23/1997

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1997

Laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Yleiset tehtävät ja organisaatio

Elinkeinojen ja työvoima-asioiden edistämistä varten on työvoima- ja elinkeinokeskuksia (keskus), joiden lukumäärän, toimialueet, toimipaikat ja nimet määrää valtioneuvosto.

Keskus jakaantuu yksiköihin sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Keskuksen alaisina paikallishallinnon toimieliminä ovat työvoimatoimistot, joiden tehtävistä ja organisaatiosta säädetään erikseen asetuksella. Työvoimatoimistot perustaa ja lakkauttaa sekä niiden toimialueet ja toimipaikat määrää keskus.

2 §
Ohjaus ja valvonta

Keskuksen yleishallinnollinen ohjaus ja valvonta kuuluvat valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/95) säädetylle ministeriölle.

Keskus toimii eri hallinnonalojen tehtäviä hoitaessaan asianomaisen ministeriön ohjauksessa ja valvonnassa. Keskus on myös sen keskushallinnon viraston tai laitoksen ohjauksessa ja valvonnassa, jonka toimialaan kuuluvia tehtäviä se on säädetty tai määrätty hoitamaan.

Asianomainen ministeriö voi määrätä keskuksen hoitamaan tehtäviä myös toimialueensa ulkopuolella.

3 §
Tehtävät

Keskuksen tehtävänä on, sen mukaan kuin erikseen säädetään, rahoitus-, koulutus-, kehittämis- ja muita palveluja tarjoamalla:

1) edistää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä sekä yritysten teknologista kehitystä ja kansainvälistymistä;

2) edistää maatilataloutta, kalataloutta ja niihin liittyviä maaseutuelinkeinoja sekä valvoa niitä koskevien säädösten noudattamista;

3) edistää työmarkkinoiden toimivuutta, työllisyyttä, työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja muutoin huolehtia työvoima-asioiden hoitamisesta; sekä

4) huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka keskukselle on säädetty tai määrätty.

4 §
Alueellinen kehittämistyö

Keskus osallistuu alueelliseen kehittämistyöhön alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/93) mukaisesti.

5 §
Suoritteiden maksullisuus

Keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen määräytymisestä on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään, jollei toisin lailla erikseen säädetä.

6 §
Muutoksenhaku

Keskuksen päätökseen haetaan muutosta siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään, jollei toisin erikseen säädetä.

7 §
Vaitiolovelvollisuus

Keskuksessa työskentelevä ei saa luvattomasti ilmaista sivulliselle eikä oikeudettomasti käyttää hyödykseen, mitä hän virkaansa tai tehtäväänsä hoitaessaan on saanut tietää toisen liike- tai ammattisalaisuudesta taikka muutoin salassa pidettävästä seikasta. Sama vaitiolovelvollisuus koskee myös sitä, joka hoitaa tehtävää keskuksen kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen nojalla.

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 annettu laki (77/73) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja maaseutuelinkeinohallinnosta 4 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1199/92).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10 §
Tehtäviä koskevat siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa siirtyvät ne maaseutuelinkeinopiireissä, kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoissa, teknologian kehittämiskeskuksen kotimaan yksiköissä, Valtiontakuukeskuksen aluetoimistoissa ja työvoimapiirien toimistoissa vireillä olevat asiat, jotka tämän tai muun lain mukaan kuuluvat keskuksen tehtäviin, asianomaisen keskuksen käsiteltäviksi. Vastaavasti siirtyvät mainittujen alueyksiköiden sopimukset ja muut sitoumukset samoin kuin muut oikeudet ja velvoitteet asianomaiselle keskukselle.

Mitä maaseutuelinkeinopiireistä, kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista ja työvoimapiirien toimistoista muualla säädetään, koskee tämän lain voimaan tultua vastaavasti keskusta, jollei tästä laista muuta johdu taikka toisin säädetä tai määrätä.

11 §
Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Maaseutuelinkeinopiirien, kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen, teknologian kehittämiskeskuksen kotimaan yksiköiden, Valtiontakuukeskuksen aluetoimistojen ja työvoimapiirin toimistojen henkilöstö siirtyy ja virat siirretään tämän lain voimaan tullessa asianomaisiin keskuksiin. Virkojen siirtämiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta, paitsi milloin ne siirretään paikkakunnalta toiselle.

Asianomaiset ministeriöt päättävät henkilöstön sijoittamisesta keskuksiin.

HE 148/1996
HaVM 25/1996
SuVM 2/1996
EV 242/1996

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.