1174/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Asetus ammoniumnitraattiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan 10 päivänä helmikuuta 1984 annetun ammoniumnitraattiasetuksen (171/84) 8 §:n edellä oleva otsikko ja 8―10 §, 11 §:n edellä oleva otsikko, 13 §, 21 §:n 3 momentti, 22 § ja 31 §:n 1 momentti sekä

muutetaan 6 §, 7 §:n 1 momentti, 3 luvun otsikko, 11 §, 16―18 ja 20 §, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 26 §:n 1 momentti, 32 ja 35 §, 37 §:n 2 momentti, 38 §:n 1 momentti ja 39 § seuraavasti:

6  §

Turvatekniikan keskuksen oikeudesta saada näytteitä ammoniumnitraatista sekä kieltää sen valmistus, maahantuonti, luovuttaminen ja käyttö on voimassa, mitä räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) säädetään.

Jos syntyy epäselvyyttä tämän asetuksen soveltamisesta johonkin aineeseen tai tuotteeseen, ratkaisee asian turvatekniikan keskus. Turvatekniikan keskuksella on oikeus tarvittaessa tuotteen valmistajan tai maahantuojan kustannuksella tutkituttaa kyseinen tuote ja päättää asiasta tutkimuksen tuloksen perusteella.

7  §

Ammoniumnitraatin valmistus on sallittu vain turvatekniikan keskuksen luvalla.


3 luku

Luovuttaminen

11  §

Ammoniumnitraattia saa luovuttaa vain sille:

1) jolla on räjähdeasetuksen (473/93) 8 §:ssä tarkoitettu lupa räjähteiden valmistukseen; tai

2) joka tarvitsee ammoniumnitraattia elinkeinotoiminnassa.

Ammoniumnitraattia saa pitää hallussaan vain se, jolle sitä 1 momentin nojalla saa luovuttaa.

16  §

Jos ammoniumnitraattia halutaan pitää varastossa enemmän kuin 1000 kg, on tähän haettava lupa (varastointilupa) turvatekniikan keskukselta.

17  §

Varastointilupaa on haettava kirjallisesti ja hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi tai toiminimi, ammatti tai toimiala sekä kotipaikka;

2) paikka, jonne varasto aiotaan perustaa;

3) ammoniumnitraatin suurin varastointimäärä;

4) varastoinnin tarkoitus; sekä

5) varastonhoitajan nimi.

Lupahakemukseen on liitettävä:

1) selvitys siitä, että hakija hallitsee varastoaluetta tai hänellä on maanomistajan kirjallinen suostumus alueen käyttöön;

2) mittakaavaan 1: 1000 tai 1: 2000 laadittu asemapiirros varastoalueesta, josta tulee käydä selville varastoalueelle suunnitellut rakennukset ja rakennelmat;

3) selostus yhden kilometrin etäisyydelle varastosta ulottuvalla alueella sijaitsevista rakennuksista ja muista rakennelmista sekä niiden käyttötarkoituksesta samoin kuin teistä ja muista sellaisista seikoista, jotka on yleisen turvallisuuden kannalta otettava huomioon; sekä

4) mittakaavaan 1:50 tai 1:100 laaditut varastosuojien ja muiden varastoalueelle suunniteltujen rakennusten ja rakennelmien piirustukset selostuksineen, joista selvästi ilmenee mitat, rakennustapa ja rakenneaine sekä mahdollisen lämmityksen, valaistuksen, ilmastoinnin, viemäröinnin ja palontorjunnan järjestely.

Hakemus liitteineen on toimitettava kahtena kappaleena.

18  §

Turvatekniikan keskuksen on hankittava hakemuksesta kunnan palopäällikön sekä, jos kysymyksessä on työmaan tarvetta varten perustettava varasto, asianomaisen työsuojelupiirin lausunto.

20  §

Turvatekniikan keskuksen on varastointiluvan myönnettyään toimitettava jäljennös lupapäätöksestä 14 päivän kuluessa poliisille, kunnan palopäällikölle sekä, jos kysymyksessä on työmaan tarvetta varten perustettava varasto, asianomaiselle työsuojelupiirille.

21  §

Varastoa, jolle turvatekniikan keskus on myöntänyt luvan, ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin tarkastuksessa on todettu sen olevan lupapäätöksen mukainen.

Tarkastusta on pyydettävä kirjallisesti turvatekniikan keskukselta. Hakemukseen on liitettävä jäljennös luvasta.


26  §

Tämän asetuksen noudattamista valvovat turvatekniikan keskus ja kunnan palopäällikkö.


32  §

Turvatekniikan keskuksen tämän asetuksen nojalla antamasta päätöksestä saa valittaa noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Valituksesta huolimatta on päätöstä noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

35  §

Turvatekniikan keskuksen on ilmoitettava 34 §:ssä tarkoitetuista muutoksista kunnan palopäällikölle.

37  §

Turvatekniikan keskus voi edellä mainitun lisäksi ja 1 momentissa säädetyillä ehdoilla myöntää poikkeuksia myös muista tämän asetuksen säännöksistä tai sen nojalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen määräyksistä.

38  §

Jos paikassa, jossa valmistetaan, varastoidaan, säilytetään tai käsitellään ammoniumnitraattia, on sattunut räjähdys tai tulipalo, josta on seurannut kuolema, vaikealaatuinen vamma tai muu kuin vähäinen omaisuusvahinko, ammoniumnitraatin haltijan tai hänen edustajansa on viipymättä ilmoitettava siitä turvatekniikan keskukselle ja poliisille. Onnettomuusalue on tarpeellisten pelastus- ja turvallisuustoimenpiteiden jälkeen jätettävä koskemattomaksi tutkimuksia varten.


39  §

Poliisin on viipymättä ilmoitettava 38 §:ssä tarkoitetusta onnettomuudesta turvatekniikan keskukselle. Turvatekniikan keskuksen on tarvittaessa toimitettava tutkimus onnettomuuden syyn selville saamiseksi.

Poliisin on poliisitutkinnan toimitettuaan lähetettävä tutkintapöytäkirjasta jäljennös turvatekniikan keskukselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknilliselle tarkastuskeskukselle 44 ja 45 §:ssä säädetyt tehtävät siirtyvät turvatekniikan keskukselle tämän asetuksen tullessa voimaan.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ja poliisin ennen tämän asetuksen voimaantuloa antamat luvat ja hyväksynnät ovat edelleen voimassa asianomaisten päätösten mukaisesti.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.