611/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/1969) 18 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 momentti, 29 §:n 1 momentti, 45 ja 46 § sekä 57 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 momentti asetuksessa 1085/1989, 29 §:n 1 momentti ja 57 a § asetuksessa 70/1997 sekä 45 ja 46 § asetuksessa 164/1985, sekä

lisätään 23 e §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 70/1997, uusi 2 momentti ja 30 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 936/1977, uusi 3 momentti, seuraavasti:

18 §

Jos sakkoa tuomittaessa sakon kokonaisrahamäärä on korotettu päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen (609/1999) 7 §:n mukaisesti, kertyneet varat on käytettävä ensin rikoslain 2 a luvun 3 §:n 1 momentin mukaan vahvistetun päiväsakon kokonaisrahamäärän suorittamiseen.

19 §

Jos sakotetun maksamat ja häneltä ulosotetut varat eivät riitä lainvoiman saaneella päätöksellä tuomitun sakon koko määrän suorittamiseen eikä ole todennäköistä, että hänelle 11 §:ssä tarkoitetun tilitysajan tai myönnettävän maksuajan kuluessa ilmaantuisi varoja sakon maksamiseen, täytäntöönpanosta huolehtivan ulosottomiehen tai avustavan ulosottomiehen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin. Jos asiassa käy selville, että sakkoa ei rikoslain 2 a luvun 6 §:n 3 momentin mukaan saa muuntaa vankeudeksi tai jos haastamiselle on muu laissa säädetty este, täytäntöönpanokirja on palautettava täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle. Jos myöhemmin ilmenee syitä, joiden perusteella täytäntöönpanon jatkaminen on aiheellista, viranomaisen on lähetettävä sakko uudelleen täytäntöön pantavaksi.


23 e §

Jos syyttäjä jättää vaatimatta muuntorangaistusta rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 10 a §:n nojalla tai jos tuomioistuin jättää muuntorangaistuksen määräämättä rikoslain 2 a luvun 6 tai 7 §:n nojalla, oikeusrekisterikeskuksen on meneteltävä 1 momentissa säädetyllä tavalla.

29 §

Kun sakotettu haastetaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin, sakotetulle on annettava todistus haastamisesta. Haastetodistus laaditaan vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle, ja siihen merkitään myös lomakkeessa edellytetyt tiedot sakotetusta ja maksamatta jääneestä sakosta. Kappale todistusta on lähetettävä tuomioistuimelle, syyttäjälle, ulosottomiehelle ja oikeusrekisterikeskukselle. Ulosottomiehen on liitettävä syyttäjälle lähetettävään kappaleeseen sakon täytäntöönpanokirja estetodistuksin. Haastetodistuksen kappale, jonka ulosottomies lähettää oikeusrekisterikeskukselle, on ulosottomiehen lopputilitys asiassa.


30 §

Jos syyttäjä jättää vaatimatta muuntorangaistusta rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 10 a §:n nojalla, syyttäjän on huolehdittava haasteen peruuttamisesta sekä ilmoitettava päätöksestään syytetylle, oikeusrekisterikeskukselle ja haastamispaikkakunnan ulosottomiehelle sekä palautettava sakon täytäntöönpanokirja oikeusrekisterikeskukselle.

45 §

Ulosottomiehen on pidettävä tässä asetuksessa tarkoitetuista täytäntöönpanoasioista sakkoasiain päiväkirjaa. Päiväkirjassa on mainittava asianumero, saapumispäivä, lähettäjä, tuomitun nimi ja täytäntöönpanon laatu, perittävän sakon tai saamisen rahamäärä, menetetyksi tuomittu tietty esine tai muu omaisuus sekä täytäntöön pantavasta muuntorangaistuksesta sen aika ja muunnettujen sakkojen kokonaismäärä. Päiväkirjaan on myös merkittävä ulosottomiehen täytäntöönpanotoimet ja niiden aika sekä päivä, jona täytäntöönpano on annettu nimetyn avustavan ulosottomiehen tehtäväksi, avustavan ulosottomiehen täytäntöönpanotoimet, maksukehotuksen lähettäminen, kertyneet ja tilitetyt rahamäärät sekä päivä, jona lopputilitys on tehty.

Jos täytäntöönpanoa kohtaa este taikka jos täytäntöönpano viipyy muutoksenhaun, täytäntöönpanon keskeytyksen, palkan ulosmittauksen tai muun sellaisen seikan vuoksi, jota ei ole voitu välttää, päiväkirjaan on merkittävä este tai lopputilityksen viipymisen syy.

46 §

Sakkoasiain päiväkirjaa pidetään ulosoton automaattista tietojenkäsittelyjärjestelmää hyväksi käyttäen. Toimeksi saamistaan täytäntöönpanotehtävistä avustavalle ulosottomiehelle on annettava kirjanpitoa varten täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot sisältävä tuloste ulosoton automaattisesta tietojenkäsittelyjärjestelmästä.

Niissä asioissa, joita ei ole kirjattu ulosoton automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään, sakkoasiain päiväkirjaa pidetään päiväkirjakortistona ja avustavan ulosottomiehen tilikirjakortistona. Päiväkirjakortin ja tilikirjakortin kaavan vahvistaa oikeusministeriö.

57 a §

Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä täytäntöönpantavinaan olevista sakoista, menettämisseuraamuksista ja saamisista sakkorekisteriin tarpeelliset tiedot ulosottomiehestä, etsintäkuuluttamisesta ja sen muutoksista, muuntorangaistuksen määräämisestä tai siitä, ettei sakosta saa määrätä muuntorangaistusta, menetetyksi tuomitun esineen tai muun valtion haltuun tuomitun omaisuuden luovuttamisesta viranomaiselle sekä muista kutakin asiaa koskevista toimenpiteistä. Sakkorekisteriin on merkittävä myös sakosta ja saamisesta suoritetut maksut, ulosottomiehen tilittämät rahamäärät, menetetyksi tuomitun omaisuuden myynnistä kertyneet rahamäärät, muunnettujen tai niiden sakkojen rahamäärät, joista on rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 10 a §:n nojalla jätetty vaatimatta muuntorangaistusta tai joista muuntorangaistus on rikoslain 2 a luvun 6 tai 7 §:n nojalla jätetty määräämättä, sekä perittävänä olevasta sakosta tai saamisesta laillisesti poistetut tai lyhennetyt rahamäärät.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.