1661/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Laki palkkaturvalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun palkkaturvalain (649/73) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1065/82), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä tammikuuta 1984, 10 päivänä joulukuuta 1990 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (70/84, 1071/90 ja 1587/92), uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Työsopimuslain (320/70) 22  §:n 5 momentissa tarkoitetusta odotusajan palkasta maksetaan palkkaturvana enintään määrä, joka vastaa työntekijälle työsuhteen päättyessä maksamatta jäänyttä, palkkaturvana maksettavaa työsuhteesta johtuvaa saatavaa.


5 §

Työnantaja on velvollinen maksamaan saatavalle vuotuista korkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä alkaen, kun saatava siirtyi valtiolle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Palkkaturvalain 5 §:ssä tarkoitetulle saatavalle tämän lain voimaantuloa edeltävältä ajalta maksettavaan korkoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 174/95
TyVM 6/95
EV 152/95

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.