1240/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus eläinlääkintähuoltoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä marraskuuta 1990 annetun eläinlääkintähuoltoasetuksen (1039/90) 2 ja 3 § sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

2  §

Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevana palkkana otetaan huomioon kunnan virkatehtävistä suorittamien palkkausetujen lisäksi eläinlääkärin eläimen omistajilta tai haltijoilta periminä eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuina palkkioina eläinlääkintähuoltolain 7 §:ssä mainitun kunnan toimielimen vuosittain vahvistama markkamäärä. Kunnan vahvistama markkamäärä ei kuitenkaan saa ylittää kunnaneläinlääkärille kunnallisessa virkaehtosopimuksessa (lääkärisopimus) sovittua, kalenterivuoden alussa voimassa ollutta I kalleusluokan mukaista alimman peruspalkan loppupalkkaa kaksinkertaisena. Loppupalkka muodostuu siten, että kokemus- ja määrävuosilisät määräytyvät peruspalkan sijasta kokemus- ja määrävuosilisäpalkan mukaisina.

Edellä 1 momentissa mainitun markkamäärän vahvistamista varten kunnaneläinlääkärin viran haltijan on toimitettava kunnan määräämällä tavalla kunnalle tarvittavat tiedot eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden kokonaismäärästä.

2 a  §

Kunnan on vahvistettava 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu markkamäärä seuraavaa kalenterivuotta varten edellisen vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä. Jos eläinlääkärinviran haltijan eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa palkkioissa tapahtuu olennainen muutos, kunta voi tarkistaa edellisen vuoden loppuun mennessä vahvistamaansa 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua markkamäärää seuraavan vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä.

Jos kunnaneläinlääkärin viralla ei 1 momentissa tarkoitettuina ajankohtina ole haltijaa tai virka perustetaan 1 momentissa tarkoitettujen ajankohtien jälkeen, kunta vahvistaa markkamäärän arvioimalla kunnaneläinlääkärille siinä virassa kertyvien eläkepalkan määräämisessä huomioon otettavien palkkioiden määrän.

3  §

Kunnan 2 ja 2 a §:n mukaan vahvistamasta vuotuisesta palkkioiden määrästä otetaan huomioon kunkin eläkkeeseen oikeuttavan palvelussuhteen pituutta vastaava osa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ensimmäisen kerran kunnan on kuitenkin vahvistettava 2  §:ssä tarkoitettu markkamäärä 31 päivään joulukuuta 1995 mennessä sen jälkeen, kun asianomainen eläinlääkärinviran haltija on toimittanut kunnalle 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot palkkioistaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.