1434/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista 15 päivänä joulukuuta 1994 antamansa päätöksen (1258/94) 13 §:n 1 momentin sellaisena kuin se on 31 päivänä elokuuta 1995 annetussa päätöksessä (1096/95), sekä

lisännyt 13 §:ään uuden 2 momentin, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja päätökseen uuden 13 a §:n, seuraavasti:

13  §
Varastointituen määrä

Tukea maksetaan alueilla A ja B tuottajan 1.10.―31.12.1995 hallitseman kotimaisten avomaavihannesten ja omenoiden varastointiin käytettävän varastointitilan perusteella siten, että perusteena on loka-joulukuussa käytössä olevan varastotilavuuden keskiarvo. Tukea (markkaa/kuutio) maksetaan satovuodelta 1995/96 enintään seuraavasti:

Koneellisesti jäähdytetyt varastot 120 Muut varastot 80

Tuen maksaminen edellyttää, että tukea hakeva tuottaja on itse tuottanut varastoidut tuotteet, tuotteet täyttävät kasvisten ja omenoiden vähimmäislaatuvaatimukset ja että avomaan puutarhatuotannon viljelyala on yhteensä vähintään puoli hehtaaria. Niiden kasvien osalta, joiden markkinointi edellyttää kuulumista kasvinsuojelurekisteriin tai kasvisten laadunvalvontarekisteriin, tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuottaja on rekisteröitynyt. Tukea ei makseta, jos varastointitukea kertyy vähemmän kuin 1000 markkaa.


13 a  §
Tuen alentaminen ja epääminen

Edellä 13 §:ssä tarkoitettua tukea on alennettava tai se on evättävä, jos:

1) hakija on yrittänyt hankkia itselleen tai toiselle perusteetonta taloudellista hyötyä ilmoittamalla hakemuksessa arviointihetken varastomäärän todellista suuremmaksi;

2) hakija on ilmoittanut hakemuksessa muutoin virheellisiä tai puutteellisia tietoja;

3) hakija ei ole pitänyt varastokirjanpitoa tai kyennyt antamaan selvitystä varastossa tapahtuneista muutoksista;

4) varastokirjanpidosta tai selvityksistä ei ole saatavissa luotettavaa kuvaa varastossa tapahtuneista muutoksista;

5) korvauksen saamiseksi jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun teon taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä ja jos tuottajan erehdystä tai laiminlyöntiä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen ymmärrettävänä, asianomainen maaseutuelinkeinopiiri voi päättää, että korvaus maksetaan arviointihetken todellisen varastotilanteen mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 1995.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.