1161/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Laki alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alueiden kehittämisestä 10 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1135/1993) 2 §:n 2 momentti ja 3 §:n 3 momentti, sekä

lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

2 §
Aluekehitysvastuu

Aluekehitysviranomaisena toimii maakunnallisesta edunvalvonnasta ja seutukaavoituksesta huolehtiva kuntayhtymä (maakunnan liitto) maakuntajakolaissa (1159/1997) tarkoitetussa maakunnassa.


3 §
Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Maakunnan liitto vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä.


9 a §
Viranomaisten yhteistyö palvelujen saatavuudesta päätettäessä

Valtion paikallis- ja aluehallinnon toimielimistä, niiden toimialueista ja toimipaikoista sekä kustakin toimipaikasta saatavista palveluista päätettäessä on otettava huomioon, ettei asiakaspalvelujen saatavuus heikkene.

Ennen kuin valtion viranomainen tekee sellaisen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, joka saattaa heikentää asiakaspalvelujen saatavuutta, tai tekee valtioneuvostolle aloitteen tällaisen päätöksen tekemiseksi, sen on pyydettävä lausunto kunnalta, jota asia koskee. Jos asia koskee kahta tai useampaa kuntaa, lausunto on pyydettävä myös asianomaiselta maakunnan liitolta.

Jos valtion viranomainen aikoo poiketa 2 momentissa tarkoitetusta lausunnosta, sen on neuvoteltava asianomaisen kunnan ja maa-kunnan liiton kanssa. Lausunnosta on muuten voimassa, mitä 9 §:n 1 momentissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

HE 168/1997
HaVM 20/1997
EV 169/1997

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.