1272/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Asetus poliisikoulutuksesta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/1992) 12 §:n 3 momentin ja 16 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ensiksi mainitussa laissa 778/1997:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Yleistä

Poliisin ylijohtona poliisitointa johtava ministeriö, jäljempänä ministeriö, vahvistaa koulutusta koskevat tulostavoitteet ja toimintalinjat sekä päättää koulutukseen osoitettavista määrärahoista.

Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisikoulu (poliisioppilaitokset) huolehtivat valtakunnallisesta poliisikoulutuksesta ja tutkimus- ja kehitystyöstä sekä järjestävät poikkeusoloihin varautumiseen liittyvää koulutusta ja muuta turvallisuusalan koulutusta.

Poliisin valtakunnalliset yksiköt huolehtivat kukin omaan toimialaansa liittyvästä koulutuksesta.

Poliisin lääninjohto huolehtii alueellisesta ja kihlakuntien poliisilaitokset paikallisesta koulutuksesta.

2 §
Opetuskieli

Poliisioppilaitosten opetuskielenä on suomi. Koulutusta järjestetään tarvittaessa myös ruotsin kielellä ja erityistapauksissa muillakin kielillä.

2 luku

Poliisioppilaitosten hallinto

3 §
Poliisioppilaitosten hallitus

Poliisiammattikorkeakoululla ja Poliisikoululla on yhteinen hallitus, joka vastaa poliisikoulutusta antavien oppilaitosten ohjaamisesta.

Ministeriö kutsuu hallitukseen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhdeksän muuta jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen.

Hallituksen jäsenissä tulee olla opetusalan, poliisialan ja poliisitoimintaan liittyvien muiden sidosryhmien edustajia. Enemmistö hallituksen jäsenistä on muita kuin poliisialan edustajia. Poliisioppilaitosten henkilöstöllä ja oppilaskunnilla on hallituksessa edustajat ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenet ovat toisesta oppilaitoksesta kuin varsinaiset jäsenet. Hallituksen valinnassa otetaan huomioon maan molempien kieliryhmien edustus. Hallituksen puheenjohtajana toimii ministeriön edustaja.

Hallitus ratkaisee asiat esittelystä. Poliisikoulun johtaja esittelee Poliisikoulua koskevat asiat. Poliisiammattikorkeakoulun rehtori esittelee Poliisiammattikorkeakoulua koskevat asiat ja asiat, jotka koskevat poliisikoulutuksen yhteisiä kysymyksiä.

4 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) ohjata ja seurata poliisioppilaitosten toimintaa;

2) hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma;

3) hyväksyä poliisioppilaitosten vuotuinen tutkimusohjelma, erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmat ja koulutuksen arviointiperusteet;

4) hyväksyä tutkintokoulutuksen valintaperusteet;

5) hyväksyä Poliisiammattikorkeakoulun tutkintosääntö, poliisioppilaitosten järjestyssäännöt ja hallituksen työjärjestys;

6) päättää tutkintokoulutukseen otettavien opiskelijoiden määrästä;

7) antaa lausunto ministeriölle Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin ja Poliisikoulun johtajan viran hakijoista;

8) ratkaista hallituksen käsiteltäväksi saatetut oikaisuvaatimukset;

9) asettaa poliisioppilaitosten yhteinen koulutus- ja tutkimuspoliittinen neuvottelukunta ja muut vastaavat neuvottelukunnat;

10) tehdä ehdotukset tulossopimuksiksi ja talousarvioiksi, jotka ministeriö hyväksyy;

11) tehdä ehdotukset Poliisiammattikorkeakoulun tutkintojen koulutusohjelmaksi ja poliisikoulutuksen koulutusoppaaksi, jotka ministeriö hyväksyy; sekä

12) käsitellä muut poliisikoulutukseen ja oppilaitosten sisäiseen toimintaan liittyvät laajat ja periaatteelliset tehtävät.

5 §
Poliisiammattikorkeakoulun rehtori ja Poliisikoulun johtaja

Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin ja Poliisikoulun johtajan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista johtamansa poliisioppilaitoksen yleistä hallintoa ja taloutta koskevat asiat. Rehtori ja johtaja vahvistavat oppilaitosten työjärjestykset.

3 luku

Poliisioppilaitosten virat

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena poliisioppilaitosten virkoihin on:

1) Poliisiammattikorkeakoulun rehtorilla jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyyttä Poliisiammattikorkeakoulun toimialaan ja hallinnollista kokemusta sekä käytännössä osoitettu johtamiskokemus;

2) Poliisiammattikorkeakoulun hallintopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

3) Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspäällikköllä jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys Poliisiammattikorkeakoulun toimialaan;

4) Poliisiamattikorkeakoulun yliopettajalla jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai tohtorin tutkinto;

5) Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuspäälliköllä jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai tohtorin tutkinto sekä tehtävän edellyttämä perehtyneisyys tehtäväväalueeseen;

6) Poliisiammattikorkeakoulun ylikomisariolla poliisipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

7) Poliisiammattikorkeakoulun lehtorilla ylempi korkeakoulututkinto;

8) Poliisikoulun johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja hallinnollista kokemusta sekä käytännössä osoitettu johtamiskokemus;

9) Poliisikoulun apulaisjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen sekä

10) Poliisikoulun oikeustieteellisten aineiden opettajalla oikeustieteen kahdidaatin tutkinto.

Erityisestä syystä koulutuspäällikön ja yliopettajan virkaan voidaan nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tehtäväalaan. Vastaavasti lehtorin virkaan voidaan erityisestä syystä nimittää henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tehtäväalaan.

Poliisiammattikorkeakoulun yliopettajalta, ylikomisariolta ja lehtorilta, joiden opetustehtäviin pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus opetusalaa vastaavissa tehtävissä.

Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspäälliköltä, yliopettajalta, ylikomisariolta ja lehtorilta vaaditaan myös, ennen kuin hänet pysyvästi nimitetään, vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot tai aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot, jollei opettajankoulutus sisälly tutkintoon.

7 §
Virkoihin nimittäminen

Ministeriö nimittää Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin ja Poliisikoulun johtajan poliisioppilaitosten hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa.

Poliisiammattikorkeakoulun rehtori ja Poliisikoulun johtaja nimittävät muut kuin edellä mainitut yksikkönsä virkamiehet sekä ottavat työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

4 luku

Poliisiammattikorkeakoulu

8 §
Tehtävä

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää ammattikorkeakouluopintoja ja ammatillisia erikoistumisopintoja poliisialalla sekä vastaa poliisin päällystö- ja muusta johtamiskoulutuksesta ja poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

9 §
Ammattikorkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmana. Poliisiammattikorkeakoulussa suoritettava tutkinto on poliisipäällystön tutkinto.

Poliisiammattikorkeakoulussa opiskeleva on opiskelija.

10 §
Opintojen rakenne ja laajuus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua ja opinnäytetyö.

Opintojen mitoituksen peruste on opintoviikko. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opintoihin on muutoin soveltuvin osin noudatettava, mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen (256/1995) 2 luvussa säädetään.

11 §
Opiskelijaksi ottaminen

Poliisiammattikorkeakouluun voidaan ottaa ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan henkilö, joka on suorittanut poliisin perustutkinnon ja poliisialipäällystötutkinnon sekä hankkinut tarvittavan määrän ammattikokemusta.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu poliisin alipäällystö- tai päällystövirassa oleva henkilö, jolla Poliisiammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten.

Ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka täyttää edellä mainitut edellytykset ja joka on hyväksytty valintamenettelyssä.

5 luku

Poliisikoulu

12 §
Tehtävä

Poliisikoulu vastaa poliisin perustutkinnon opiskelijavalinnoista, antaa poliisin perustutkinto- ja alipäällystökoulutusta sekä toimialaansa liittyvää ammatillista erikoistumiskoulutusta.

13 §
Tutkinnot

Poliisikoulussa suoritettavia tutkintoja ovat poliisin perustutkinto ja poliisialipäällystön tutkinto.

Perustutkintoa suorittava on perusopinnot 1:n ajan poliisikokelas. Muu poliisikoulussa opiskeleva on opiskelija.

14 §
Opintojen rakenne ja laajuus

Opintojen mitoituksen peruste on opintoviikko.

Poliisin perustutkinto on kolmiosainen ja sen laajuus on 82 opintoviikkoa. Opintoihin kuuluu perusopinnot 1, työharjoittelu ja perusopinnot 2 sekä päättötyö.

Poliisialipäällystön tutkinnon laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa.

15 §
Perustutkintoa suorittamaan ottaminen

Poliisin perustutkintoa suorittamaan voi hakea henkilö, joka on:

1) täyttänyt 19 vuotta;

2) suorittanut vähintään ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän taikka suomalaisen ylioppilastutkinnon tai muun yliopistoasetuksessa (1000/1994) tarkoitettua tutkintoa vastaavan tutkinnon;

3) terveydentilaltaan ja poliisin tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta sopiva;

4) suorittanut asevelvollisuuslaissa (452/1950) tarkoitetun vakinaisen palveluksen;

5) saanut reservin upseeri- tai aliupseerikoulutuksen taikka soveltuvan sotilaspoliisikoulutuksen;

6) saanut vähintään B-luokan ajo-oikeuden; sekä

7) hankkinut vähintään vuoden työkokemuksen.

Edellä 1 momentin 4 ja 5 kohdassa mainitut vaatimukset eivät koske naisia eivätkä niitä, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus. Valintapäätöksen tekijä voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksia 1 momentin 2 ja 5 kohdassa säädetyistä vaatimuksista.

Poliisin perustutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka täyttää edellä mainitut edellytykset ja joka on suorittanut hyväksytysti valintakokeen.

Poliisioppilaitosten hallitus antaa tarvittaessa koulutukseen hakemista ja valintaa koskevia tarkempia ohjeita.

6 luku

Opiskelijat

16 §
Opiskelijavalinnat

Opiskelijat koulutukseen valitsevat ammattikorkeakoulun rehtori ja Poliisikoulun johtaja.

Peruskoulutukseen valintaa koskevat tiedoksiannot voidaan antaa julkistamalla tulokset oppilaitoksen ilmoitustaululla ennalta ilmoitettuna ajankohtana.

Tuloksia julistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tietoon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi pyytää oikaisua. Valinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta muuttaa opiskelijaksi valitun vahingoksi. Opiskelijavalintaa koskevasta oikaisumenettelystä ja muutoksenhausta säädetään poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 12 b §:ssä.

17 §
Huomautus, varoitus ja erottaminen

Jos poliisikokelas tai opiskelija on rikkonut poliisioppilaitoksen järjestyssääntöä, voi oppilaitoksen johtaja antaa hänelle huomautuksen.

Oppilaitoksen johtaja voi antaa poliisikokelaalle tai opiskelijalle kirjallisen varoituksen tai erottaa hänet koulutuksesta, jos hän:

1) koulutukseen pyrkiessään on jättänyt ilmaisematta itseään koskevan, poliisin ammattiin soveltuvuutta koskevan olennaisen seikan;

2) ei enää täytä 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä; tai

3) jos poliisikokelas tai opiskelija koulutuksen aikana osoittaa ilmeistä kykenemättömyyttä tai haluttomuutta opetukseen osallistumisessa.

Oppilaan erottamista koskeva päätös voidaan panna heti täytäntöön.

18 §
Koulutuksen keskeyttäminen

Poliisioppilaitoksen johtaja voi keskeyttää poliisikokelaan tai opiskelijan opiskelun, jos opiskelun keskeyttämiseen on erityisen painava syy. Päätös voidaan panna heti täytäntöön.

19 §
Opintososiaaliset edut

Opiskelijalle suoritetaan opiskeluajalta kiinteä palkkaus, jollei ministeriö erityisestä syystä toisin määrää. Poliisikokelas saa opiskeluajalta ministeriön vahvistaman päivärahan.

Poliisikokelaalle ja opiskelijalle järjestetään opiskeluaikana asunto ja ruoka. Poliisikoulu vastaa poliisin perustutkintokoulutuksessa olevan maksuttomasta terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta siltä osin, kuin hoidon tarve on ilmennyt opiskeluaikana eikä terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa korvata muulla perusteella.

Ministeriö antaa tarkemmat ohjeet 2 momentissa tarkoitetuista eduista muun koulutuksen osalta, sekä poliisihallinnon ulkopuolista tai maksulliseen koulutukseen osallistuvan opiskelijan osalta.

20 §
Poliisikokelaiden ja opiskelijoiden osallistuminen poliisitehtäviin

Poliisioppilaitoksen johtaja voi määrätä poliisikokelaita ja opiskelijoita suorittamaan koulutuksiin liittyvinä harjoituksina poliisille kuuluvia tehtäviä poliisin muun yksikön apuna.

Ministeriö voi määrätä poliisikokelaita ja opiskelijoita suorittamaan myös muita kuin koulutukseen liittyviä poliisille kuuluvia tehtäviä.

21 §
Poliisin henkilöstöön kuulumattomien opiskeluoikeus

Poliisikoulutukseen voidaan poliisioppilaitoksen suostumuksella ottaa opiskelemaan muitakin kuin poliisin henkilöstöön kuuluvia.

7 luku

Erinäiset säännökset

22 §
Poliisioppilaitosten sisäinen järjestys

Poliisioppilaitosten opettajakunnasta ja oppilaskunnasta määrätään poliisioppilaitoksen työjärjestyksessä. Oppilaitoksen sisäisestä järjestyksestä määrätään järjestyssäännössä.

23 §
Poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettava tutkinto

Poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettava ylempi korkeakoulututkinto on hallintotieteen maisterin tutkinto.

24 §
Muutoksenhaku

Poliisikokelas tai opiskelija saa vaatia poliisioppilaitoksen hallitukselta oikaisua päätökseen, jolla hänelle on annettu kirjallinen varoitus tai jolla hänen opiskelunsa keskeyttämisestä on päätetty taikka jolla hänet on erotettu koulutuksesta.

Oikaisuvaatimuksen ja muutoksenhaun osalta noudatetaan muutoin, mitä poliisin hallinnosta annetun lain 12 b §:ssä säädetään.

25 §
Tarkemmat säännökset

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat säännökset tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

26 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan poliisikolutuksesta 15 päivänä toukokuuta 1992 annettu asetus (430/1992).

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa. Poliisiammattikorkeakoulun toiminnan järjestämiseen liittyvä päätösvalta on ministeriöllä ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.