1166/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/1969) 10 §:n 2 momentti sekä 39, 41, 70 ja 71 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 2 momentti, 39 ja 41 § asetuksessa 70/1997 ja 71 a § asetuksissa 381/1988 ja 250/1992, seuraavasti:

10 §

Oikeusrekisterikeskuksen on ennen täytäntöönpanoon ryhtymistä tarkastettava, onko sen täytäntöönpantavana oleva sakko tai saaminen maksettu ennakolta. Jos sakko tai saaminen on kokonaan tai osittain maksamatta, oikeusrekisterikeskus voi kehottaa tuomittua suorittamaan maksamatta olevan markkamäärän oikeusrekisterikeskuksen postisiirtotilille maksukehotuksessa määrättävänä kahden viikon pituisena maksuaikana. Jos kehotus ei johda tulokseen, oikeusrekisterikeskuksen on lähetettävä täytäntöönpanokirja täytäntöönpanoa varten sen paikkakunnan ulosottomiehelle, missä tuomittu asuu tai oleskelee. Oikeusrekisterikeskus voi hakea täytäntöönpanoa ulosottomieheltä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.


39 §

Muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirjana on tuloste sakkorekisteristä, tuomioistuimen ilmoitus asian ratkaisusta, jäljennös tai lyhennysjäljennös tuomioistuimen päätöksestä taikka täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot sisältävä tuloste ulosoton automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään tallennetuista, täytäntöönpanohakemusta koskevista tiedoista.

41 §

Kun päätös, jolla muuntorangaistus on määrätty, on saanut lainvoiman, oikeusrekisterikeskuksen on lähetettävä muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirja täytäntöönpanoa varten sen paikkakunnan ulosottomiehelle, missä tuomittu asuu tai oleskelee. Oikeusrekisterikeskus voi hakea täytäntöönpanoa ulosottomieheltä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Muuntorangaistuksen määräämisestä on myös ilmoitettava sille viranomaiselle, joka on lähettänyt vankeudeksi muunnetun sakon täytäntöönpantavaksi.

70 §

Ulosottomies voi pyytää oikeusrekisterikeskukselta varoja pakkohuutokaupassa tarvittavien asiakirjojen hankkimista ja pakkohuutokaupan kuuluttamista varten.

71 a §

Oikeusministeriö voi myöntää valtion viranomaiselle, Suomen Pankille ja Kansaneläkelaitokselle niiden huolehtiessa 65 §:n mukaisesti perinnästä luvan hakea täytäntöönpanoa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Milloin oikeusrekisterikeskus tai 65 §:n mukaisesti perinnästä huolehtiva hakee täytäntöönpanoa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla:

1) täytäntöönpanohakemus saadaan toimittaa ulosottomiehelle automaattisen tietojenkäsittelyn avulla;

2) ulosottomies saa tulostaa hakemuksen perusteella 8 c §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 39 §:ssä mainitun täytäntöönpanokirjan ulosoton automaattisesta tietojenkäsittelyjärjestelmästä;

3) ulosottomies saa lähettää 51 §:ssä tarkoitetun tilityksen täytäntöönpanon hakijalle automaattisen tietojenkäsittelyn avulla täytäntöönpanokirjaa palauttamatta;

4) ulosottomies saa ilmoittaa täytäntöönpanon hakijalle täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä 19 §:n 1 momentissa, 21 §:n 1 momentissa, 21 a §:ssä, 23 a §:n 1 momentissa ja 42 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla;

5) ulosottomies saa 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa merkitä todistuksen täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä alkuperäisen täytäntöönpanokirjan sijasta 8 c §:n 1 momentin 2 kohdan ja 39 §:n perusteella valmistamaansa täytäntöönpanokirjaan, jota saadaan myös käyttää myöhemmin täytäntöönpanokirjana alkuperäisen täytäntöönpanokirjan sijasta; sekä

6) ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen kirjanpito saadaan pitää automaattista tietojenkäsittelyä apuna käyttäen ja kir- janpitomerkinnät saadaan asiakirjan sijasta tallentaa tietojärjestelmään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.