1156/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen (134/86) 4 a ja 7―9 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4 a § 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1529/91) ja 7 § 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (135/87),

muutetaan 2 §:n 1 momentti sekä 3 a, 3 b, 4 ja 5 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa, 3 a § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella sekä 28 päivänä elokuuta 1992, 11 päivänä joulukuuta 1992 ja 28 päivänä marraskuuta 1994 annetuilla asetuksilla (819 ja 1240/92 sekä 1052/94), 3 b § mainitussa 28 päivänä marraskuuta 1994 annetussa asetuksessa, 4 § mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa ja 5 § muutettuna 13 päivänä lokakuuta 1989 annetulla asetuksella (905/89) ja mainitulla 11 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella, sekä

lisätään asetukseen siitä mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella kumotun 6 §:n tilalle uusi 6 § seuraavasti:

2  §

Vankeinhoitoa varten on oikeusministeriössä vankeinhoito-osasto, jonka päällikkönä toimii vankeinhoitolaitoksen ylijohtaja. Vankeinhoito-osaston tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää vankeinhoitoa sekä vankeinhoito-osaston alaisten laitosten toimintaa.


3 a  §

Ylijohtaja ratkaisee:

1) vankeinhoitolaitoksen toimintaa sääntelevät yleisohjeet, vankilan ja muun laitoksen johtajan työjärjestyksen sekä muut mahdolliset vankeinhoitolaitoksen työjärjestyksiä koskevat määräykset;

2) vankilaosastojen ja työsiirtoloiden perustamisen ja lakkauttamisen;

3) oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle kuuluvaa nimitystä, virkasuhteen päättämistä ja varoituksen antamista koskevat asiat; sekä

4) muut vankeinhoitolaitosta, rangaistusten täytäntöönpanoa, tutkintavankeutta ja vanginkuljetusta sekä kriminaalihuoltotyötä koskevat asiat, jollei niitä ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tai virkamiehen ratkaistavaksi tai asia kuulu 3 §:n 1 momentin mukaan oikeusministerin ratkaistavaksi.

Ylijohtaja päättää myös vankeinhoitolaitoksen virkamiesten palkkauksista siltä osin kuin asia on säädetty oikeusministeriön ratkaistavaksi.

Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka osaston virkamies muutoin saisi ratkaista.

3 b  §

Edellä 3 a §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut asiat voi ylijohtajan sijasta ratkaista muu osaston virkamies sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään.

4  §

Ilman esittelyä ratkaistaan asiat, jotka koskevat:

1) vangin sijoitusta rangaistuslaitoksiin vahvistettujen sijoitusohjeiden mukaisesti, jollei ministeri ole määrännyt asiaa vankilan johtajan ratkaistavaksi;

2) vankeusrangaistuksen tai yhdyskuntapalvelurangaistuksen toimittamista täytäntöönpantavaksi;

3) valvojan määräämistä ehdollisesti tuomitulle nuorelle rikoksentekijälle, ehdollisesti tuomitun nuoren rikoksentekijän valvonnan lakkauttamista, yhdyskuntapalvelupaikan hyväksymistä ja ehdonalaisessa vapaudessa olevan valvonnan siirtoa; sekä

4) yksittäisen vangin terveydenhuoltoa.

5  §

Tarkemmat määräykset osaston virkamiesten päätösvallasta annetaan ministeriön työjärjestyksessä.

6  §

Osaston sisäisestä organisaatiosta ja henkilökunnan tehtävistä annetaan täydentäviä määräyksiä osaston työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 1995.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.