276/2001

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1996 annetun kiinteistörekisteriasetuksen (970/1996) 2 §:n 2 momentti ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat 2 §:n 2 momentti asetuksessa 1149/1999 ja 4 § asetuksessa 763/2000, seuraavasti:

2 §
Kuntanumero ja sijaintialuenumero

Tontin ja yleisen alueen sijaintialuenumerona käytetään kunnanosan numeroa. Jos yleinen alue rekisteröidään kunnanosajaotuksesta poikkeavasti, kiinteistörekisterin pitäjän on annettava sijaintialueelle numero ja nimi. Muiden kiinteistöjen ja rekisteriyksiköiden sijaintialuenumerona käytetään kylän numeroa tai muun siihen verrattavan alueen numeroa.


4 §
Kiinteistötunnuksen muuttuminen

Kiinteistötoimituksessa tai yhdistämällä muodostetuille kiinteistöille ja muille rekisteriyksiköille annetaan uusi kiinteistötunnus siten kuin 2 ja 3 §:ssä säädetään, jollei tämän pykälän 2―5 momentista muuta johdu.

Muussa kuin tontin tai yleisen alueen muodostamista tarkoittavassa lohkomisessa emäkiinteistön tunnus annetaan kantakiinteistölle. Kun määräala siirretään lohkomalla muuhun kiinteistöön kuin tilaan tai tonttiin, saajakiinteistön ja siihen siirretyn määräalan muodostamalle kiinteistölle annetaan saajakiinteistön tunnus.

Tontin tai yleisen alueen muodostamista tarkoittavassa lohkomisessa jäljelle jäävän muodostajakiinteistön tunnus säilyy muuttumattomana.

Kun kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen tai osa sanotusta osuudesta muodostetaan tilaksi tai siirretään kiinteistöön, luovuttavan ja vastaanottavan kiinteistön tunnusta ei muuteta.

Kun valtion metsämaahan, suojelualueeseen tai lunastusyksikköön yhdistetään muunlaatuinen kiinteistö, muodostettavalle kiinteistölle annetaan vastaanottavan kiinteistön tunnus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.