1449/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain (481/83) 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (722/93), seuraavasti:

17 a  §

Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan valtiolle tässä laissa tarkoitetun erityiskoulun varsinaisesta oppilaasta maksuosuuden, joka on 43 prosenttia peruskoululain 32 §:n 3 momentissa tarkoitettua opetusta saavien oppilaiden kotikuntien maksuosuuksien perusteena käytettävien opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetyllä tavalla oppilasta kohti laskettavien todennäköisten kustannusten valtakunnallisesta keskiarvosta. Opetusministeriö määrää maksuosuuden määrän perusteet ennalta seuraavaa vuotta varten. Maksuosuudesta on lisäksi voimassa, mitä mainitun lain 40 §:n 1, 2 ja 4 momentissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Kotikunnan maksuosuuksiin tämän lain voimaantuloa edeltäviltä vuosilta sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 110/95
HaVM 8/95
EV 133/95

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.