491/2002

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion televisio- ja radiorahastosta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (745/1998) 40 §:n 3 momentti,

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 25 § sekä

lisätään 5 §:ään uusi 5 momentti ja 24 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

3 §
Valtion televisio- ja radiorahasto ja siihen kerättävät maksut

Valtion televisio- ja radiorahastoon kerätään television käyttämisestä perittävät televisiomaksut, takautuvat televisiomaksut, viivästysmaksut, tarkastusmaksut sekä televisiotoiminnan harjoittajilta perittävät toimilupamaksut.

5 §
Valtion televisio- ja radiorahaston varojen käyttö

Valtion televisio- ja radiorahastosta televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen myönnettävään avustukseen sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

23 §
Velvollisuus toimilupamaksun maksamiseen

Toimiluvanhaltija, jolle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:n nojalla on myönnetty toimilupa televisiotoiminnan harjoittamiseen, on velvollinen maksamaan valtion televisio- ja radiorahastoon toimilupamaksun. Toimilupamaksu maksetaan erikseen kunkin toimiluvan osalta. Toimiluvanhaltija, jolle on myönnetty toimilupa harjoittaa televisiotoimintaa digitaalista signaalia käyttäen, ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan toimilupamaksua ennen 1 päivää syyskuuta 2010.


24 §
Toimilupamaksun perusteena oleva liikevaihto

Toimilupamaksun perusteena olevaan liikevaihtoon luetaan kaikki toimiluvan nojalla tapahtuviin, Suomessa vastaanotettaviksi tarkoitettuihin televisiolähetyksiin liittyvät mainos- ja sponsorointitulot sekä muut toimiluvan mukaisesta lähetystoiminnasta kertyvät tulot. Toimilupamaksun perusteena olevalla liikevaihdolla tarkoitetaan 23 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yritysten yhteistä edellä tarkoitettua liikevaihtoa vähennettynä vastaavalla yhtiöiden keskinäisellä liikevaihdolla.


Toimiluvanhaltijan, jolle on myönnetty toimiluvat televisiotoimintaan sekä analogista että digitaalista signaalia käyttäen, on erotettava laskutuksessaan ja kirjanpidossaan eri toimilupien nojalla kertynyt liikevaihto siten, että se voidaan ottaa toimilupamaksun määräämisen perusteeksi. Jos sama ohjelmisto lähetetään sekä analogista että digitaalista signaalia käyttäen siten, että laskutusta ei voi luotettavasti erotella, Viestintävirasto vahvistaa sen osuuden, jonka on katsottava kertyneen digitaalisesta lähetyksestä. Viestintäviraston on osuutta vahvistaessaan otettava huomioon digitaalisen signaalin kulloinenkin näkyvyys- ja kuuluvuusalue sekä digitaalisten vastaanottimien lukumäärä.


25 §
Toimilupamaksun suuruus

Toimilupamaksu on maksettava toimiluvan mukaisen toiminnan 24 §:ssä tarkoitetusta kalenterivuosittain määräytyvästä liikevaihdosta 2 momentissa olevan asteikon perusteella. Jos toimilupakausi ei ole kalenterivuosi, maksu määräytyy toimintakuukausien toiminnan 24 §:ssä tarkoitetun liikevaihdon mukaisesti.

Progressiivinen televisiotoiminnan toimilupamaksuasteikko on seuraava:

Liikevaihto Toimilupamaksu alarajalla Toimilupamaksu alarajan ylittävästä liikevaihdon osasta
1 000 euroa 1 000 euroa %
3 400― 5 000 0 5,00
5 000― 6 700 84 7,50
6 700―10 100 210 10,00
10 100― 547 12,25

Alin toimilupamaksu on 500 euroa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Vuoden 2002 toimilupamaksu määräytyy siten, että se lasketaan erikseen ajalle 1.1.―30.6.2002 (jäljempänä alkuvuosi) ja 1.7.―31.12.2002 (jäljempänä loppuvuosi). Kummankin maksun osan määräämiseksi lasketaan lain 24 §:ssä tarkoitetun kalenterivuoden liikevaihdon perusteella se maksu, joka määrättäisiin, jos koko vuoden ajan sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, ja se maksu, joka määrättäisiin, jos koko vuoden ajan sovellettaisiin tämän lain 25 §:n mukaista toimilupamaksuasteikkoa. Näillä perusteilla lasketaan alkuvuoden maksuprosentti tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja loppuvuoden maksuprosentti tämän lain 25 §:n toimilupamaksuasteikon mukaan. Vuoden 2002 toimilupamaksun määrä saadaan kertomalla alkuvuoden aikana kertynyt liikevaihto alkuvuoden maksuprosentilla ja loppuvuoden osuus kertomalla vastaavasti loppuvuoden aikana kertynyt liikevaihto loppuvuoden maksuprosentilla. Näin saadut alku- ja loppuvuoden toimilupamaksumäärät lasketaan yhteen.

Ennen tämän lain voimaantuloa televisio- ja radiorahastosta annetun lain mukaisesti perityt digitaalisen televisiotoiminnan toimilupamaksut tilitetään takaisin toimiluvanhaltijalle kolmen kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 241/2001
PeVL 8/2002
LiVM 5/2002
EV 66/2002

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.