966/2000

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (763/1990) 18 §:n 3 momentti ja 27 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä on 18 §:n 3 momentti laissa 1479/1992,

muutetaan 16 ja 17 §, 23 §:n 2 momentti ja 32 §,

sellaisina kuin ne ovat 16 § osaksi laissa 1319/1994, 17 § mainitussa laissa 1479/1992, 23 §:n 2 momentti laissa 332/1997 ja 32 § laissa 303/1999, sekä

lisätään 5 lukuun uusi 14 a ja 19 a § seuraavasti:

5 luku

Opintososiaaliset etuudet

14 a §
Ennen koulutuksen alkua maksettavat etuudet

Työvoimatoimisto voi myöntää koulutukseen hakeutuvalle henkilölle matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvausta. Tarkemmat säännökset näistä ennen koulutuksen alkua maksettavista etuuksista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

16 §
Täysimääräinen koulutustuki

Täysimääräinen perustuki on työttömyysturvalain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun peruspäivärahan suuruinen. Täysimääräinen ansiotuki muodostuu perusosasta ja ansio-osasta siten kuin työttömyysturvalain 23 ja 23 a §:ssä säädetään ansioon suhteutetusta päivärahasta.

Koulutustukea korotetaan lapsikorotuksella siten kuin työttömyysturvalain 24 §:ssä säädetään.

17 §
Muut koulutusaikaiset etuudet

Opiskelijalle maksetaan korvausta koulutusaikaisista matka- ja muista ylläpitokustannuksista (ylläpitokorvaus) 30 markkaa päivältä.

Opiskelijalle, joka osallistuu kotikuntansa tai työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävään koulutukseen, maksetaan majoituksesta aiheutuneiden kustannusten korvauksena 30 markkaa päivältä. Majoituskorvauksen maksaminen edellyttää, että opiskelija esittää vuokrasopimuksen tai muun luotettavan selvityksen majoituksesta aiheutuvista kustannuksista.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ulkomailla järjestettävään koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle maksetaan ylläpito- ja majoituskustannusten korvauksena 50 prosenttia valtion virkamiehille asianomaisessa maassa tehdyn virkamatkan matkakustannusten korvauksena suoritettavasta päivärahasta. Ylläpito- ja majoituskustannusten korvaamisesta Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle säädetään kuitenkin valtioneuvoston asetuksella.

Tarkemmat säännökset koulutusaikaisista etuuksista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

19 a §
Ylläpitokorvauksen ja majoituskorvauksen saamisen rajoitukset

Opiskelijalle, joka ei saa koulutustukea eikä työmarkkinatukea, ei makseta ylläpitokorvausta eikä majoituskorvausta.

Koulutusaikaisilta lomajaksoilta ei makseta ylläpitokorvausta eikä majoituskorvausta. Etuudet kuitenkin maksetaan siltä ajalta, kun opiskelija lomajakson aikana on koulutukseen kuuluvassa työharjoittelussa, jollei 1 momentista muuta johdu.

23 §
Muutoksenhaku

Valituskirjelmä on toimitettava kansaneläkelaitokselle tai asianomaiselle työttömyyskassalle 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Työvoimatoimiston ennen koulutuksen alkua maksettavia etuuksia koskevaa päätöstä koskeva valituskirjelmä on kuitenkin toimitettava mainitussa ajassa asianomaiseen työvoimatoimistoon.


32 §
Työttömyysturvalain soveltaminen

Jollei tässä laissa toisin säädetä, koulutustukeen, ylläpitokorvaukseen ja majoituskorvaukseen sovelletaan lisäksi, mitä työttömyysturvalain 28 §:n 6 momentissa, 29 §:n 1 momentissa sekä 32, 36 a, 39, 40 a, 40 b, 43, 43 a ja 46 §:ssä säädetään työttömyyspäivärahasta ja työttömyysturva-asiasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Lain 17 ja 19 a §:ää sovelletaan ylläpito- ja majoituskorvauksiin, jotka kohdistuvat lain voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 158/2000
TyVM 6/2000
EV 133/2000

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.