1122/1995

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskevien yleismääräysten muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä

muuttanut valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi 2 päivänä syyskuuta 1965 annetun valtioneuvoston päätöksen (490/65) 1 §:n 1 momentin ja 31 §:n sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa päätöksessä (1332/93), sekä

lisännyt päätökseen uuden 10 a §:n seuraavasti:

1  §

Kun valtion talousarvioon otetusta määrärahasta tai talousarvion ulkopuolella olevasta valtion rahastosta annetaan valtionapuja, joiden myöntäminen on harkinnan varassa, on valtionavun myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatettava tässä päätöksessä annettuja määräyksiä, jollei laissa tai asetuksessa toisin säädetä tai valtioneuvosto jonkin valtionavun osalta erikseen ole toisin päättänyt taikka Euroopan yhteisöjen säädöksistä tai niiden nojalla tehdyistä Euroopan unionin toimielinten päätöksistä muuta johdu.


10 a  §

Valtionapuun oikeuttavien kustannusten määrää harkittaessa ei kunnan, kuntayhtymän ja Ahvenanmaan maakunnan osalta oteta vähennyksenä huomioon avustettavaan hankkeeseen tai muuhun toimenpiteeseen kohdistuvaa osuutta arvonlisäverolain (1501/93) 130 §:ssä tarkoitetusta arvonlisäveron palautuksesta, joka peritään kunnilta takaisin valtiolle sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

31  §

Valtionapua myönnettäessä on määrättävä, että jos valtionavun saamiseksi havaitaan esitetyn virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai salatun seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa valtionavun myöntämiseen tai valtionavun ehtojen asettamiseen, tai valtionavulle asetettuja ehtoja laiminlyödään taikka valtionapua havaitaan myönnetyn muutoin perusteettomasti ja tämän tai Euroopan yhteisöjen komission määräyksen perusteella katsotaan välttämättömäksi vaatia valtionavun tai sen osan palauttamista, valtionavun saaja on velvollinen, jos valtionavun myöntänyt viranomainen sitä vaatii, suorittamaan palautettavalle määrälle sen maksupäivästä lukien vuotuista korkoa korkolain (633/82) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Valtionavun myöntämistä koskevassa päätöksessä on lisäksi määrättävä, että jollei palautettavaa määrää makseta asetettuna eräpäivänä, sille on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Edellä 31 §:ssä tarkoitettuun palautettavaksi vaadittuun valtionapuun, joka oli maksamatta tai viivästyneenä tämän päätöksen tullessa voimaan, ja valtionapuun, jonka palauttamista vaaditaan tämän päätöksen voimaan tulon jälkeen, sovelletaan tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita korkoa ja viivästyskorkoa koskevia määräyksiä. Tätä päätöstä voidaan kuitenkin soveltaa päätöksen voimaantulon jälkeiseltä ajalta suoritettavaan korkoon ja viivästyskorkoon, jos se johtaa lievempään seuraamukseen kuin tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten soveltaminen.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 1995

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Vellamo Kivistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.