksi asumisoikeussopimuksia omistamastaan tai omistukseensa tulevasta talosta. Hallituksella on sama vastuu kiinnitysrekisteriin tehtävästä merkinnästä myös muulloin, jos asumisoikeustaloa varten ei ole myönnetty 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa.

Hallitus tai isännöitsijä on velvollinen asianomaisen viranomaisen antamalla todistuksella osoittamaan, että 1 momentissa tarkoitetut merkinnät on tehty.

Hallitus tai isännöitsijä on kenen tahansa pyynnöstä velvollinen antamaan jäljennöksen asianomaisen viranomaisen vahvistamasta asiakirjasta tai antamasta todistuksesta, josta ilmenee, että 1 momentissa tarkoitetut merkinnät on tehty. Pyynnöstä on annettava tieto myös siitä, minkälainen lauseke osakekirjoissa on oltava.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2003

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Hallitusneuvos
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.