1229/2000

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Laki yrittäjien eläkelain 1 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/1969) 1 §:n 3 momentin 2 kohta ja 4 momentti sekä 9 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 4 momentti laissa 373/1995 ja 9 §:n 2 momentti laissa 1436/1991, seuraavasti:

1 §

Tämä laki ei kuitenkaan koske:


2) yrittäjää, jonka 7 §:ssä tarkoitettu vuotuinen työtulo tämän lain alaisesta ansiotyöstä on arvioitava keskimäärin pienemmäksi kuin työntekijäin eläkelain (395/1961) 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty rahamäärä kerrottuna kahdellakymmenellä neljällä;


Tämä laki ei koske myöskään urheilemista. Sitä koskevasta eläketurvasta säädetään urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa (575/2000).


9 §

Yrittäjän vakuutusmaksuprosentti on 75 prosenttia 1 momentin mukaisesta maksuprosentista ensimmäisen tämän lain mukaisen yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Jos ensimmäinen yrittäjätoiminta kestää alle 48 kuukautta, vakuutusmaksu lasketaan yrittäjän vaatimuksesta alennetun prosentin mukaisena 48 kuukaudesta jäljelle jääneeltä ajalta vielä toisessa tämän lain mukaisessa yrittäjätoiminnassa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tämän lain 9 §:n 2 momenttia sovelletaan sellaiseen yrittäjään, joka aloittaa yrittäjien eläkelain mukaisen yrittäjätoiminnan ensimmäisen kerran tämän lain voimassa ollessa. Sellaiseen yrittäjään, jonka yrittäjien eläkelain mukainen yrittäjätoiminta on alkanut ensimmäisen kerran ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan yrittäjien eläkelain 9 §:n 2 momenttia sellaisena kuin se on voimassa tämän lain voimaan tullessa.

HE 194/2000
StVM 32/2000
EV 189/2000

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.