731/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 37 ja 38 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 38 § ja

lisätään 37 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1977 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (936/77 ja 974/86), uusi 3 momentti seuraavasti:

37 §

Jos käräjäoikeus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) 26 §:n nojalla hylkää syyttäjän muuntorangaistuksen määräämistä koskevan vaatimuksen tai jos syyttäjä mainitun pykälän nojalla luopuu vaatimasta muuntorangaistuksen määrämistä ja asian käsittely tämän vuoksi raukeaa, käräjäoikeuden on lähetettävä jäljennös päätöksestään ja uhkasakon täytäntöönpanokirja oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskuksen on ilmoitettava uhkasakko saamisre- kisteriin ja uhkasakon perinnässä noudatetaan soveltuvin osin mitä saamisrekisterissä olevan saamisen perinnästä säädetään.

38 §

Ylemmän tuomioistuimen on lähettävä 5 §:ssä säädetyssä ajassa jäljennös 37 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestä lääninhallitukselle ja 37 §:n 3 momentissa tarkoitetusta päätöksestä oikeusrekisterikeskukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.