291/1998

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/1992) 3, 18, 27 a, 32 a, 34, 39 ja 45 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi asetuksissa 531/1993, 133/1995, 775/1995 ja 144/1996, 6 § osaksi asetuksessa 573/1994 sekä mainituissa asetuksissa 133/1995 ja 144/1996, 27 a § asetuksessa 774/1994 ja mainitussa asetuksessa 144/1996, 32 a § asetuksessa 670/1997, 34 ja 39 § mainitussa asetuksessa 144/1996 sekä 45 § osaksi mainituissa asetuksissa 531/1993 ja 144/1996, seuraavasti:

3 §
Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset

1. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on:

a) paketti-, kuorma- ja erikoisauton (N-luokat) sekä M1-luokkaan kuuluvan matkailu-, ruumis- ja huoltoauton 80 km/h;

b) sellaisen paketti- ja erikoisauton (N1 -luokka) sekä eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, jonka omamassa on alle 1,8 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1981 tai myöhemmin, 100 km/h;

c) sellaisen pakettiauton (N1-luokka) sekä eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, jonka omamassa on alle 1,875 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1995 tai myöhemmin, 100 km/h;

d) linja-auton (M2- ja M3-luokka) 80 km/h, kuitenkin 100 km/h, jos linja-auto on katsastuksessa hyväksytty käytettäväksi tällä nopeudella eikä siinä ole seisovia matkustajia;

e) moottorikäyttöisen ajoneuvon, jonka vähintään yksi akseli on jousittamaton, 60 km/h; tämä rajoitus ei kuitenkaan koske alkuperäiseltä malliltaan ilman takajousitusta olevaa moottoripyörää (L3- ja L4-luokka), jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 25 vuotta;

f) mopon (L1- ja L2-luokka) ja kevyen nelipyörän 45 km/h, pienitehoisen mopon kuitenkin 25 km/h;

g) moottorityökoneen ja muun traktorin kuin liikennetraktorin sekä moottorireen 40 km/h, moottorikelkan moottorikelkkailureitillä kuitenkin 60 km/h;

h) liikennetraktorin 50 km/h;

i) ajoneuvon, jossa on rautaisia telaketjuja tai muunlaisia kuin ilmarenkain varustettuja pyöriä, 20 km/h.

2. Ehtona linja-auton hyväksymiselle käytettäväksi 100 km/h nopeudella on, että linja-auto täyttää seuraavat edellytykset:

a) auto on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla;

b) autossa on rengasvalmistajan vähintään 100 km/h nopeudelle ilman käyttöjakson aikarajoitusta hyväksymät renkaat;

c) auton moottorin teho on vähintään 11 kilowattia kokonaismassan tonnia kohden;

d) istuimissa on pääntuet;

e) matkustajien istuimet paikalla, jossa edessä ei ole toista istuinta tai muuta vastaavaa estettä, sekä kuljettajan istuin on varustettu turvavöillä;

f) kuljettajan paikka on takaapäin suojattu;

g) matkatavarat ovat kiinnitettävissä tukevasti paikalleen;

h) ajopiirturin mitta-alue ulottuu vähintään 125 km/h nopeuteen;

i) auton takana on mustin 20 mm levein reunoin varustettu keltainen, halkaisijaltaan 240 mm:n mittainen pyöreä kilpi, johon on mustin 120 mm korkein numeroin merkitty luku 100.

3. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus, kun siihen on kytketty hinattava ajoneuvo, on:

a) auton (M- ja N-luokat), moottoripyörän (L3- ja L4-luokka) ja L5-luokan ajoneuvon 80 km/h; auton, johon kytketty kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin hinattava ajoneuvo on jarruton tai jousittamaton, kuitenkin 60 km/h;

b) mopon (L1- ja L2-luokka) ja kevyen nelipyörän 45 km/h, pienitehoisen mopon kuitenkin 25 km/h;

c) moottorityökoneen ja muun traktorin kuin liikennetraktorin sekä moottorireen 40 km/h, moottorikelkan moottorikelkkailureitillä, kun perävaunussa ei kuljeteta henkilöitä kuitenkin, 60 km/h;

d) liikennetraktorin 50 km/h;

e) ajoneuvoyhdistelmän, jossa on rautaisia telaketjuja tai muunlaisia kuin ilmarenkain varustettuja pyöriä, 20 km/h.

4. Moottorikäyttöistä ajoneuvoa omilla pyörillään tai apuvaunun avulla hinattaessa suurin sallittu nopeus on 60 km/h, jollei kummallekaan ajoneuvolle ole säädetty tai määrätty alhaisempaa nopeutta.

5. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tiellä ajettaessa ei saa ylittää ajoneuvon rakenteesta tai rakenteeseen tai varustukseen nähden ylisuuresta kuormasta johtuvaa, viranomaisen määräämää enimmäisnopeutta.

18 §
L-luokan ajoneuvon ja siihen rinnastettavan ajoneuvon sekä sen perävaunun renkaat ja liukuesteet

1. Moottoripyörän (L3- ja L4-luokka) ja L5-luokan ajoneuvon etupyörässä ei saa käyttää rengasta, jonka puutteellinen tasapaino voi haitata ohjausta. Kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 1,0 mm.

2. Moottoripyörässä, mopossa, L5-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä sekä tällaisen ajoneuvon perävaunussa on käytettävä talvikäyttöön sopivia, karkeakuvioisia renkaita 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuna aikana. Talvirenkaiden käyttöpakosta mainitussa lainkohdassa autolle säädetyt poikkeukset koskevat soveltuvin osin myös moottoripyörää, mopoa, L5-luokan ajoneuvoa ja kevyttä nelipyörää sekä tällaisen ajoneuvon perävaunua.

3. Liukuesteiden käyttö moottoripyörässä, mopossa, L5-luokan ajoneuvossa ja kevyessä nelipyörässä sekä tällaisen ajoneuvon perävaunussa on sallittu 17 §:ssä henkilöautolle säädetyin ehdoin.

27 a §
Moottoripyörän, mopon, L5-luokan ajoneuvon ja kevyen nelipyörän päämitat

Moottoripyörän, mopon, L5-luokan ajoneuvon ja kevyen nelipyörän suurimmat sallitut päämitat ovat seuraavat:

a) pituus 4,00 m
b) leveys 2,00 m
kaksipyöräisen mopon kuitenkin 1,00 m
c) korkeus 2,50 m
32 a §
Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa

Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa saa olla enintään pienin seuraavista arvoista:

a) ajoneuvon rakenteeseen ja suorituskykyyn sekä kytkentälaitteen lujuuteen perustuva suurin teknisesti sallittu hinattava massa;

b) jos hinattava ajoneuvo on jarruton, puolet vetoauton omasta massasta, enintään kuitenkin 0,75 tonnia, tai jos kyse on hinattavasta laitteesta, enintään puolet N2- tai N3-luokkaan kuuluvan vetoauton todellisesta kokonaismassasta;

c) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin moottoriajoneuvoon kytkettävä hinattava ajoneuvo on varustettu jarruin, vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu kokonaismassa, enintään kuitenkin 3,5 tonnia;

d) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin moottoriajoneuvoon kytkettävä perävaunu on varustettu työntöjarruilla, 3,5 tonnia;

e) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin moottoriajoneuvoon kytkettävä perävaunu tai hinattava laite on varustettu jatkuvatoimisella jarrujärjestelmällä, 1,5 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa;

f) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin moottoriajoneuvoon kytketään perävaunu tai perävaunuja, ilman kuormaa mitattuna yli 22,00 metrin yhdistelmäksi, 2,5 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa.

34 §
Perävaunun kytkeminen kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin sekä niihin rinnastettaviin nelipyöräisiin ajoneuvoihin

1. Moottoripyörään, mopoon, L5-luokan ajoneuvoon ja kevyeen nelipyörään saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka kokonaismassa ei ylitä valmistajan sallimaa massaa. Kytkentämassa ei kuitenkaan saa ylittää puolta vetävän ajoneuvon kuormittamattomasta massasta. Perävaunun suurin sallittu leveys on 1,25 metriä.

2. Polkupyörään saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka leveys on enintään 1,25 metriä ja kytkentämassa enintään 50 kg.

39 §
Henkilökuljetus kaksi- ja kolmipyöräisillä ajoneuvoilla ja niihin rinnastettavilla nelipyöräisillä ajoneuvoilla

1. Moottoripyörällä, jota ei ole varustettu sivuvaunulla (L3-luokka), saa kuljettajan lisäksi kuljettaa enintään yhtä henkilöä. Edellytyksenä on kuitenkin, että kuljetettavaa varten on sopiva istuin ja jalkatuet. Sivuvaunulla varustetun moottoripyörän (L4-luokka) sivuvaunussa saa olla enintään kaksi henkilöä.

2. Kaksipyöräisellä mopolla (L1-luokka) saa kuljettaa enintään kymmenvuotiasta lasta. Edellytyksenä on kuitenkin, että lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset.

3. Kolmipyöräisellä mopolla, kevyellä nelipyörällä ja L5-luokan ajoneuvolla saa kuljettaa henkilöitä enintään rekisteriin merkityn määrän.

4. Kolmipyöräisessä henkilökuljetukseen tarkoitetussa mopossa (L2-luokka) ja kolmipyöräisessä henkilökuljetukseen tarkoitetussa L5-luokan ajoneuvossa ei henkilöiden ja tavaran yhteenlaskettu massa saa ylittää 300 kg eikä kevyessä nelipyörässä ja nelipyöräisessä L5-luokan ajoneuvossa 200 kg.

45 §
Tavarakuljetus

1. Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että kuorma sivusuunnassa ulottuu ajoneuvon korin tai kuormatilan ulkopuolelle. Kuormakori tai, jos ajoneuvossa ei ole kuormakoria, kuorma ei saa ylittää ajoneuvon etuakselin kohdalta mitattua leveyttä enempää kuin 0,35 metriä. Tämän momentin rajoituksia ei kuitenkaan sovelleta veneen kuljetukseen.

2. Kuorma saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua ajoneuvon edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan ulkopuolelle.

3. Henkilöauton (M1-luokka) katolla kuljetettavan tavaran massa saa autolle sallitun kokonaismassan rajoissa olla enintään 10 prosenttia auton omamassasta.

4. Kaksipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 50 kg tavaraa. Vähintään kolmipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 100 kg tavaraa. Kolmipyöräisellä tavarankuljetukseen tarkoitetulla mopolla (L2-luokka) saa kuljettaa enintään 300 kg ja kevyellä nelipyörällä enintään 200 kg tavaraa. Kolmipyöräisellä tavarankuljetukseen tarkoitetulla L5-luokan ajoneuvolla saa kuljettaa enintään 1 500 kg ja nelipyöräisellä enintään 1 000 kg tavaraa.

5. Moottorityökonetta ei saa, lukuun ottamatta 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kuljetuksia perävaunulla, käyttää muihin kuin itse työpaikalla suoritettaviin, työkoneen varsinaisesta käyttötarkoituksesta johtuviin kuljetuksiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.