990/1998

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 292/1997,

muutetaan 2 §:n otsikko, 3 ja 7 § sekä 14 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi asetuksissa 140/1995 ja 447/1996 ja 7 § osaksi mainitussa asetuksessa 447/1996, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 292/1997, uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Muut opinnot, joihin voidaan myöntää opintotukea

Opintotukea voidaan myöntää myös kansanopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa suoritettavaan muuhun kuin ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen. Lisäksi opintotukea voidaan myöntää muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettäviin kotitalousopintoihin, vammaisille opiskelijoille järjestettävään valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä maahanmuuttajille järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen.


3 §
Päätoimiset opinnot

Päätoimisina pidetään opintoja, joiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen.

Lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia ja opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin. Tässä momentissa tarkoitetut opinnot katsotaan kuitenkin päätoimisiksi sellaisen lukukauden aikana, jona opiskelija osallistuu vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan aina päätoimisiksi.

Ammatilliset ja muut opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintoviikkoina, edellytetään opetus- tai koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja opintoja ei kuitenkaan katsota päätoimisiksi, jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että säännöllistä kontaktiohjausta tai -opetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.

Opetusministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, milloin opinnot katsotaan päätoimisiksi.

7 §
Lukuvuoden tukikuukausien määrä

Opintotuki myönnetään yleensä täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä lukien. Opiskelukuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on lukuvuoteen sisältyviä päiviä vähintään 18.

Opinnoissa korkeakoulututkintoa varten opintotukea myönnetään yleensä yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa. Opintotukilautakunta tai ulkomailla suoritettavien tutkintojen osalta kansaneläkelaitos vahvistaa perusteet, joilla opintotuki voidaan myöntää yhdeksää kuukautta pitemmäksi ajaksi.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opintotukea myönnetään opintojen alkamispäivästä lukien yhdeksäksi ja puoleksi kuukaudeksi, jos kymmenentenä kuukautena on lukuvuoteen kuuluvia päiviä vähintään 15. Opintotuki voidaan myöntää kymmeneksi kuukaudeksi, jos kymmenentenä opiskelukuukautena on lukuvuoteen kuuluvia päiviä vähintään 25. Pitemmäksi ajaksi opintotukea voidaan myöntää 1 momentissa säädetyin edellytyksin.

Lukiokoulutuksessa opintotukea voidaan myöntää enintään yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa.

14 §
Oikeus aikuisopintorahaan

Jos aikuisopiskelijan opintovapaa tai muu palkaton vapaa ei kestä täyttä lukuvuotta tai lukukautta, aikuisopintoraha myönnetään opintovapaan alkamispäivästä lukien täysien opintovapaakuukausien mukaan. Opintovapaakuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on lukuvuoteen sisältyviä päiviä vähintään 18.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sen estämättä mitä 3 §:ssä säädetään, on opiskelija, jolle on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen säännöksen nojalla myönnetty opintotukea, oikeutettu opintotukeen niiden opintojen loppuun saattamiseksi, joihin opintotuki on ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetty.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa alkaneiden opintojen osalta lukuvuoden 1998―1999 tukiaikaa ei tarkisteta 7 §:n perusteella.

Asetuksen 7 §:n 1 momenttia ja 14 §:n 1 momenttia sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1999 lukien.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.