634/1997

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1997

Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 13 päivänä helmikuuta 1987 hyväksytyn eduskunnan kanslian ohjesäännön (320/1987) 9 a §, sellaisena kuin se on eduskunnan päätöksessä 487/1991,

muutetaan 3 §:n 1 ja 4 momentti, 8 §:n 1 ja 5 kohta, 9 §, 22 §:n 2 momentti sekä 32 §:n 1 momentin 7 ja 9 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 ja 4 momentti mainitussa eduskunnan päätöksessä 487/1991, 22 §:n 2 momentti eduskunnan päätöksessä 1375/1994 ja 32 §:n 1 momentin 7 ja 9 kohta eduskunnan päätöksessä 752/1996, sekä

lisätään 8 §:ään, siitä mainitulla eduskunnan päätöksellä 487/1991 kumotun 4 kohdan tilalle uusi 4 kohta seuraavasti:

3 §

Keskuskansliassa on pöytäkirjatoimisto, ruotsin kielen toimisto, asiakirjatoimisto ja tietopalvelu.


Toimiston ja tietopalvelun päällikkönä on toimistopäällikkö. Jaoston päällikkönä on apulaistoimistopäällikkö, jaostopäällikkö tai kansliatoimikunnan määräämä muu eduskunnan kanslian virkamies.

8 §

Asiakirjatoimiston tehtävänä on:

1) huolehtia valtiopäiväasiakirjojen toimittamisesta, painattamisesta, asiasanoituksesta, asiakirjojen muusta käyttöön välittämisestä sekä eduskunnan muista painatustöistä;


4) laatia ja ylläpitää valtiopäiväasioita ja eduskuntatyötä koskevia rekistereitä sekä toimittaa niihin perustuvia hakemistoja;

5) huolehtia keskuskanslian yhteisistä tekstinkäsittelypalveluista; sekä


9 §

Tietopalvelun tehtävänä on hankkia kansanedustajille ja muille eduskunnassa työskenteleville eduskuntatyössä tarvittavia tietoja, asiakirjoja, julkaisuja ja muuta tietoaineistoa.

22 §

Vanhemman eduskuntasihteerin tehtävänä on lisäksi ohjata, yhteensovittaa ja valvoa ruotsin kielen toimiston, asiakirjatoimiston ja tietopalvelun toimintaa.

32 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:


7) tiedotuspäälliköltä ja apulaistiedotuspäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys toimintayksikön toimialaan kuuluviin asioihin;


9) eduskuntasihteeriltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä lainvalmistelutyöhön tai eduskuntatyön tuntemusta.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1997

Eduskunnan puolesta, Puhemies
Riitta Uosukainen

Pääsihteeri
Seppo Tiitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.