554/1997

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus rautatieyrityksen toimiluvasta

Liikenneministerin esittelystä säädetään valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä 5 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (21/1995) 18 §:n nojalla:

1 §

Toimilupaa ei myönnetä, jos hakijayrityksen liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö on asetettu konkurssiin tai määrätty liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon tai hänelle on myönnetty yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) mukainen velkajärjestely, ellei asianomainen ministeriö erityisistä syistä katso aiheelliseksi poiketa tästä.

Toimilupaa ei myönnetä myöskään, jos liikkeenjohtotehtäviin määrätty henkilö on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta tai viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana tuomittu sakkorangaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, liikenteen harjoittamista taikka liikenneturvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta ja rikokset osoittavat henkilön olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan luvanvaraista rautatieliikennettä.

2 §

Hakijayrityksen taloudellisen vakavaraisuuden arvioimiseksi hakijayrityksen on toimitettava asianomaiselle ministeriölle tiedot:

1) varoista ja veloista;

2) omasta ja vieraasta pääomasta riittävästi eriteltyinä; sekä

3) toiminnasta saatavista tuloista ja siitä aiheutuvista menoista mukaan lukien liikkuvan kaluston, rakennusten, rakennelmien sekä maa-alueiden hankinnasta johtuvat menot.

Asianomainen ministeriö voi vaatia hakijayritykseltä kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön arvioinnin hakijayrityksen taloudellisesta tilasta.

3 §

Hakijayrityksen on turvallisuustodistuksen saamiseksi toimitettava Ratahallintokeskukselle tiedot:

1) liikenneturvallisuudesta vastaavan johdon ja henkilöstön pätevyydestä ja ammatillisesta koulutuksesta; ja

2) käytettävästä liikkuvasta kalustosta sekä huolto- ja kunnossapitojärjestelmästä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 95/18/EY; EYVL N:o L 143, 27.6.1995, s. 70

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Matti Aura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.