1031/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lain (481/83) 11 § seuraavasti:

11  §

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Oppilaan, joka ei ole koulun muilla kurinpitokeinoilla ojennettavissa, voi koulun johtokunta opettajakunnan esityksestä erottaa koulusta määräajaksi, vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Koulun on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan hankkimaan erotetulle peruskouluopetusta.

Oppilaan erottamista koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeu- teen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Valitus tulee käsitellä kiireellisenä. Lääninoikeuden valitukseen antamasta päätöksestä ei saa valittaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 23/95
SiVM 3/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.