401/1998

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 4 §, 9 §:n 3 momentti, 13 ja 22 § ja 28 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 13 ja 22 § asetuksessa 292/1997, seuraavasti:

4 §
Opintojen riittävä edistyminen

Opintojen edistymistä ei pidetä riittävänä, jos opiskelija laiminlyö opintojaan tai hänen edistymisensä opinnoissa on viivästynyt siten, että hänen päätoiminen opiskeluaikansa tulee olennaisesti ylittämään opintotukilain 7 §:ssä tarkoitetun ajan. Opetusministeriö voi antaa asiasta ohjeita.

9 §
Opintotukilautakunnan toiminta

Opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, jonka korkeakoulu vahvistaa. Ohjesäännössä annetaan tarkemmat määräykset asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.

13 §
Opintorahan korottaminen samaksi kuin korkeakoulussa

Opintorahan määrä on seuraavissa oppilaitoksissa tai opinnoissa sama kuin korkeakouluissa:

1) ulkomaiset ammatilliset oppilaitokset;

2) kotimaassa suoritettavaan ammatilliseen koulutukseen liittyvä vähintään kaksi kuukautta kestävä vaihto-opiskelu ulkomailla; sekä

3) Ahvenanmaalla suoritettava ammatillinen koulutus, kun opintoihin ei liity opintososiaalisia etuja.

22 §
Tietojen saaminen opiskelija-asuntoloilta

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sopia opintotukilain 41 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen tietojen saamisesta opiskelija-asuntolan ylläpitäjän kanssa.

28 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukuntaan kuuluu 13 jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä kaksi edustaa opetusministeriötä, yksi valtiovarainministeriötä, yksi sosiaali- ja terveysministeriötä, yksi työministeriötä, yksi rahalaitoksia, kaksi kansaneläkelaitosta, kolme opiskelijoita sekä kaksi oppilaitoksia. Oppilaitoksia edustavista jäsenistä toisen tulee edustaa korkeakouluja ja toisen muita oppilaitoksia. Opiskelijoita edustavista jäsenistä yksi edustaa yliopistoja, yksi ammattikorkeakouluja ja yksi muita oppilaitoksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Opintotukiasiain neuvottelukuntaan määrä- tään 28 §:n 2 momentissa tarkoitettu uusi jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä 1 päivästä toukokuuta 1997 asetetun neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.