292/1997

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1997

Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 2 §:n 2 momentti, 6, 13 ja 19 §, 20 §:n 1 momentti, 22 §, 23 §:n 1 ja 3 momentti, 25 §:n 1 momentti ja 26 §, sellaisena kuin niistä ovat 19 § osittain muutettuna asetuksessa 1200/1994 ja 25 §:n 1 momentti asetuksessa 941/1995, seuraavasti:

2 §
Oppilaitokset, joissa opiskeleville voidaan myöntää opintotukea

Kansaneläkelaitos voi oppilaitoksen hakemuksesta rinnastaa oppilaitoksen julkisen valvonnan alaiseen oppilaitokseen, jos oppilaitoksen antama koulutus tasoltaan vastaa 1 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten an-tamaa koulutusta. Lisäksi edellytetään, että oppilaitoksella on taloudelliset edellytykset toiminnalleen ja se on toiminut vähintään vuoden ajan.

6 §
Opintotukeen oikeuttava aika muussa oppilaitoksessa

Lukion suorittamisen säännönmukaisena kestona pidetään enintään neljää lukuvuotta. Ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen säännönmukaisena kestona pidetään opetusministeriön päätöksellä vahvistettua koulutuspituutta tai, jos sitä ei ole erikseen vahvistettu, päätoimista opiskelua edellyttävää koulutusaikaa.

13 §
Opintorahan korottaminen samaksi kuin korkeakouluissa

Opintorahan määrä on seuraavissa oppilaitoksissa tai opinnoissa sama kuin korkeakouluissa:

1) ulkomaiset ammatilliset oppilaitokset; sekä

2) kotimaassa suoritettavaan ammatilliseen koulutukseen liittyvä vähintään kaksi kuukautta kestävä vaihto-opiskelu ulkomailla.

19 §
Opintorahan maksupäivä

Opintoraha, aikuisopintoraha ja asumislisä maksetaan kunkin kalenterikuukauden neljäntenä päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Takautuvat etuuserät voidaan kui-tenkin maksaa myös muuna pankkipäivänä.

20 §
Opintotuen tarkistaminen

Vanhempien taloudellisen tilanteen katsotaan olennaisesti muuttuneen, jos vanhempien tulot ovat viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen muuttuneet vähintään 20 prosenttia. Kun opintotuki on myönnetty tai tarkistettu edellä mainittujen muuttuneiden tulojen perusteella kevätlukukauden aikana, tukea voidaan maksaa niiden perusteella saman vuoden loppuun. Kun opintotuki on myönnetty tai tarkistettu edellä mainittujen tulojen perusteella syyslukukauden aikana, tukea voidaan maksaa niiden perusteella seuraavan kalenterivuoden loppuun. Kansaneläkelaitos antaa menettelystä tarkemmat ohjeet.


22 §
Opiskelija-asuntolat, joilta saadaan tiedotasukkaista

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada opiskelija-asuntolan ylläpitäjän kanssa sovittavalla tavalla opintotukilain 41 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetut tiedot seuraavien kunnan, valtion, säätiöiden tai yleishyödyllisten yhteisöjen ylläpitämien opiskelija-asuntoloiden asukkaista:

1) Domus Academica;

2) Domus Arctica-säätiö;

3) Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö;

4) Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta;

5) Kainuun opiskelija-asunnot Oy;

6) Kemin opiskelija-asuntosäätiö;

7) Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö;

8) Koskisopen tuki ry;

9) Kuopion opiskelija-asunnot Oy;

10) Lahden Oppilastalo Oy;

11) Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö;

12) Marttilan kortteeri;

13) Mikkelin seudun opiskelija-asunnot Oy;

14) Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli;

15) Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö;

16) Savonlinnan opiskelija-asunnot Oy;

17) Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö;

18) Turun ylioppilaskyläsäätiö; sekä

19) Vaasan opiskelija-asuntosäätiö.

23 §
Opintolainan nostaminen

Opintolainan valtiontakaus myönnetään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Päätökseen voi kuitenkin liittyä edeltävää kesä- ja heinäkuuta koskeva valtiontakaus. Jos opiskelu kestää enintään 12 kuukautta, opinto lainan valtiontakaus voidaan myöntää yhdellä päätöksellä koko opiskeluajalle.


Opintolaina on nostettava sen lukuvuoden aikana, jota varten valtiontakaus on myön netty. Jos takauspäätöksen antamisesta lukuvuoden päättymiseen on aikaa vähemmän kuin kaksi kuukautta tai takauspäätös annetaan lukuvuoden päätyttyä, opintolaina on nostettava viimeistään kahden kuukauden kuluttua takauspäätöksen antamisesta. Kun päätös sisältää valtiontakauksen lukuvuotta edeltävää kesä- tai heinäkuuta varten, lainaa saa nostaa jo niiden kuukausien aikana. Kun takauspäätös annetaan 1 momentissa tarkoitetulla tavalla enintään 12 kuukauden opintoihin, laina on nostettava näiden kuukausien aikana.

25 §
Opiskelijan vanhemmat

Opintotukilain 11 §:ssä tarkoitettuna hakijan vanhempana pidetään hakijan omia tai ottovanhempia. Jos vanhemmat ovat eronneet tai asuvat pysyvästi välien rikkoutumisen vuoksi erillään, hakijan vanhempana pidetään sitä, jonka luona hakija asuu tai on viimeksi asunut.


26 §
Takaussaatavasta perittävä korko

Valtion takaussaatavasta perittävä vuotuinen korko on yhdeksän prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997. 13 §:ää sovelletaan kuitenkin 1 päivästä elokuuta 1997 lukien.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.