951/2001

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun asetuksen (806/1998) 8 §:n 1 momentti, 10 § ja 12 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentti osaksi asetuksissa 377/1999 ja 944/2000 sekä 12 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

8 §
Ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen laskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 19 §:ssä tarkoitetut ammatillisen koulutuksen koulutusalakohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa saman koulutusalan koulutuksessa seuraavasti:

1) luonnonvara-alalla metsäalan perustutkintoon johtavassa metsätalouden koulutusohjelmassa ja metsien monikäytön koulutusohjelmassa 40 prosenttia, metsäkonealan koulutusohjelmassa 90 prosenttia sekä maatalousalan perustutkintoon johtavassa hevostalouden koulutusohjelmassa 20 prosenttia;

2) tekniikan ja liikenteen alalla elintarvikealan perustutkintoon johtavassa meijerialan koulutusohjelmassa 35 prosenttia, merenkulkualan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 40 prosenttia, logistiikan perustutkintoon johtavassa kuljetuspalvelujen koulutusohjelmassa ja lentokoneasennuksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 50 prosenttia sekä rakennusalan perustutkintoon johtavassa maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelmassa 100 prosenttia;

3) sosiaali- ja terveysalalla sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavien ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä suu- ja hammashoidon koulutusohjelmien eriytyvissä ammatillisissa opinnoissa 15 prosenttia;

4) vapaa-aika- ja liikunta-alalla liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 30 prosenttia;

5) kulttuurialalla musiikkialan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 25 prosenttia ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 20 prosenttia;

6) kaupan ja hallinnon alalla tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 20 prosenttia; sekä

7) kaikilla aloilla erityisopetuksessa 50 prosenttia.


10 §
Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävä korotus

Koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa korotetaan majoitusedun saaneiden opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 16 prosenttia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 16 §:n nojalla vahvistetusta ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta, jollei 2 ja 3 momentissa toisin säädetä.

Jos koulutuksen järjestäjän erityiseksi koulutustehtäväksi on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentin nojalla määrätty huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä ja muista mainitussa säännöksessä tarkoitetuista palveluista, koulutuksen järjestäjän yksikköhintaa korotetaan kaikkien koulutustehtävässä määrättyjen majoitusedun saaneiden opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 68 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

Jos koulutuksen järjestäjän tehtäväksi on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 §:n 2 momentin nojalla määrätty järjestää koulutusta sisäoppilaitoksessa, yksikköhintaa korotetaan sisäoppilaitokseen kuuluvan majoituksen ja ruokailun saaneiden opiskelijoiden osalta euromäärällä, joka on 37 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta.

12 §
Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen laskeminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetut ammattikorkeakoulujen tutkintokohtaiset yksikköhinnat ovat korkeammat kuin yksikköhinnat muussa samaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa seuraavasti:

1) tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa palopäällystön koulutusohjelmassa 120 prosenttia;


4) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa hammastekniikan ja suun terveydenhuollon koulutusohjelmissa 20 prosenttia ja samaan tutkintoon johtavassa rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa 90 prosenttia; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetussa, aikaisempiin ammatillisiin perustutkintoihin johtavassa koulutuksessa yksikköhintoja porrastetaan vastaavasti, mitä tämän asetuksen 8 §:n 1 momentissa säädetään.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2001

Opetusministeri
Maija Rask

Vanhempi hallitussihteeri
Tarja Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.