83/2002

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 25 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 941/1995 ja 292/1997,

muutetaan 3 §:n 2 momentti ja 23 §, sellaisina kuin ne ovat 3 §:n 2 momentti asetuksessa 990/1998 ja 23 § osaksi mainitussa asetuksessa 292/1997, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 865/2001 kumotun 24 §:n tilalle uusi 24 § seuraavasti:

3 §
Päätoimiset opinnot

Lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia. Lisäksi edellytetään, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin taikka kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi.


23 §
Opintolainan valtiontakauksen myöntäminen

Opintolainan valtiontakaus myönnetään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös voi kuitenkin sisältää valtiontakauksen lukuvuotta edeltävää kesä- ja heinäkuuta varten. Jos opiskelu kestää enintään 12 kuukautta, valtiontakaus voidaan myöntää yhdellä päätöksellä koko opiskeluajalle.

24 §
Opintolainan nostaminen

Opintolaina annetaan Kansaneläkelaitoksen vahvistaman kaavan mukaista velkakirjaa vastaan. Opintoja varten voidaan myöntää yksi opintolaina, jonka määrää lisätään myönnetyllä uudella opintolainaerällä.

Opintolaina on nostettava sen lukuvuoden aikana, jota varten valtiontakaus on myönnetty. Opintolainaa ei kuitenkaan saa nostaa opintojen päättymisen tai keskeytymisen jälkeen, ellei 3 momentista muuta johdu. Opintolaina nostetaan seuraavasti:

1) ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon, tieteellisiin jatko-opintoihin, aikuiskoulutustuen saajalle tai enintään 12 kuukautta kestäviin opintoihin myönnetty opintolaina voidaan nostaa yhtenä eränä;

2) korkeakouluopintoihin myönnetystä lainasta syyslukukaudelle tarkoitettu osuus voidaan nostaa aikaisintaan 1 päivänä elokuuta ja kevätlukukaudelle tarkoitettu osuus aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta;

3) muussa oppilaitoksessa harjoitettaviin opintoihin tarkoitettu opintolaina on nostettavissa seuraavasti:

elo―lokakuulle tarkoitetut lainaerät aikaisintaan 1 päivänä elokuuta,

marras- ja joulukuulle tarkoitetut lainaerät aikaisintaan 1 päivänä marraskuuta,

tammi- ja helmikuulle tarkoitetut lainaerät aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta ja

maalis―heinäkuulle tarkoitetut lainaerät aikaisintaan 1 päivänä maaliskuuta.

Kun opintolainan valtiontakausta koskeva päätös sisältää valtiontakauksen lukuvuotta edeltävää kesä- tai heinäkuuta varten, lainan ensimmäisen erän saa nostaa jo mainittujen kuukausien aikana. Jos päätös on annettu 23 §:ssä tarkoitetulla tavalla enintään 12 kuukauden opintoihin, laina on nostettavissa näiden kuukausien aikana. Jos päätöksen antamisesta opintojen tai lukuvuoden päättymiseen on aikaa vähemmän kuin kaksi kuukautta tai päätös annetaan lukuvuoden tai opintojen päätyttyä, laina on nostettava viimeistään kahden kuukauden kuluttua päätöksen antamisesta.

Ennen uuden opintolainaerän nostamista pankin tulee varmistaa Kansaneläkelaitokselta, että valtiontakaus on voimassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran lukuvuodeksi 2002―2003 myönnettäviin opintolainoihin. Asetuksen 24 §:n 4 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran lukuvuodeksi 2003―2004 myönnettäviin opintolainoihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2002

Opetusministeri
Maija Rask

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.