1246/2002

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 1 §:n 5 momentti, 5 §:n 3 momentti, 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 2-5 momentti, 13 ja 67 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 3 momentti asetuksessa 705/1998 sekä 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 2-5 momentti ja 67 § asetuksessa 186/1999, sekä

muutetaan 1 §:n 1 ja 4 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 a §:n 2 momentti, 5 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 12 §, 18 §:n 1 momentti, 31 §, 36 §:n 1 momentti, 43 §, 48 a §:n 1 momentti, 55 §:n 1 momentti sekä 64 § ja 66 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §, 3 §:n 1 momentti ja 36 §:n 1 momentti asetuksessa 764/2000, 4 a §:n 2 momentti ja 48 a §:n 1 momentti asetuksessa 1242/1999, 5 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa asetuksessa 705/1998, 7 § mainitussa asetuksessa 186/1999, 8 §:n 1 momentti asetuksessa 770/2001, 12 § ja 55 §:n 1 momentti asetuksessa 292/1998 sekä 18 §:n 1 momentti osaksi asetuksessa 762/1996, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvolain (1090/2002) 2 luvussa tarkoitettujen ajoneuvojen rekisteröintiä.


4. Tätä asetusta sovelletaan sotilasajoneuvoihin, jollei puolustusministeriön asetuksella ajoneuvolain nojalla toisin säädetä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) rekisterillä ajoneuvoja koskevaa rekisteriä;

b) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/ 1998) 3 §:ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää;

c) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvohallintokeskusta ja b kohdassa mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää;

d) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;

e) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista ajoneuvoja koskevan rekisterin pitäjälle ennen ensirekisteröintiä;

f) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintiä;

g) muutosrekisteröinnillä rekisteröinnin suorittajan rekisteriin merkityn ajoneuvon tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;

h) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin ja ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista sekä muista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista;

i) rekisteriotteella rekisteröinnin suorittajan rekisteröinnistä antamaa todistusta, jonka teknisestä osasta ilmenevät ajoneuvon tekniset tiedot ja jonka ilmoitusosa on tarkoitettu rekisteri-ilmoituksen tekemiseen;

j) vaatimustenmukaisuustodistuksella ajoneuvon valmistajan laatimaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY, L-luokan ajoneuvon vastaavan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY tai traktorin vastaavan maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;

k) ennakkoilmoitustodistuksella Ajoneuvohallintokeskuksen antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;

l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus ja jonka vasemmassa reunassa voi olla kansallisuustunnus;

n) rekisteröintipäivällä päivää, jona rekisteri-ilmoitus on jätetty rekisteröinnin suorittajalle;

o) käyttöönottopäivällä päivää, jona ajoneuvo on ensirekisteröity tai rekisteröity ensimmäisen kerran ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi;

p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella;

q) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus.

3 §
Perustiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat perustiedot:

a) omistajan ja haltijan nimi, osoite ja kotikunta, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus, poliisipiiri, johon asuinpaikka kuuluu, sekä kieli;

b) tieto siitä, onko omistaja ja haltija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö sekä haltijan hallintaoikeuden laatu;

c) merkki sekä malli tai tyyppi;

d) luokka ja alaluokka sekä ajoneuvomallin tyyppikoodi, jos ajoneuvo on kansallisesti tyyppihyväksytty tai rekisteriin tallennettua EY-tyyppihyväksyttyä mallia;

e) omistajan vaihdoksen tapahtumapäivä;

f) käyttöönottopäivä tai, jollei se ole tiedossa, käyttöönottovuosi;

g) ensirekisteröintipäivä tai viimeisin uudelleenrekisteröintipäivä;

h) valmistenumero, rekisteritunnus ja tieto siitä, onko rekisterikilvessä kansallisuustunnus;

i) viimeksi suoritetun rekisteröinti- tai määräaikaiskatsastuksen sekä muutos- ja kytkentäkatsastuksen päivämäärä;

j) liikennevakuutusta, verotusta ja autokiinnitystä koskevat tiedot;

k) käyttötarkoitus sekä käyttöä ja rekisteröintiä koskevat rajoitukset ja ehdot;

l) rekisteristä poistamisen päivä ja tarvittaessa tieto rekisterikilpien palautuksesta ja palautuspäivästä sekä rekisteristä poistamisen syystä;

m) mahdollinen ajokieltoon määrääminen.


4 a §
Koenumerokilvin ja siirtoluvalla käytettävien ajoneuvojen tiedot

2. Ajoneuvolle siirtolupaa haettaessa on rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat tiedot:

a) luvan hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus;

b) ajoneuvon merkki sekä malli tai tyyppi;

c) ajoneuvon valmistenumero;

d) rekisteritunnus;

e) liikennevakuutusta koskevat tiedot;

f) luvan myöntämispäivä ja voimassaoloaika;

g) luvan käyttötarkoitus ja ajoreitti;

h) lupaa koskevat maksut;

i) luvan myöntäjä.


5 §
Ennakkoilmoituksen tekeminen

1. Ajoneuvolain 65 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoituksen tekijä voi tehdä rekisteriin ennakkoilmoituksen uudesta ajoneuvosta, jota ei ole esitettävä rekisteröintikatsastukseen, jos kysymyksessä on:

a) M1-, L- tai T-luokan ajoneuvo, jota varten on annettu vaatimustenmukaisuustodistus;

b) ajoneuvo, joka on Suomessa piensarjatyyppihyväksyttyä tyyppiä; taikka

c) muu kuin M1-luokan ajoneuvo, joka on Suomessa kansallisesti tyyppihyväksyttyä tyyppiä.

2. Ennen kuin 1 momentin a, b tai c kohdassa tarkoitetusta ajoneuvosta tehdään ennakkoilmoitus, ajoneuvomallista tai tyypistä on tehtävä ainakin rekisteriin merkittävät tekniset ja autoveron määräytymiseen vaikuttavat muut tiedot käsittävä ilmoitus (tyyppitietoilmoitus) Ajoneuvohallintokeskukselle.


7 §
Rekisteröintivelvollisuus

Ajoneuvolain 8 §:ssä säädetyn rekisteröintivelvollisuuden täyttämiseksi liikenteessä käytettävästä moottorikäyttöisestä ajoneuvosta ja siihen tai sen perävaunuun kytkettäväksi soveltuvasta hinattavasta ajoneuvosta on tehtävä rekisteri-ilmoitus siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

8 §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa;

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta;

c) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

d) hinattavaa laitetta;

e) rekeä.


12 §
Muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytykset

Muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytyksistä säädetään ajoneuvolaissa.

18 §
Rekisteri-ilmoitus

1. Edellä 4, 5 tai 6 luvussa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeksi annetulla, voimassa olevalla:

a) ennakkoilmoitustodistuksen ilmoitusosalla, jos kysymyksessä on ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

b) rekisteriotteen ilmoitusosalla, jos kysymyksessä on muutosrekisteröinti tai rekisteristä poistaminen;

c) katsastustodistuksen ilmoitusosalla, jos kysymyksessä on ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinti;

d) katsastustodistuksen tai rekisteriotteen ilmoitusosalla, jos kysymyksessä on ajoneuvon uudelleenrekisteröinti; taikka

e) tyyppirekisteriotteella, jos kysymyksessä on tyyppihyväksytyn ja ennakkoilmoittamattoman muualla aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon ensirekisteröinti, joka voi tapahtua ilman rekisteröintikatsastusta.


36 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, L-luokan ajoneuvon sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla sekä auton, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvon ja perävaunun rekisterikilvessä myös kansallisuustunnus, jollei jäljempänä toisin säädetä;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta;

c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan samoin kuin ulkoasiainministeriön määräyksen perusteella näihin rinnastettavan henkilön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan auton rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna;

e) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla;

f) ajoneuvoa varten voidaan hakemuksesta antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta, jos Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa on aikaisemmin ollut tällaiset kilvet tai jos ulkomailta tuotu ajoneuvo on otettu käyttöön ennen vuotta 1972; Ajoneuvohallintokeskuksen antamia erityisesti museoajoneuvolle tarkoitettuja rekisterikilpiä ei anneta muille kuin museoajoneuvoiksi rekisteröidyille ajoneuvoille.


43 §
Hakemuksen liitteet

Ajoneuvohallintokeskukselle toimitettavaan 42 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä:

a) enintään kolme kuukautta aikaisemmin suoritetusta rekisteröintikatsastuksesta annettu katsastustodistus, josta ilmenee ajoneuvon laji;

b) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai valmistajantodistus;

c) selvitys omistusoikeudesta.

48 a §
Siirtomerkki

1. Siirtomerkissä on yksi tai kaksi kirjainta ja enintään nelinumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus punaisin merkein valkealla pohjalla.


55 §
Rekisteröimätön L-luokan ajoneuvo ja moottorireki

1. Ulkomailla vakituisesti asuva henkilö saa käyttää Suomessa omaa tilapäistä tarvettaan varten maahan tuomaansa rekisteröimätöntä L-luokan ajoneuvoa ja moottorirekeä enintään yhden vuoden ajan tai, jos tulliviranomainen on 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun asti.


64 §
Seuraamus ennakkoilmoituksen puutteellisuudesta

Ajoneuvohallintokeskus voi määrätä ajoneuvolain 65 §:ssä tarkoitetun ennakkoilmoituksen tekijän ajoneuvot ennakkoilmoituksen tekemisen asemesta rekisteröintikatsastettaviksi, jos ennakkoilmoitusta koskevia säännöksiä ei ole noudatettu.

66 §
Rangaistukset rikkomuksista

Tämän asetuksen rikkomisesta rangaistaan siten kuin ajoneuvolaissa säädetään.


1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. Asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 9 §:n 3 momenttia, 10 §:n 5 momenttia ja 12 §:n 3 momenttia sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.