909/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (42/78) 4 §, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (83/88), sekä muutetaan 1 a §:n 2 momentti sekä 2 ja 3 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 a §:n 2 momentti ja 3 § 23 päivänä syyskuuta 1994 annetussa laissa (844/94) ja 2 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti:

1 a  §

Asuntokauppaosasto käsittelee lautakunnan toimivaltaan kuuluvat 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa mainitut sekä kuluttajansuojalain (38/78) 9 luvussa tarkoitettuja sopimuksia, kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain (686/88) 1 §:ssä tarkoitettuja toimeksiantoja ja kiinteistönvälittäjän suoritusta sekä asunnonvälittäjän suoritusta koskevat asiat. Lisäksi asuntokauppaosasto käsittelee edellä mainittuja asioita koskevat lausuntoasiat.


2  §

Kuluttajavalituslautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja ja vähintään 19 sivutoimista jäsentä. Valtioneuvosto määrää kuluttajavalituslautakunnan jäsenet ja kullekin jäsenelle varamiehen eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi. Lautakunnan toimikausi jatkuu kunnes uuden lautakunnan kokoonpano on määrätty.

Lautakunnan jäsenistä vähintään viisi määrätään jaostojen puheenjohtajiksi. Kaksi heistä määrätään lautakunnan varapuheenjohtajiksi siten, että toinen toimii yleisellä osastolla ja toinen asuntokauppaosastolla. Jos jäsen eroaa tai kuolee toimikauden aikana, on tilalle nimitettävä toinen henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3  §

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita ja hyvin perehtyneitä kuluttaja-asioihin sekä lisäksi perehtyneitä tuomarin tehtäviin tai lautakunnan ratkaisutoiminnassa keskeisiin oikeusaloihin. Puheenjohtajalta vaaditaan lisäksi perehtyneisyyttä johtamistehtäviin. Jäsenten tulee olla kuluttaja-asioihin perehtyneitä.

Lautakunnan varapuheenjohtajien ja jaostojen puheenjohtajien tulee olla henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien etuja. Lautakunnassa tulee olla kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien edustus. Erilaisten yhteiskunnallisten näkemysten tulee olla tasapuolisesti edustettuina lautakunnassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995. Lain 1 a §:n 2 momentti ja 2 §:n 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 13/95
TaVM 3/95

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.