831/2001

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1195/1996) 49 §:n 3 momentin ja 50 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Elintarvikeviraston ja kuntien suorittamasta kalastustuotteiden ja kalalaitosten elintarvikehygieenisestä valvonnasta valtiolle ja kunnille perittävistä maksuista.

Elintarvikevirastolle perittävät maksut ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaisia julkisoikeudellisia suoritteita. Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksujen perusteena otetaan tarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia laskettaessa huomioon vastaavat kustannuserät kuin mitä valtion maksuperustelain mukaisten suoritteiden omakustannusarvoa laskettaessa.

2 §
Kalan aistinvaraisesta tarkastuksesta perittävä maksu

Kalahygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (16/EEO/2000) liitteen 1 luvun 2 kohdassa 2 tarkoitetusta Suomesta peräisin olevan kalan aistinvaraisesta tarkastuksesta peritään kalastustuotteet vastaanottavalta laitokselta tarkastusmaksuna kultakin ensimmäiseltä 50 tonnilta kalastustuotteita yksi euro tonnilta ja sen jälkeen kultakin seuraavalta tonnilta kalastustuotteita 0,50 euroa.

Silakka- (Clupea harengus), sardiini- (Sardina pilchardus), makrilli- (Scomber scomprus, Scomber japonicus ja Trachurus spp.) ja anjovislajien (Engraulis spp.) sekä Maena smaris -lajin pikarellien osalta 1 momentissa tarkoitettu maksu on enintään 50 euroa vastaanotetulta erältä, jolleivät tarkastuksesta aiheutuneet todelliset kustannukset ole tätä korkeammat.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu maksu ei riitä kattamaan tarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia, kunta tai Elintarvikevirasto voi päättää todelliset kustannukset kattavan tuntiveloitusjärjestelmän noudattamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua maksua on alennettava viljellyn kalan, silakan sekä muiden kalalajien osaltaa enintään 55 prosentilla, jos kala on lajiteltu tuoreusasteen tai koon mukaan taikka ensimmäiseen myyntiin liittyvät toimenpiteet on ryhmitelty yhteen ja tarkastuskustannukset jäävät tästä syystä kiinteää maksua alemmiksi.

3 §
Kalalaitosten valvonnasta ja niissä suoritettavista tarkastuksista perittävä maksu

Kalalaitosten valvonnasta sekä kalalaitoksissa suoritettavista aistinvaraisista, kemiallisista ja loistutkimuksista peritään yksi euro kultakin laitokseen tai uivaan jalostamoon saapuvalta kalastustuotetonnilta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu maksu ei riitä kattamaan valvonnasta aiheutuvia kustannuksia, kunta tai Elintarvikevirasto voi valvomiensa laitosten osalta päättää aiheutuvat kustannukset kattavan tuntiveloitusjärjestelmän noudattamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua maksua on alennettava vastaamaan tarkastuksesta aiheutuvia kustannuksia, jos ne jäävät 1 momentissa tarkoitettua kiinteää maksua alemmiksi siitä syystä, että valmistus- ja jalostustoimenpiteet tehdään samalla paikalla, jossa myös ensimmäinen myynti tai jalostus tapahtuu, tai laitoksen toimintaedellytyksistä tai omavalvonnasta johtuvista syistä laitoksessa tarvitaan keskimääräistä vähemmän tarkastushenkilöstöä. Maksua saadaan kuitenkin alentaa enintään 55 prosentilla.

4 §
Kalastustuotteita jäähdyttävien, pakkaavien tai varastoivien laitosten valvontamaksu

Kalastustuotteita vain jäähdyttävien, pakastavien, pakkaavien tai varastoivien laitosten valvonnasta peritään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu.

Jos edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut maksut kattavat jo kaikki valvontakustannukset, 1 momentissa tarkoitettua maksua ei peritä.

5 §
Uivien jalostamoiden valvontamaksu

Suomalaisten, mutta ulkomailla olevien, uivien jalostamoiden valvonnasta peritään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu.

6 §
Soveltamisohjeet

Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Sillä kumotaan eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista 2 päivänä kesäkuuta 1999 annettu päätös (715/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän maksuasetuksen mukaiset maksut voidaan vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa myös käyttäen maksuvälineenä markkamääräisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euromääräinen hinta muutetaan markkamääräiseksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä pyöristämällä loppusumma lähimpään penniin.

Neuvoston direktiivi 96/43/EY (31996L0043); EYVL N:o L 162, 1.7.1996, s. 1

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Hallitusneuvos
Kristiina Pajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.