160/2000

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000

Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 15 ja 16 § sellaisina kuin ne ovat, 15 § asetuksessa 971/1997 ja 16 § osaksi asetuksessa 941/1995, sekä

muutetaan 20 ja 20 a § ja 32 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 20 § asetuksissa 292/1997 ja 971/1997, 20 a § asetuksessa 941/1995 ja 32 §:n 3 momentti asetuksessa 1043/1996, seuraavasti:

20 §
Opintotuen tarkistaminen

Vanhempien ja aviopuolison taloudellisen tilanteen katsotaan olennaisesti muuttuneen, jos vanhempien tai aviopuolison tulot ovat viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen muuttuneet vähintään 20 prosenttia. Kun opintotuki on myönnetty tai tarkistettu edellä mainittujen muuttuneiden tulojen perusteella kevätlukukauden aikana, tukea voidaan maksaa niiden perusteella saman vuoden loppuun. Kun opintotuki on myönnetty tai tarkistettu edellä mainittujen tulojen perusteella syyslukukauden aikana, tukea voidaan maksaa niiden perusteella seuraavan kalenterivuoden loppuun. Kansaneläkelaitos antaa menettelystä tarkemmat ohjeet.

20 a §
Ulkomailla saatujen tulojen selvittäminen

Hakijan tulee esittää selvitys vanhempien ja asumislisän hakijan aviopuolison ulkomailla saamista tuloista siltä vuodelta, jonka verotustietojen pohjalta vanhempien tai aviopuolison tulot muutoin otetaan huomioon opintotukea myönnettäessä tai tarkistettaessa.

32 §
Siirtymäsäännökset

Valtioneuvosto tarkistaa kumotun opintotukilain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun opintolainan enimmäiskoron vuosittain 1 päivästä tammikuuta sillä prosenttiyksikkömäärällä, jolla syyskuun lopussa päättyneen 12 kuukauden jakson yleisön euromääräisten talletusten keskikorko on muuttunut edellisen syyskuun lopussa päättyneen 12 kuukauden jakson vastaavasta keskikorosta. Vuoden 1997 alusta enimmäiskorkoa alennetaan lisäksi 0,75 prosenttiyksiköllä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2000

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.