1373/1996

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Asetus kansalaisuusasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 9 päivänä elokuuta 1985 annetun kansalaisuusasetuksen (699/1985) 1 §:n 2 momentti, 2 ja 3 § sekä 4 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi asetuksessa 223/1995 ja 3 § viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetuksen 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Kansalaisuushakemus

Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan suomen tai ruotsin kielen taidosta, verotettavista tuloista ja varallisuudesta sekä verojen suorittamisesta.

Poliisin on liitettävä hakemukseen väestötietojärjestelmässä olevat tiedot hakijasta, hänen kansalaisuudestaan, perhesuhteistaan ja Suomessa asumisestaan sekä, jos hakemuksessa mainituista henkilöistä on merkintöjä rikosrekisterissä, näitä koskevat rikosrekisteri-ilmoitukset.

2 §
Lausunnot kansalaisuushakemuksesta

Poliisin on kansalaisuushakemuksesta antamassaan lausunnossa ilmoitettava, mistä lähtien hakija on asunut Suomessa ja onko hakija elänyt kunniallisesti, sekä muut tiedossa olevat seikat, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Poliisi lähettää hakemusta koskevat asiakirjat ulkomaalaisvirastolle.

Ulkomaalaisvirasto voi hankkia lausunnon hakemuksesta suojelupoliisilta. Suojelupoliisi voi kutsua hakijan antamaan hakemuksen johdosta tarvittavia tietoja.

Ulkomaalaisvirasto voi hankkia lausunnon hakemuksesta myös hakijan asuinpaikkakunnan sosiaaliviranomaiselta. Lausunnossaan sosiaaliviranomaisen on ilmoitettava, onko hakijan ja hänen perheensä toimeentulo katsottava turvatuksi, sekä muut tiedossa olevat seikat, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

3 §
Kansalaisuusilmoitus

Kansalaisuuslaissa tarkoitettu ilmoitus kansalaisuuden saamiseksi on laadittava sisäasiainministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Ilmoitus annetaan asuinpaikkakunnan poliisille, joka toimittaa sen lausuntoineen ulkomaalaisvirastolle.

Poliisin on liitettävä ilmoitukseen väestötietojärjestelmässä olevat tiedot ilmoittajasta, hänen kansalaisuudestaan, perhesuhteistaan ja Suomessa asumisestaan.

4 §
Kansalaisuudesta vapauttaminen

Hakemuksessa on ilmoitettava syy, minkä vuoksi hakija haluaa vapautua Suomen kansalaisuudesta, ja siihen on liitettävä selvitys hakijan henkilöllisyydestä, hänen kansalaisuuksistaan, perhesuhteistaan ja asuinpaikastaan sekä siitä, mikä kunta hänen kotikunnakseen on viimeksi merkitty väestörekisterijärjestelmään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1997.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin ja ilmoituksiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.